ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ (ܟܲܪܲܡܠܸܫ)

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ 66 ݂ 21 18 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘ 24 ݂ 53 24 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(284) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ݂

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ: ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(400) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ (ܐܲܘ ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܗ̇) ܒܫܘܼܪܵܝ ܫܬܝܼܢܵܝܵܬܐ ݂ ܐܲܝܟܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܒܝܵܬ ܫܸܡܵܐ ܒܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܒܕܲܥܒܲܪ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܫܪܲܕܘܼܕܵܐ (ܫܠܲܕܵܐ) ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܕܲܝ ܕܕܵܥܹܪ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1881 ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܒܫܸܡܵܐ ܕܚܲܕ ܡܼܢ ܡܲܫܚܕܵܢܹ̈ܐ (ܡܣܲܒ݂ܖ̈ܵܢܹܐ) ܓܲܒܵܖܹ̈ܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܕܝܼܠܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ: ܕܝܼܕܝܼܥܵܐ ܝܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܐܘܼܪܗܵܝ (ܗܵܫܵܐ ܐܘܿܪܦܵܐ ܒܬܘܼܪܟܝܼܵܐ) ݂

ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܚܵܒܹܫ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܟܵܗܢܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ (ܪܲܓ݂ܲܕ ܓ݂ܲܢܝܼ) ܘܲܬܠܵܬܐ ܫܲܡܵܫܹ̈ܐ: ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܩܸܛܠܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܬܐ ܫܸܚܬܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ ܡܩܲܢܥܹ̈ܐ ܒܝܘܿܡ (3) ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2007: ܩܕܵܡ ܥܹܕܬܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(14) ܒܐܵܕܵܪ 2008: ܦܝܼܫܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܒܘܼܝܵܐܵܐ ܕܢܝܼܚ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ـ ܢܝܼܢܘܹܐ: ܦܲܘܠܘܿܣ ܦܲܪܲܓ̣ ܪܲܗܘܿ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܩܒ݂ܝܼܪܵܐ ܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ: ܟܲܕ ܗܵܢܵܐ ܓܸܕܫܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ ܚܕܵܐ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܪܲܒܬܐ ܓܲܘ ܟܸܢܫܵܐ ݂

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ 66 ݂ 21 18 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘ 24 ݂ 53 24 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(284) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ݂ ܘܢܵܦܠܵܐ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ: ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ܒܫܘܼܩܵܗ̇ ܪܲܒܵܐ: ܥܲܠ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܣܪܵܐ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ (ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ 5 ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ) ܒܒܲܪܛܸܠܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ (10) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ݂

Portail du domaine de l'église Mar Addaï de Karemlesse.
15 Avril 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA

ܫܘܼܡܵܗܵܐ:

ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܠܦܘܼܫܵܩܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܐܲܘ ܫܸܡܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ: ܚܲܕ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܵܥܹܪ ܠܐܵܪܵܡܵܝܵܐ (ܟܪܲܡ ܠܲܝܬ̇) ܕܣܘܼܟܵܠܹܗ ܝܼܠܹܗ: (ܣܪܝܼܩܵܐ ܡܼܢ ܟܲܖ̈ܡܵܢܹܐ) ܠܦܘܼܬ݂ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܕ(ܝܵܩܘܼܬ ܐܲܠܪܘܼܡܝܼ)[1]: ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܚܵܙܘܿܩܵܐ ܘܟܵܬܘܿܒ݂ܵܐ ܕܚܘܼܕܪܵܐ ܕܝܲܕ̈ܥܵܬܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(13) ݂ ܘܐܵܡܹܪ ܡܸܬܡܲܕܢܚܵܢܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗܚܲܕ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ: (ܟܲܪ ܡܝܼܣ): ܕܝܼܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܘܣܘܼܟܵܠܹܗ ܝܼܠܹܗ: ܡܵܬܵܐ ܣܚܝܼܦܬܐ (ܬܠܝܼܚܬܐ) [2] ݂

__________

[1] ܐܵܪܵܐ ܐܝܼܬ ܡܵܬܐ ܒܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܕܠܲܝܬ ܓܵܘܵܗ̇ ܟܲܖ̈ܡܵܢܹܐ ܐܲܘ ܠܵܐ ܩܵܝܡܝܼ ܓܵܘܵܗ̇ ܕܲܠܝܵܬܐ ܕܥܸܢܒܹ̈ܐ ؟ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

[2] ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܦ 400 ݂

Visite de la délégation Pax Christi. Église Mar Addaï de Karemlesse.
13 Février 2008 © Pascal Maguesyan

ܦܸܣܩܵܐ (ܩܸܛܥܵܐ) ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ:

ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܕܟ݂ܝܼܪܬܐ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ (ܓܘܿܓܵܡܝܼܠܠܵܐ): ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܹܝܬ (ܒܹܝܢ) ܓܲܝܣܵܐ ܕܐܵܠܸܟܣܲܢܕܪܘܿܣ ܡܵܩܹܕܘܿܢܵܝܵܐ (ܐܸܣܟܲܢܕܲܪ ܩܲܪܢܵܢܵܐ): ܘܓܲܝܣܵܐ ܕܕܵܪܝܘܿܫܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ 331 ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܫܝܼܚܵܐ ݂ ܘܐܲܝܟ݂ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܝܲܠܝܼܦ ܓ̰ܝܘܿܓ݂ܪܵܦܝܵܐ ܦܝܼܬܵܠ ܟܘܿܝܢܸܬ: “ܪܵܒܵܐ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܐܵܗܵܐ ܦܠܵܫܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ: ܡܫܘܼܪܝܵܐ ܡܼܢ ܡܵܬܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܘܲܠܗܲܠ ܡܵܬܐ ܕܓ݂ܲܙܝܼܪ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܬܹܚ ܫܸܛܚܵܐ ܕܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ: ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܖ̈ܲܟܵܒ݂ܹܐ ܦܵܖ̈ܣܵܝܹܐ: ܡܨܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܦܵܣܥܝܼ ܘܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܲܩܕܵܡܵܐ ܒܲܦܫܝܼܛܘܼܬܐ”[1] ݂ ܘܲܡܒܲܩܘܿܪܹܐ ܝܠܹܗ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܡܣܲܝܟ݂ܘܼܬ݂ܐ (ܬܘܼܚܵܡܵܐ) ܓ̰ܝܘܿܓ݂ܪܵܦܵܝܬܐ ܟܲܕ ܡܫܲܪܸܪ ܘܐܵܡܹܪ: ܐܸܢ ܩܵܪܹܝܚ ܓܲܘ ܐܵܢܝ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܒܸܫ ܡܝܲܬܖܹ̈ܐ (ܡܬܲܟܠܹ̈ܐ): ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܕܘܼܟܵܐ ܕܓܸܫܪܵܐ ܕܪܹܫ ܙܵܒ݂ܵܐ: ܕܲܫܩܸܠ ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܖ̈ܵܒ݂ܬܵܢܹܐ ܘܫܘܼܠܛܸܢܘܼܢ ܥܲܠܠܹܗ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܟܠܹܐ ܠܹܗ ܦܠܵܫܵܐ: ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܕܕܘܼܟܵܐ ܐܲܘ ܫܲܘܦܵܐ ܕܙܵܟ݂ܘܼܬ݂ܐ ܕܐܸܣܟܲܢܕܲܪ ܩܲܪܢܵܢܵܐ ܒܸܕ ܡܵܛܹܐ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܓܲܪܒܝܵܐ[2] ݂

__________

[1] ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܐ: ܕܘܼܒܵܩܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܐܲܪܢܸܣܬ ܠܝܼܪܘܿ: 1891: ܦ 830 ݂

[2] ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܦ 401 ݂

Karemlesse dans les années 60. Article sur l'Église de l'Orient dans Vivante Afrique N° 253 Nov-Déc.
1967 © Vivante Afrique / Archive Joseph Alichoran

ܦܸܣܩܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܠܗܲܠ ܚܲܕ ܬܚܘܼܡܵܐ: ܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܥܒ݂ܝܼܪܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ ܠܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ: “ܒܗ̇ܝ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(562) ܡܥܘܼܕܸܪܘܼܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܠܲܒܢܵܝܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢ (ܒܲܪ ܐܝܼܬܵܐ) ܕܦܵܐܹܫ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܒܫܸܡ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܪܲܒܵܐ”[1] ݂ ܟܹܐ ܪܵܡܹܙ ܝܲܕܘܼܥܬܵܢܵܐ ܓ̰ܝܘܿܓܪܵܦܵܝܵܐ ܦܝܼܬܵܠ ܟܘܿܝܢܸܬ ܩܵܐ “ܕܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1881: ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܚܲܕ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܘܪܲܒܬܐ: ܘܲܒܢܝܼܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܫܲܦܝܼܪܬܐ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ: ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܒܠܘܼܚܹ̈ܐ ܡܼܢ ܦܲܪܙܠܵܐ ܥܲܡ ܫܡܸܢܬܐ: ܘܚܵܒ݂ܹܫ ܐܲܬ݂ܖܹ̈ܐ ܡܩܲܕܫܹ̈ܐ ܕܕܵܥܪܝܼ ܠܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܐܲܕܲܝ ܘܝܼܫܘܿܥ: ܥܲܡ ܚܲܕ ܢܸܩܫܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܕܣܵܗܹܕ ܥܲܠ ܫܸܪܫܹܗ”[2] ݂

 ܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܐܲܝܟ݂ ܟܠܲܝܗܝ ܡܕܝܼ̈ܢܵܬܐ ܘܡܵܬ̈ܘܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬ݂ܐ ܕܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܠܟܠܵܝ̈ ܐܵܕܫܹ̈ܐ ܕܲܨܦܵܚ̈ܝܵܬ݂ܐ ܘܚܪܵܒ݂ܵܐ: ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1235: ܒܐܝܼܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܲܪ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ: ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܐܲܖ̈ܬܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܒܵܨܘܿܝܵܐ ܘܟܵܬܘܿܒ݂ܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(13): ܕܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܟܖ̈ܝܼܟ݂ܹܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ݂ “ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܡܵܬܵܐ ܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܲܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ: ܬܪܹܝܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܲܖ̈ܥܵܢܹܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܚܲܕ ܡܸܢܲܝܗܝ ܝܗܵܒ݂ܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬܐ ܘܲܫܒ݂ܵܩܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܲܦܠܵܛܵܐ ܝܢܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܲܪܥܹܗ: ܘܗܿܘ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܒܸܩܛܵܠܵܐ ܒܣܲܝܦܵܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܓܲܒ݂ܖ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܘܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܬܲܪܥܹܗ”[3] ݂ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܬܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܘܓܸܕܫܹ̈ܐ ܗܸܘܝܹܐ (ܗܘܝܼܹܐ) ܝܢܵܐ ܡܠܘܿܐܵܐ ܩܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܹܐ ܘܕܘܼܖ̈ܟܝܵܬܹܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂

       ܒܦܲܠܓܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܐܲܪܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܐܡܸܪܹܗ ܝܵܕܘܿܥܵܐ (ܒܲܪ ܥܲܒܕܘܿܠ ܚܲܩ) ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܫܟܝܼܢܹ̈ܐ ܒܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܕܟ݂ܝܼܪ ܒܥܸܠ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ(1743) ܨܦܸܚ ܠܹܗ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܢܵܕܹܪ ܫܵܗ ܥܲܠ ܡܵܬܐ: ܘܲܣܠܝܼܒܵܐ ܠܹܗ ܘܲܬܠܝܼܚܵܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܥܒ݂ܸܕ ܠܹܗ ܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ݂ ܘܐܵܦ ܡܲܪܥܵܐ ܕܫܲܪܥܘܼܛܵܐ: ܦܪܸܣܠܹܗ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܝܲܬܝܼܪ ܠܲܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1828 ܠܡܵܪܲܢ ݂ ܗܵܢܵܐ ܓܸܕܫܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ: ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ ܓܲܘ ܐܸܓܲܪܬܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܦܹܝܝܹܪ ܐܲܠܸܟܣܲܢܕܲܪ ܟܘܿܦܹܝܪܝܼ: ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܒܵܒ݂ܹܠ ܘܩܲܢܨܠܵܐ (ܐܸܙܓܲܕܵܐ) ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܲܦܪܲܢܣܵܐ: ܒܣܝܼܩܘܿܡ 29 ܒܛܲܒܵܚ ܓܲܘ ܡܓ݂ܲܠܬܐ ܕܲܡܫܲܕܪܘܼܬܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1927[4]: ܟܲܕ ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ (ܡܲܪܥܵܐ) ܐܲܝܟ݂ ܕܒܐܝܼܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ:

“ܟܸܦܢܵܐ ܘܲܩܪܵܒ݂ܵܐ ܡܕܝܼܢܵܝܵܐ (ܒܲܝܬܵܝܵܐ) ܘܡܲܪܥܵܐ ܕܫܲܪܥܘܼܛܵܐ ܩܛܸܠ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܼܢ ܦܲܠܓܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ: ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܐܵܦ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ” ݂ ܟܒ݂ܲܪ ܡܲܪܥܵܐ ܕܫܲܪܥܘܼܛܵܐ ܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ: ܒܗܿܝ ܕܲܦܪܸܣ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕ1737 ـ 1738: ܘܓܲܘ ܡܵܬܐ ܕܒܲܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬܐ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1773 ݂

       ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ݂ ܬܒܸܥ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܵܐ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܫܸܪܫܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ (ܥܹܕܬܐ ܕܦܵܪܹܣ) ݂ ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܗܵܝ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܕܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܲܡܢܹܐ ܠܹܗ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ (2100) ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܣܘܿܓ݂ܐܲܝܗܝ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܝܗ݇ܘܵܘ: ܘܲܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ܕܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ (35) ܒܵܬܹ̈ܐ ܐܲܘ ܝܼܩܖ̈ܬ݂ܐ: ܘܐܵܦ ܪܡܸܙ ܠܹܗ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ݂ ܐܵܣܝܵܐ ܘܡܲܫ݇ܟ̰ܚܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܹܝܙܵܝܵܐ ܐܸܕܘܵܪܕ ܐܝܼܦ ܡܼܢ ܬܝܼܬܫܦܝܼܠܕ ܗܵܡܒܫܵܝܸܪ[5]: ܝܼܠܹܗ ܡܼܢ ܝܲܠܝܼܦܹ̈ܐ ܡܲܥܖ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܬܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܣܲܓ݂ܠܵܢܘܼܬ݂ ܫܘܿܥܝܼܬܐ (ܬܘܼܢܝܼܬܐ) ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ݂ ܒܝܘܿܡ 2 ܒܬܲܡܘܿܙ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1758: ܡܛܹܐ ܠܹܗ ܠܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܘܗܘܼܡܙܸܡܠܹܗ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ: ܥܲܠ ܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܕܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܲܣܠܵܒܬܐ ܕܦܵܖ̈ܣܵܝܹܐ ܠܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܒܵܬܲܪ ܕܲܗܒ݂ܵܐ[6] ݂ ܒܲܡܛܲܝܒ݂ܵܐ (ܒܚܲܕ ܪܹܫܵܐ): ܢܛܸܪܹܗ ܐܸܕܘܵܪܕ ܐܝܼܦ ܠܲܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬ݂ܐ ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܵܐ[7] ݂ ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܫܒܲܥ ܫܸܢܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1765: ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܵܐ ܕܘܿܡܝܼܢܝܼܟܘܿ ܠܵܢܙܵܐ ܠܲܡܙܲܝܘܿܚܹܐ ܒܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܬܵܡܵܐ ݂

__________

[1] ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ

[2] ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܐ: ܕܘܼܒܵܩܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܐܲܪܢܸܣܬ ܠܝܼܪܘܿ: 189܏: ܦ 830

[3] ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܦ 402 ݂

[4] ܡܫܲܕܪܘܼܬܐ ܕܕܘܿܡܢܝܼܟܵܐܢ: ܦ 36 ݂

[5] ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܡܼܢ ܒܪܝܼܛܵܢܝܵܐ ܠܗܸܢܕܘܿ ݂

[6] ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܦ 405 ݂

[7] ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܥܒܹܝܼܪܵܐ ݂

Un fidèle chaldéen dans l'église Mar Addaï de Karemlesse.
13 Février 2008 © Pascal Maguesyan
Une fidèle chaldéenne dans l'église Mar Addaï de Karemlesse.
13 Février 2008 © Pascal Maguesyan
Une jeune fille chaldéenne dans l'église Mar Addaï de Karemlesse.
13 Février 2008 © Pascal Maguesyan

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܕܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ:

ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܝܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ: ܚܖ̈ܝܼܒ݂ܵܬܐ (ܚܲܖ̈ܵܒܝܼܝܹܐ) ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܕܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ: ܥܹܕܬܐ ܕܕܲܟ݂ܝܘܼܬܐ (ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ): ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ݂  ܠܲܝܬ ܪܵܒܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܵܬ̈ܐ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ: ܐܸܠܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ (ܐܲܘ ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܗ̇) ܒܫܘܼܪܵܝ ܫܬܝܼܢܵܝܵܬܐ ݂ ܐܲܝܟܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܒܝܵܬ ܫܸܡܵܐ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܒܕܲܥܒܲܪ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܫܪܲܕܘܼܕܵܐ (ܫܠܲܕܵܐ) ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܕܲܝ ܕܕܵܥܹܪ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1881 ݂ ܐܵܗܵܐ ܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܒܝܲܕ ܝܲܠܝܼܦܵܐ ܕܓ̰ܝܘܿܓ݂ܪܵܦܝܵܐ (ܦܝܼܬܵܐܠ ܟܘܿܝܢܹܬ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1891: (ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܥܣܲܪ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܪܲܒܬܐ ܘܲܒܢܝܼܬܐ ܛܵܒ݂ܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ: “ܚܙܹܐ ܠܲܢ ܚܲܕ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܒܠܘܼܚܹ̈ܐ ܦܲܖ̈ܙܠܵܝܹܐ ܘܲܨܒ݂ܝܼܥܵܐ ܒ(ܒܝܼܬܘܿܡܝܼܢ): ܚܒ݂ܝܼܫܵܐ ܥܲܠ ܫܪܲܕܘܼܕܵܐ ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܣܵܗܕܵܐ ܥܲܠ ܫܸܪܫܵܝܘܼܬܹܗ ܕܨܲܢܕܘܼܩܵܐ: ܘܦܵܝܫܵܐ ܡܒܲܝܬܝܵܐ ܠܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܝܼܣܟܘܿ: ܘܐܵܦ ܚܵܒܹܫ ܗܵܢ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܫܝܼܫܬܐ (ܩܲܢܝܼܢܬܐ) ܡܠܝܼܬܐ ܕܸܡܵܐ ” ݂

Visite de la délégation Pax Christi. Église Mar Addaï de Karemlesse.
13 Février 2008 © Pascal Maguesyan

ܡܲܘܕܥܵܢܘܵܬܐ ܥܲܠ ܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ:

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ (ܟܲܪܲܡܠܸܫ) ܒܫܸܡܵܐ ܕܚܲܕ ܡܼܢ ܡܲܫܚܕܵܢܹ̈ܐ (ܡܣܲܒ݂ܖ̈ܵܢܹܐ) ܓܲܒܵܖܹ̈ܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܕܝܼܠܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ: ܕܝܼܕܝܼܥܵܐ ܝܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܐܘܼܪܗܵܝ (ܗܵܫܵܐ ܐܘܿܪܦܵܐ ܒܬܘܼܪܟܝܼܵܐ) ݂ ܪܵܒܵܐ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܐܵܡܪܝܼ ܕܐܲܕܲܝ ܗܲܪ ܬ݂ܵܐܕܝܘܿܣ ܝܠܹܗ ܒܲܩܢܘܼܡܹܗ (ܒܝܵܬܹܗ): ܚܲܕ ܡܼܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܕܗܿܘ ܩܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ ܒܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ: ܘܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܣܵܗܕܵܐ ܓܲܘ (ܡܵܟܘܿ) ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ (ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܐܝܼܪܵܢ) ݂ ܘܐܵܡܪܝܼ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܐ݇ܚܖܹ̈ܢܹܐ ܕܐܲܕܲܝ ܝܼܠܹܗ ܡܼܢ (72) ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܕܗܘܼܡܙܸܡܠܹܗ ܥܲܠܠܲܝܗܝ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܠܘܼܩܵܐ(10: 1): “ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܢܹܐ: ܓܘܼܒܹܐ ܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܫܲܒ݂ܥܝܼ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ܐ݇ܚܹܖ̈ܢܹܐ: ܘܫܘܼܕܪܵܝ ܠܹܗ ܬܪܹܝ ܬܪܹܝ ܡܼܢ ܩܲܕܡ ܕܝܹܗ ܠܟܠ ܕܘܼܟܵܐ ܘܠܟܠ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܗܿܘ ܥܵܒܹܪ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܘܼܗ̇” ݂

Visite de la délégation Pax Christi. Église Mar Addaï de Karemlesse.
13 Février 2008 © Pascal Maguesyan

ܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ: ܥܹܕܬܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܵܖ̈ܵܝܹܐ:

ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ (ܟܲܪܲܡܠܸܫ) ܚܵܒܹܫ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܟܵܗܢܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ (ܪܲܓ݂ܲܕ ܓ݂ܲܢܝܼ) ܘܲܬܠܵܬܐ ܫܲܡܵܫܹ̈ܐ: ܕܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܩܸܛܠܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܬܐ ܫܸܚܬܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ ܡܩܲܢܥܹ̈ܐ ܒܝܘܿܡ (3) ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2007: ܩܕܵܡ ܥܹܕܬܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܕܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂ ܒܝܲܘܡܵܐ ܕ(14) ܒܐܵܕܵܪ 2008: ܦܝܼܫܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܒܘܼܝܵܐܵܐ ܕܢܝܼܚ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ـ ܢܝܼܢܘܹܐ: ܡܵܪܝ ܦܲܘܠܘܿܣ ܦܲܪܲܓ̣ ܪܲܗܘܿ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܛܝܼܦܵܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܒܲܦܢܝܼܬܐ ܕ(ܢܘܼܪ) ܒܝܘܿܡ 29 ܒܲܫܒ݂ܵܛ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ ܡܼܢ ܢܵܛܘܿܖܹ̈ܗ ܒܥܸܕܵܢ ܓܸܕܫܵܐ ܕܲܚܛܝܼܦܘܼܬܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܬܐ ܫܠܲܕܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܣܵܗܕܵܐ ܒܝܘܿܡ 13 ܒܐܵܕܵܪ ܒܲܦܢܝܼܬܐ ܕ(ܐܸܢܬܝܼܨܵܐܪ) ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂

ܡܟܘܼܦܸܫܠܹܗ ܒܘܼܝܵܐܹܗ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܒܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ: ܘܒܘܼܝܵܐܹܗ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܠܘܿܐܵܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܣܦܲܖ̈ܚܸܙܘܹܐ ܘܝܘܼܕܵܥܵܝܹ̈ܐ: ܘܥܲܪܣܹܗ ܦܝܼܫܠܹܗ ܛܥܝܼܢܵܐ ܒܝܲܕ ܫܲܡܵܫܹ̈ܐ ܘܟܵܗܢܹ̈ܐ: ܘܲܩܕܵܡ ܡܸܢܲܝܗܝ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܪܲܒܬܐ ܛܥܝܼܢܬܐ ܒܝܲܕ ܚܕܵܐ ܕܲܝܪܵܝܬܐ ܘܲܬܪܹܝܢ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ( ݂ ݂ ݂ ) ݂ ܢܵܩܹܦܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ ܟܸܢܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܡܫܘܼܬܸܦܠܹܗ ܓܲܘ ܒܘܼܝܵܐܵܐ: ܚܵܒܹܫ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܫܲܡܵܫܹ̈ܐ ܘܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ݂ ܚܬܸܡܠܗ݇ܘܿܢ ܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܸܬܥܲܒܕܵܢܹ̈ܐ ܒܛܵܡܲܪܬܹܗ ܓܲܘ ܝܵܬ݂ ܥܹܕܬܐ ݂ ܘܒܵܬܲܪܟܸܢ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܥܲܪܣܹܗ ܠܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܦܲܘܠܘܿܣ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂

Martyrion de l'église Mar Addaï de Karemlesse. Tombe du père Raghed Ghanni, assassiné en 2007. A gauche, son père. A droite, le père Sabri Anar de Sarcelles.
13 Février 2008 © Pascal Maguesyan
Martyrion de l'église Mar Addaï de Karemlesse. Tombe du père Raghed Ghanni, assassiné en 2007.
13 Février 2008 © Pascal Maguesyan
Monseigneur Paulos Faraj Raho, en procession vers l'église Mar Addaï de Karemlesse.
13 Février 2008 © Pascal Maguesyan
Monseigneur Paulos Faraj Raho, dans l'église Mar Addaï de Karemlesse
13 Février 2008 © Pascal Maguesyan

ܡܫܲܡܗܘܼܬ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ:

ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܟܪܝܼܟ݂ܬܐ ܒܫܘܼܪܵܐ ܘܲܕܒ݂ܝܼܪܬܐ ܒܚܲܕ ܬܲܪܥܐ ܦܲܪܙܠܵܝܵܐ ܒܪܹܫܹܗ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ: ܘܡܵܨܹܝܚ ܕܥܵܒ݂ܪܲܚ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܡܲܥܠܵܢܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܩܕܵܡܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܘܡܼܢ ܓܹܒܵܢܵܗ̇ ݂ ܥܹܕܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܲܥܝܵܕܵܐ ܘܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܕܵܪܵܝܵܐ: ܟܲܕ ܒܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܲܫܡܸܢܬܐ ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ: ܘܥܹܕܬܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܗܲܝܟܠܵܐ ܡܬܲܠܬ݂ܵܐ ܘܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ݂ ܐܝܼܬ ܒܪܹܫ ܗܲܝܟܠܵܐ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܡܸܢܕܘܼܪܵܝܬܐ ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܗ̇: ܘܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܬܐ: ܘܲܩܪܵܫܵܐ ܕܟܸܢܦܵܐ (ܛܵܪܡܵܐ) ܡܟܲܣܹܐ ܠܡܲܥܒ̇ܖܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܘܒܘܼܪܓܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܲܦܬܝܼܚܵܐ ܕܢܵܩܘܿܫܵܐ: ܢܵܦܹܠ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܥܲܠ ܟܸܢܦܵܐ ܕܡܲܥܒܪܵܐ ܝܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܡܲܥܠܵܢܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ݂

ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܡܲܕܒܚܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ ܘܪܝܼܡܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬ ܘܲܦܬܝܼܚܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܬܚܘܿܬ ܚܲܕ ܩܸܛܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܣܲܩܠܵܐ ܒܚܲܕ ܠܘܼܚܵܐ ܪܫܝܼܡܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ: ܚܵܒܹܫ ܩܸܛܪܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܲܖ̈ܓܹܐ ܡܼܢ ܫܝܼܫܵܐ (ܡܲܪܡܲܪ) ݂ ܕܵܡܹܐ ܠܛܘܼܦ̮ܣܐ ܕܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܡܩܘܼܕܲܫܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܲܦܠܚܝܼ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܚܕܵܐ ܛܲܒ݂ܠܝܼܬܐ ܫܝܼܫܵܝܬܐ ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ܠܲܥܒ݂ܵܕܵܐ ܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܩܕܵܡ ܥܲܡܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܒܪܹܫ ܡܲܕܒܚܵܐ: ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܬܐ ܡܵܖ̈ܲܝ ܟܵܘܵܬ̈ܐ ܟܲܒܝܼܖܹ̈ܐ ܠܡܲܥܒ݂ܘܿܪܹܐ ܒܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ݂ ܘܥܲܠ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܐܝܼܬ ܡܲܥܒ̇ܖܹ̈ܐ ܡܵܖ̈ܲܝ ܡܲܕܒܚܹ̈ܐ ܫܝܼܫܵܝܹ̈ܐ ܕܖ̈ܝܼܓܹܐ ݂ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܒܪܹܫ ܡܲܕܒܚܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܡܲܪܝܲܡ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܨܲܠܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܲܒܬܘܼܠܬܐ ܕ(ܠܘܿܪܕ) ݂ ܘܲܠܓܲܪܒܝܵܐ ܚܵܒܹܫ ܡܲܕܒܚܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܠܸܒܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܓܢܝܼܒ݂ܬܐ ܘܲܬܠܝܼܚܬܵܐ ܘܡܘܼܩܲܕܬܐ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ): ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܕܥܲܪܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2016: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܥܪܵܩܬܐ ܕܚܲܝܠܵܘܵܬ̈ܐ ܡܵܦܝܵܝܹ̈ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ݂ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܦܠܵܫܵܐ ܚܙܹܐ ܠܲܢ ܒܲܦܢܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܒܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ: ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܬܸܫ̈ܡܫܵܬܵܐ ܡܦܲܠܓܹ̈ܐ ܚܕܵܪ ܕܵܪܬܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܚܵܒ݂ܫܵܐ ܕܵܪܬܐ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܠܡܲܕܪܲܫܬܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܕܘܼܒܲܪܬܐ ܒܝܲܕ ܚܵܬܘܵܬܐ (ܐܲܚ̈ܘܵܬܐ) ܕܲܟܢܘܼܫܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕܲܒܢܵܬܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ݂

Église Mar Addaï de Karemlesse, saccagée par daesh.
24 Juillet 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
Église Mar Addaï de Karemlesse, saccagée par daesh.
24 Juillet 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
Église Mar Addaï de Karemlesse, saccagée par daesh.
24 Juillet 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
Visite de la délégation Pax Christi. Église Mar Addaï de Karemlesse.
13 Février 2008 © Pascal Maguesyan

ܐܲܚܘܼܬܐ ܓܲܘ ܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ:

ܒܲܫܒ݂ܵܛ 13 ܒܹܗ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008: ܡܩܘܼܒܸܠ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܒܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ: ܐܸܙܓܲܕܘܼܬܐ ܕ(ܒܵܟܹܣ ܟܪܝܼܣܝܼ): ܒܪܹܫܵܢܘܼܬܐ ܕܡܘܿܢܣܸܢܝܘܿܪ (ܡܵܐܪܸܟ ܣܬܝܼܢܓ̰ܲܪ): ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕ(ܬܪܘܿܝ) ܘܪܹܫܵܢܵܐ ܕ(ܒܵܟܹܣ ܟܪܝܼܣܝܼ) ܓܲܘ ܦܪܲܢܣܵܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܩܘܼܒܠܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܡܵܪܝ ܦܲܪܲܓ̰ ܪܲܗܘܿ: ܪܹܫܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ـ ܢܝܼܢܘܹܐ: ܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕܚܲܕ ܟܸܢܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܚܸܕܝܵܐ ܕܡܘܼܪܡܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܕܸܩܠܵܐ ܓܲܘ ܕܵܪܬܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܐܲܝܟ݂ ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܕܩܘܼܒܵܠܵܐ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܘܚܲܕܘܼܬܐ ݂

  ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܥܣܲܪ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܒܬܲܡܘܿܙ 24 ܒܹܗ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017: ܐܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܦܖ̈ܲܢܣܵܝܹܐ ܒܪܹܫܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܟܲܪܕܝܼܢܵܠܵܐ ܘܪܹܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܕܠܝܼܘܢ ܕܓܲܘ ܦܪܲܢܣܵܐ: ܦܝܼܠܝܼܦ ܒܵܪܒܵܪܵܐܢ: ܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕ(ܬܪܘܿܝ) ܡܵܐܪܸܟ ܣܬܝܼܢܓ̰ܲܪ: ܘܡܘܿܢܣܸܢܝܘܿܪ ܡܹܝܫܹܝܠ ܕܘܿܒܘܿܣܬ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕ(ܐܝܼܦܪܝܼ) ܠܣܵܥܘܿܪܘܼܬܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܠܲܩܝܵܡܵܐ ܒܲܨܠܘܿܬܐ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܒܲܪܒܵܪܵܐ ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ: ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܲܣܢܵܕܵܐ ܘܲܥܒ݂ܵܕܵܐ ܡܸܬܐܲܘܝܵܢܘܼܬ݂ܐ ܥܲܡ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܘܲܦܪܲܢܣܵܐ: ܘܲܡܨܲܠܘܿܝܹܐ ܥܲܡ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܐܲܝܟ݂ ܣܵܗܕܘܼܬ݂ܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܘܲܕܥܵܪܬܲܝܗܝ ܠܐܲܖ̈ܥܵܬܲܝܗܝ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܕܵܐ ܒܐܝܼܕܵܐ (ܢܝܼܚܵܐ ܒܢܝܼܚܵܐ) ݂

ܘܲܒܝܲܪܚܵܐ ܕܬܲܡܘܿܙ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܨܲܠܡܵܐ ܚܲܕܬܐ ܕܲܒܬܘܼܠܬܐ ܕ(ܠܘܿܪܕ) ܥܲܠ ܡܲܕܒܚܵܐ: ܕܒ݂ܝܼܚܵܐ ܒܝܲܕ (ܐܘܿܝܦܲܪ ܐܘܿܪܝܲܢܬ) ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ: ܕܫܵܩܹܠ ܫܲܘܦܵܐ ܕܨܲܠܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܵܐ ܘܲܬܠܝܼܚܵܐ ܒܝܲܕ ܡܟܲܒ݂ܫܵܢܹ̈ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ݂

Accueil par les enfants de la délégation Pax Christi devant l'église Mar Addaï de Karemlesse.
13 Février 2008 © Pascal Maguesy
Monseigneur Marc Stenger (Pax Christi France) et Monseigneur Paulos Faraj Raho en procession devant l'église Mar Addaï de Karemlesse.
13 Février 2008 © Pascal Maguesyan
Monseigneur Marc Stenger (Pax Christi France) dans l'église Mar Addaï de Karemlesse
13 Février 2008 © Pascal Maguesyan
Femmes dans l'église Mar Addaï de Karemlesse.
13 Février 2008 © Pascal Maguesyan
Hommes dans l'église Mar Addaï de Karemlesse.
13 Février 2008 © Pascal Maguesyan
Choristes sur la tribune de l'église Mar Addaï de Karemlesse.
13 Février 2008 © Pascal Maguesyan
Délégation d'évêques de France, conduite par le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, dans l'église Mar Addaï de Karemlesse saccagée par daesh.
24 juillet 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
Délégation d'évêques de France. Le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, dans l'église Mar Addaï de Karemlesse saccagée par daesh.
24 juillet 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
Délégation d'évêques de France. Le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, dans l'église Mar Addaï de Karemlesse saccagée par daesh.
24 juillet 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
Délégation d'évêques de France. Monseigneur Marc Stenger dans l'église Mar Addaï de Karemlesse saccagée par daesh.
24 juillet 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
Délégation d'évêques de France dans l'église Mar Addaï de Karemlesse saccagée par daesh, devant une statue de la Vierge de Lourdes offerte par l'Œuvre d'Orient.
24 juillet 2017 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA

ܛܸܒܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ:

ܡܼܢ ܝܲܘܡܵܐ ܕܚܘܼܪܵܪܵܐ ܕܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܲܬ݂ܬܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܘܲܡܣܘܼܩܲܠܬܐ: ܘܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܕܡܲܥܒ̇ܪܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܨܲܠܡܵܐ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܚܵܒܹܫ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܣܵܗܕܝܼ ܥܲܠ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ) ݂ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܕܸܬ݂ܵܐ ܒܘܼܪܓܵܐ ܕܢܵܩܘܿܫܵܐ ܕܣܵܗܹܕ ܥܲܠ ܚܖ̈ܵܒܹܐ ܘܲܬܠܵܚܝܵܬ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܡܲܚܖ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ (ܢܲܓ̰ܝܼܒ ܡܝܼܟ݂ܐܹܝܠ) ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܚܲܕܬܐ ܠܡܲܘܨܸܠ ܘܥܲܩܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܕܥܵܡܹܪ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ: ܐܸܠܵܐ ܫܟܸܢܹܗ ܓܲܘ ܟܲܪܹܝܡܠܝܼܣ ܒܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܟܲܬܸܕܪܵܐܝܼܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ݂

Portail du domaine de l'église Mar AddaÏ de Karamlesse
Juillet 2019 © Ibrahim Lallo & Matty Al Mache / MESOPOTAMIA
Façade nord de l'église Mar Addaï de Karamlesse après rénovation
Juillet 2019 © Ibrahim Lallo & Matty Al Mache / MESOPOTAMIA
Façades ouest et sud de l'église Mar Addaï de Karamlesse après rénovation
Juillet 2019 © Ibrahim Lallo & Matty Al Mache / MESOPOTAMIA
Restes d'une statue de la Vierge Marie détruite par daesh, exposée dans le mémorial de l'église Mar Addaï à Karamlesse
Juillet 2019 © Ibrahim Lallo & Matty Al Mache / MESOPOTAMIA
Monsiegneur Najeeb Michaeel, archevêque de Mossoul et Akra, et la délégation régionale AURA, devant le mémorial des destructions commises par daesh dans l'église Mar Addaï à Karamlesse
Mai 2019 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
Intérieur de l'église Mar Addaï de Karamlesse après rénovation
Juillet 2019 © Ibrahim Lallo & Matty Al Mache / MESOPOTAMIA
Intérieur de l'église Mar Addaï de Karamlesse après rénovation
Juillet 2019 © Ibrahim Lallo & Matty Al Mache / MESOPOTAMIA
Mémorial des destructions commises par daesh dans l'église Mar Addaï de Karemlesse
7 Mai 2019 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
Mémorial des destructions commises par daesh dans l'église Mar Addaï à Karamlesse
Juillet 2019 © Ibrahim Lallo & Matty Al Mache / MESOPOTAMIA
Livre et vetements liturgiques dans le mémorial des destructions commises par daesh dans l'église Mar Addaï à Karamlesse
Juillet 2019 © Ibrahim Lallo & Matty Al Mache / MESOPOTAMIA
Intérieur de l'église Mar Addaï de Karamlesse après rénovation
Juillet 2019 © Ibrahim Lallo & Matty Al Mache / MESOPOTAMIA
L'église Mar Addaï de Karamlesse rénovée
7 Mai 2019 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA
Monseigneur Najeeb Michaeel, archevêque de Mossoul et Akra, sur le côté de l'église Mar Addaï de Karemlesse, en présence d'une délégation de la Fondation Mérieux, de la Fondation Saint-Irénée, de la Fondation Anbert, de la ville de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
7 Mai 2019 © Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe