ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ

ܢܵܦܹܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܩܲܕܝܼܡܬܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 50 ݂ 37 05 37 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 30 ݂ 09 29 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(1163) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܐܲܘ ܩܲܠܥܵܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ (ܩܲܠܵܐ ܣܘܵܕܵܐܝܼܬ) ݂

ܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܡܲܖ̈ܥܝܵܬܐ ܟܲܠܕܵܝܵܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܵܒ݂ܘܿܕܬܐ ܘܦܵܥܘܿܠܬܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܒܹܝܬ ܐܲܖ̈ܟܵܗ̇ ܡܫܲܡܗܵܐ ܣܵܗܹܕ ܥܲܠ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܹܗ[1] ݂ ܐܸܠܵܐ ܠܒܝܼܫܘܼܬ݂ ܓܲܕܵܐ: ܒܹܝܬ ܐܲܖ̈ܟܹܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܪܵܡܵܝܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܓܢܝܼܒ݂ܵܐ ܘܡܘܼܩܕܵܐ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܟܸܪܝܵܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܵܝ ܩܲܘܡܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1961 ݂

ܐܵܦܸܢ ܕܚܲܪܵܫܘܼܬܐ ܘܫܘܼܦܪܵܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܕܠܲܝܬ ܡܨܵܝܬܐ ܠܲܢܟܵܪܬܲܝܗܝ: ܡܛܘܼܠܸܩܠܵܗ̇ ܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܠܚܲܝܘܼܬܵܗ̇ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܬܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܝܼܝܘܿܢ ܕܕܲܥܒܲܪ: ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܘܲܬܪܝܼܟܵܐ ܕܲܡܛܲܫܹܐ ܠܬܲܚܬ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܐܲܪܥܵܐ: ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܡܵܪܲܬ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܡܲܢܕܘܼܪܵܝܬܐ ܫܡܝܼܛܬܐ ݂ ܐܝܼܬ ܓܵܘܵܗ̇ ܬܪܹܝܢ ܣܸܕܖܹ̈ܐ ܕܡܲܨܛܲܒ̇ܝܵܬܐ ܩܲܝܣܵܝܹ̈ܐ: ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܡܲܕܒܚܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܒܲܣܦܵܩܹ̈ܐ ܠܝܼܬܘܿܖ̈ܓ̰ܵܝܹܐ: ܕܲܡܫܲܪܸܪ ܠܐܲܡܝܼܢܘܼܬ݂ ܚܲܝܹ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܢܲܩܝܼܦܘܼܬܲܝܗܝ (تواصلهم) ݂

[1] ܒܲܝܬܐ ܝܼܠܹܗ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܒܠܸܫܵܢܲܢ: ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܒܹܝܬ ܐܲܖ̈ܟܹ̇ܐ (ܡܼܢ ܒܲܝܬܐ ܕܐܲܖ̈ܟܹ̇ܐ) ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܬܘܼܒ݂: ܘܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܹܗ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ: (ܒܵܬܲܝ̈ ܐܲܖ̈ܟܹ̇ܐ) ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)


التصوير : الباحة الداخلية لأبرشية العمادية القديمة للكلدان. تموز 2017   © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا 

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܹܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܩܲܕܝܼܡܬܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 50 ݂ 37 05 37 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 30 ݂ 09 29 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(1163) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܩܲܠܥܵܐ ܕܥܵܡܹܝܕܷܝܼܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܪܘܼܡܬܐ ܟܹܐܦܵܝܬܐ ܚܵܝܘܿܪܬܐ ܥܲܠ ܖ̈ܵܓ݂ܘܿܠܹܐ ܥܲܡܘܼܩܹ̈ܐ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܚܸܣܢܵܐ (ܩܲܠܥܵܐ) ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܕܡܝܼܪܵܐ ܡܵܪܹܐ ܚܲܕ ܚܸܙܘܵܐ ܦܵܢܘܿܪܵܡܵܝܵܐ ܛܵܒ݂ ܓܵܪܫܵܢܵܐ ܘܫܲܦܝܼܪܵܐ: ܘܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܡܫܲܡܗܬܐ ܩܵܐ ܚܵܙܘܿܩܹ̈ܐ ܘܣܵܥܘܿܖܹ̈ܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܩܲܝܛܵܐ ݂

ܢܵܦܠܵܐ ܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(17) ܟܠܡ ܡܼܢ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ: ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(90) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ݂

مدينة العمادية
© DR
مشهد للجبال من العمادية.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܘܓܲܘ ܡܵܬܘܵܬܐ ܐ݇ܚܖܹ̈ܢܹܐ ܕܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ: ܕܵܡܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܩܲܕܝܼܡܬܐ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ: ܚܲܪܬܐ ܣܘܼܒܵܪܵܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ( ܪܵܒܵܐ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܝܼܠܹܗ ܬܵܐܕܵܘܸܣ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܓܲܘ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢܹ̈ܐ ܒܝܲܗܘܼܕܵܐ): ܘܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܪܝ ܡܵܐܪܝܼ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܒܲܩܖ̈ܵܝܵܬܐ ܣܲܓܝܼܐܹ̈ܐ: ܘܬܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܬܲܢܝܼ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܖ̈ܕܝܼܦܹܐ ܒܝܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ݂ ܘܓܲܘ ܗܵܢ ܡܸܬܚܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܡܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܠܝܹ̈ܐ ܩܸܠܵܝܵܬ̈ܐ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܦܖ̈ܝܼܣܹܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܲܣܓ݂ܵܕܵܐ: ܘܲܕܪܝܼܓܵܐܝܼܬ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹ̈ܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܕܲܝܖܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ݂

ܓܲܘ ܡܸܬܚܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܵܖܹ̈ܐ ܝܲܖ̈ܝܼܟ݂ܐ ܠܥܲܕ ܢܦܵܠܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܖ̈ܵܓ݂ܘܿܠܹܐ ܘܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܚܒ݂ܝܼܨܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܘܲܟܖ̈ܝܼܟ݂ܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܘܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܪܒܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܵܡܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(17) ܘ(18) ܫܘܼܕܵܖܹ̈ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ݂

ܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܒܚܲܕ ܝܲܘܡܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܠܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ ܘܥܲܩܪܵܐ ݂ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1850: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܦܲܠܓ݂ܹ̈ܐ ܠܲܬܠܵܬܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܵܬܐ ܦܖ̈ܝܼܫܹܐ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܐ݇ܚܹܪܬܐ[1] ݂ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19) ܘܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(20): ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܵܗ̇ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ: ܘܚܲܪܬܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܦܲܖ̈ܡܵܢܹܐ ܕ(ܣܲܝܦܘܿ)[2] ܒܝܲܕ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ: ܘܒܵܬܲܪܟܸܢ ܫܪܵܝܬܐ ܘܲܚܪܵܒ݂ܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ݂

ܠܵܐ ܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܝܟܲܢ̈ܘܵܬܐ ܛܵܒ݂̈ܐ ܒܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܐܵܦ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1921 ݂ ܒܲܝܢܲܝ 1961 ܘ 1991: ܦܠܵܫܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܘ(ܦܹܫܡܲܪܓܵܐ) ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ: ܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܝܵܪܬܘܼܬܲܝܗܝ ݂ ܓܲܘ ܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ: “ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܡܘܼܝܬܹܐ ܠܹܗ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܠܵܐ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܕܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܠܝܼܚܵܐ ܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܒܢܵܛܘܿܪܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܒܲܨܪܵܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ݂ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܖܸ̈ܒܹܐ ܥܸܣܖ̈ܵܝܹܐ ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܣܲܗܵܕܹ̈ܐ ܕܲܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܲܒܨܝܼܖܹ̈ܐ ܠܫܸܖ̈ܫܹܐ ܘܘܲܖ̈ܝܼܕܹܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ݂ ܐܵܦ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܬܠܝܼܚܹ̈ܐ ܥܸܣܖ̈ܵܝܹܐ ܕܡܵܬܘܵܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܡܫܲܢܲܝܬܐ ܘܲܡܫܲܚܠܲܦܬܐ ܕܥܵܡܘܿܖ̈ܲܝܗܝ ݂ ܡܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܘܗܵܘܹܐ ܕܲܥܬܝܼܕ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ: ܘܐܵܦܸܢ ܕܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܢܘܼܣܵܝܹ̈ܐ ܣܵܝܘܿܡܹ̈ܐ ܒܲܬܢܵܝܵܐ ܕܡܲܥܡܲܪܬܐ ܘܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܛܸܫܝܵܐ ܘܚܸܦܝܵܐ ܠܥܵܠܲܡ: ܕܠܲܝܬ ܡܸܢܕܝܼ ܕܡܲܕܥܸܪ ܠܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ: ܘܗܵܫܵܐ ܫܟܸܢܘܼܢ ܓܲܘ ܐܘܿܪܘܿܦܵܐ ܐܲܘ ܓܲܘ ܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܬܐ”[3] ݂ ܘܲܣܛܲܪ ܡܼܢ ܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܐ:”ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܦܘܼܩܥܹ̈ܐ (100) ܥܹܕܵܬ̈ܐ (ܪܲܩܡܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܪܵܡܵܐ ܡܼܢ ܗܵܕܹܐ ܒܪܵܒܵܐ): ܘܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܘܡܲܩܲܕܬܐ ܒܨܝܼܪܵܐܝܼܬ ܬܪܹܝܡܐܵܐ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐܲܘ ܟܬܝܼ̈ܒ݂ܵܬܐ ܐܲܘ ܣܖ̈ܝܼܛܵܬܐ”[4]: ܘܡܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܟܹܐ ܡܛܲܦܸܣ ܚܘܼܣܪܵܢܵܐ ܠܝܼܕܲܥܬܐ ܘܲܡܫܲܢܲܝܬܵܗ̇ ܠܕܵܖܹ̈ܐ ܘܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܝܹ̈ܐ ݂ ܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܫܝܵܦܬܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܐ ܠܕܲܪܓ݂ܵܗ̇ ܥܸܠܵܝܵܐ: ܥܲܡ ܬܠܵܚܵܐ ܘܡܲܚܪܘܿܒܹܐ ܠܪܵܒܵܐ ܒܵܬܲܝ ܐܲܖ̈ܟܹܐ ܕܕܲܝܖܹ̈ܐ ܘܡܲܖ̈ܥܝܵܬܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܵܐܹܡ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ݂

__________

[1] ܚܙܝܼ: (ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܒܹܝܬ ܐܸܬܡܵܠܝ ܘܐܸܕܝܘܿܡ) ݂ ܚܲܕ ܩܸܛܥܵܐ ܡܼܢ ܦܪܵܣܬܐ ܫܲܢ݇ܬܵܝܬܐ ܠܲܟܬܵܒ݂ܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܝܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܵܐ 1914: ܐܲܒ݂ܵܐ ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܬܘܼܦܲܢܟܲܟ̰ܝܼ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܸܪܕܝܼܢ: ܦ 70 ݂

[2] ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܠܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ܒܝܲܕ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ 1915 ـ 1918 ݂

[3] ܚܙܝܼ: (ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܟܘܿܡܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ): ܟܪܝܼܣ ܟܘܿܬܣܫܝܼܪܵܐ 2005: ܦ 398 ݂

[4] ܚܙܝܼ: ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ: ܡܢܵܬܐ 2: ܐܲܡܝܼܪ ܚܲܪܵܐܩ: ܐܵܟܵܕܝܼܡܝܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܐ 2010: ܦ 533 ݂

مشهد بانورامي من العمادية.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ: ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܘܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ

ܡܲܘܕܥܵܢ̈ܘܵܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܒܗܵܢܵܐ ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܐܵܬܝܼ ܡܼܢ: "ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ܘܐܸܕܝܘܿܡ" ݂ ܩܦܝܼܣܹ̈ܐ ܡܼܢ ܟܬܵܒ݂ܵܐ: "ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬܐ ܦܵܦܵܘܵܝܬܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1914": ܐܲܒ݂ܵܐ ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܬܲܦܢܟܲܟ̰ܝܼ: ܩܵܫܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܸܪܕܝܼܢ: ܦ ݂ 52 ـ 54 ݂

…….

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1785 ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܡܵܪܝ ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܩܵܐ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ݂ ܘܝܼܠܹܗ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܚܘܿܢܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ ܡܵܪܝ ܐܹܝܠܝܼܵܐ ܕ(11): ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܪܫܝܼܡܵܐ ܐܲܦܣܩܘܿܦܵܐ ܠܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ ܡܵܪܲܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ ܩܵܐ ܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܘܲܓܵܙܲܪܬܐ: ܡܵܪܝ ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܘܡܸܢܹܗ ܡܫܲܪܘܿܝܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܫܸܠܫܸܠܬܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ݂

ܒܲܝܢܲܝ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕ1833 ܘ 1847: ܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܐܘܿܕܘܿ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܦܵܐܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ (1848 ـ 1878): ܬܚܘܿܬ ܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܐܘܿܕܘܿ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ ݂ ܘܐܵܦ ܡܵܪܝ ܪܘܿܦܵܐܹܝܠ ܒܝܼܕܵܘܝܼܕ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ (1989 ـ 2003): ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܒܹܝܢ ܫܸܢܹ̈ܐ (1957 ـ 1966) ݂

 ܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܡܲܖ̈ܥܝܵܬܐ ܟܲܠܕܵܝܵܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܵܒ݂ܘܿܕܬܐ ܘܦܵܥܘܿܠܬܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܒܹܝܬ ܐܲܖ̈ܟܵܗ̇ ܡܫܲܡܗܵܐ ܣܵܗܹܕ ܥܲܠ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܹܗ[1] ݂ ܐܸܠܵܐ ܠܒܝܼܫܘܼܬ݂ ܓܲܕܵܐ: ܒܹܝܬ ܐܲܖ̈ܟܹܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܪܵܡܵܝܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܓܢܝܼܒ݂ܵܐ ܘܡܘܼܩܕܵܐ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܟܸܪܝܵܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܵܝ ܩܲܘܡܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1961 ݂ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܪܘܿܦܵܐܹܝܠ ܒܝܼܕܵܘܝܼܕ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1961: “ܒܹܝܬ ܐܲܖ̈ܟܹ̇ܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܹܝܬ ܐܲܖ̈ܟܹܝܼ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܹܗ (10000) ܐܲܦܠܹ̈ܐ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܘ(300) ܣܖ̈ܝܼܛܵܬܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܩܕܹ̈ܐ [2] ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܟܢܝܼܫܹ̈ܐ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܲܣܖ̈ܝܼܛܵܬܲܢ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܚܲܪܬܐ ܓܲܘ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܐ ݂ ݂ ݂ ܒܵܬܲܪ ܓܸܕܫܹ̈ܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1991 ܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ: ܫܩܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܠܘܵܝܹ̈ܐ (ܥܵܖ̈ܘܿܩܹܐ) ܥܒܲܪ ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ: ܚܲܕܟܡܵܐ ܣܖ̈ܝܼܛܵܬܐ ܘܩܲܡ ܙܲܒ̇ܢܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܐ ܐܲܠܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܚܲܕ ܛܝܼܡܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ݂ ܘܲܒܢܝܼܫܵܐ ܕܲܢܛܵܪܵܐ ܠܲܣܖ̈ܝܼܛܵܬܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܓܹܒܲܢ ܘܲܢܩܵܠܬܲܝܗܝ ܠܕܵܖܹ̈ܐ ܕܐܵܬܝܼ ܡܼܢ ܒܵܬܪܲܢ: ܡܘܼܚܫܸܚܠܵܗ̇ (ܦܵܬܝܼܟܵܐܢ) ܕܫܵܩܠܲܚ ܐܲܨܚܵܬ̈ܐ ܡܸܢܲܝܗܝ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܵܐ ܩܒܸܠܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܫܘܼܢܝܹ̈ܐ ܐܲܘ ܢܩܝܼܠܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܲܝܗܝ: ܟܲܕ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܚܫܝܼܒܹ̈ܐ ܡܼܢ ܣܝܼܡܵܬ̈ܐ ܘܓܲܙܹ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܐܲܬ݂ܖ̈ܵܢܵܝܹܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܢܩܵܠܬܲܝܗܝ ܚܲܕ ܓܘܼܢܚܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ ܓܲܘ ܐܲܬܪܵܢ ܡܵܛܹܐ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܡܲܚܢܘܿܩܝܼܬܐ ܐܲܘ ܛܘܼܠܵܩܵܐ (الإعدام)” [3] ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1913: ܬܲܪܬܹܝܢ ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܦܪܵܡܬܐ ܕܣܲܝܦܘܿ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܦܵܠܹܛ ܗ݇ܘܵܐ (4970) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ (400) ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ݂ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܐܲܪܒܲܥ ܓܲܘ ܣܸܕܪܵܐ ܕܝܼܡܘܿܓ݂ܪܵܦܵܝܵܐ: ܒܵܬܲܪ ܡܲܢܓܹܝܫܹܐ (1100 ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ): ܘܐܵܪܵܕܸܢ (650) ܘܬܸܢܹܐ (450) ݂ ܘܥܲܠ ܫܒ݂ܝܼܠ ܦܘܼܚܵܡܵܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܐܵܦ (4000) ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܢܸܣܛܘܿܖ̈ܢܵܝܹܐ ܒܗܵܕܹܐ ܡܲܪܥܝܼܬܐ (ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ) ݂ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܓܵܠܘܼܬܐ (جالية) ܝܗܘܼܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ: ܘܓܲܘ ܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ ݂

ܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܕܵܪܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܒܐܵܒ 2017: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ (10000) ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܣܘܿܓ݂ܐܲܝܗܝ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ݂ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܓܵܠܘܼܬܐ ܝܗܘܼܕܵܝܬܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܟܢܘܼܫܬܐ ܝܗܘܼܕܵܝܬܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܒܲܝܬܝܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܢܒ݂ܝܼܵܐ (ܚܹܙܩܝܼܐܹܝܠ): ܘܟܹܐ ܡܝܲܩܪܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܘܐܵܦ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܐܝܼܬ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ (25) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬܐ ܟܲܠܕܵܢܵܝܵܬܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ[4]: ܚܵܙܝܼ ܥܲܣܩܘܼܬܐ ܓܲܘ ܢܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܕܲܬܪܲܝܗܘܿܢ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܬܵܡܵܐ ݂

__________

[1] ܒܲܝܬܐ ܝܼܠܹܗ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܒܠܸܫܵܢܲܢ: ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܒܹܝܬ ܐܲܖ̈ܟܹ̇ܐ (ܡܼܢ ܒܲܝܬܐ ܕܐܲܖ̈ܟܹ̇ܐ) ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܬܘܼܒ݂:  ܘܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܹܗ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ: (ܒܵܬܲܝ̈ ܐܲܖ̈ܟܹ̇ܐ) ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

[2] ܚܙܝܼ: ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܡܼܢ ܣܖ̈ܝܼܛܵܬܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܵܬܐ: ܓܸܠܕܵܐ 2: ܐܲܡܝܼܪ ܚܲܪܵܐܩ: ܐܵܟܵܕܝܼܡܵܝܬܐ ܕܲܣܖ̈ܝܼܛܵܬܐ ܘܐܲܡܢܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼܖܹ̈ܐ: 2010: ܦ 533 ݂

[3]ܚܕܵܐ ܬܦܵܩܬܐ ܥܲܡ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܪܘܿܦܵܐܹܝܠ ܒܝܼܕܵܘܝܼܕ ܒܩܲܢܝܵܐ ܕ(ܦܝܼܝܹܝܪ ܬܸܫܵܪܬܘܿܢܝܼ ܘܡܵܪܸܟ ܝܵܪܕ: ܓܲܘ ܦܪܝܼܙܝܼܢܸܣ ܠܝܼܒܵܢܝܼܣ: ܢܝܼܣܵܢ ܘܐܝܼܵܪ ܘܲܚܙܝܼܪܵܢ: 1995: ܪܲܩܡܵܐ 11 : ܦ 45 ـ 48 ݂

[4] ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܪܲܒܵܢ ܩܲܫܝܼܫܵܐ: ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܘܙܵܟ݂ܘܿ: ܡܼܢ ܡܲܘܕܥܵܢ̈ܘܵܬܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܟܢܝܼܫܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܝܲܗܠܵܐ ܕ(ܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ) ܒܝܘܿܡ 25 ܒܐܵܒ 2017 ݂

المطران ربان قاس للكلدان في العمادية.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܵܐ ܐܝܼܬ ܦܝܵܫܵܐ ܡܼܢ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ؟

ܡܼܢ ܒܲܪܵܐ: ܠܲܝܬ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܕܪܵܡܹܙ ܥܲܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ݂ ܒܲܠܚܘܿܕ ܒܲܥܒ݂ܵܪܵܐ ܡܼܢ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥܠܵܢܵܐ: ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܕܵܪܬܐ ܓܵܘܵܝܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܡܲܝܕܥܵܐ ܠܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܘܲܬܪܝܼܟܵܐ ܕܲܡܛܲܫܹܐ ܠܬܲܚܬ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܐܲܪܥܵܐ: ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܡܵܪܲܬ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܡܲܢܕܘܼܪܵܝܬܐ ܫܡܝܼܛܬܐ ݂ ܐܝܼܬ ܓܵܘܵܗ̇ ܬܪܹܝܢ ܣܸܕܖܹ̈ܐ ܕܡܲܨܛܲܒ̇ܝܵܬܐ ܩܲܝܣܵܝܹ̈ܐ: ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܚܲܕ ܡܲܕܒܚܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܒܲܣܦܵܩܹ̈ܐ ܠܝܼܬܘܿܖ̈ܓ̰ܵܝܹܐ: ܕܲܡܫܲܪܸܪ ܘܓܵܠܹܐ ܠܐܲܡܝܼܢܘܼܬ݂ ܚܲܝܹ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܢܲܩܝܼܦܘܼܬܲܝܗܝ ݂

ܪܵܒܵܐ ܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܹ̈ܐ ܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܗܵܕܹܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܐ ܣܪܝܼܬܐ ܠܝܵܪܬܘܼܬܐ ܘܲܠܟܢܘܼܫܝܵܐ: ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1961 ܦܝܼܫܠܹܗ ܓܢܝܼܒ݂ܵܐ ܒܹܝܬ ܐܲܖ݁ܟܹܐ ܘܡܘܼܩܕܵܐ: ܗ: ܕ: ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܩܲܘܡܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ: ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1963 ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܝܼܬܐ ܒܨܵܖ̈ܘܿܚܹܐ ܐܵܦܸܣܩܘܿܦܝܼܝܘܿܢ ܒܝܲܕ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ݂ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܫܒ݂ܝܼܩܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܘܲܬܪܝܼܟܬܐ ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ ܒܥܸܕܵܢ (ܡܚܵܝܬܐ ܟܝܼܡܝܵܝܬܐ): ܕܲܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܡܢܵܬܐ ܬܲܚܬܵܝܬܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܒܝܘܿܡ 25 ܒܐܵܒ 1988: “ܛܲܝܖܹ̈ܐ ܢܦܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܘܡܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ: ܛܲܖ̈ܦܹܐ ܕܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܢܦܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܘܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܡܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ݂ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕܲܬܠܵܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܩܝܼܡܠܵܢ ܚܙܵܝܵܐ ܛܲܝܖܹ̈ܐ” ݂ ܐܵܦܸܢ ܕܚܲܪܵܫܘܼܬܐ ܘܦܲܬܵܢܘܼܬܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܕܠܲܝܬ ܡܨܵܝܬܐ ܠܲܢܟܵܪܬܲܝܗܝ: ܡܛܘܼܠܸܩܠܵܗ̇ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܠܚܲܝܘܼܬܵܗ̇ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܬܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ݂

كنيسة الأبرشية القديمة في العمادية.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
شرفة الأبرشية القديمة للكلدان.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مشهد لأبرشية العمادية القديمة للكلدان على حافة الهاوية .
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe