ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܓܲܘ ܒܲܥܫܝܼܩܵܐ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܓܲܘ ܒܲܥܫܝܼܩܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ 36.27408 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.205407 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ (343) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܘܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ: ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܝܼܕܝܼܥܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܥܡܲܪܬܐ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1890 ݂ ܗܲܝܟܠܵܗ̇ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܬܠܵܬ ܡ̈ܢܵܘܵܬ݂ܵܐ: ܘܗܿܘ ܚܲܕ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܝܠܹܗ ܠܡܲܚܵܪܘܼܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ݂ ܡܬܲܪܘܿܨܹܐ ܝܠܹܗ ܬܲܪܥܵܐ ܫܝܼܫܵܝܵܐ ܛܵܒ݂ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ: ܚܲܕ ܩܸܛܪܵܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܲܒܙܝܼܥܵܐ ܒܪܵܒܵܐ ܫܲܒ݂ܟܹ̈ܐ ܘܲܦܬܵܚ̈ܝܵܬ݂ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܬܐ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2016 ܒܥܸܕܵܢ ܟܒ݂ܵܫܬܲܝܗܝ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܘܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ ܥܲܡܠܵܐ ܕܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܲܬܠܵܚܵܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ݂


كنيسة مارت شموني في بعشيقة. حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܲܘܬܒܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܓܲܘ ܒܲܥܫܝܩܼܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ 36.27408 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 43.205407 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(343) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂ ܘܲܒܪܲܚܝܼܩܘܼܬܐ ܕ(21) ܟܠܡ ܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ: ܘ(10) ܟܠܡ ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܒܲܪܛܠܹܐ: ܘ(30) ܟܠܡ ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܘ(60) ܟܠܡ ܡܼܢ ܢܘܼܩܙܵܐ ܕܲܡܙܵܓ݂ܬܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ (ܠܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ) ܒܢܲܗܪܵܐ ܕܙܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ (ܠܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܕܢܚܵܐ) ݂

ܠܐܲܟ݂ܵܐ ܝܘܲܚ ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ: ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܕܵܪܹ̈ܐ: ܒܨܸܒܥܵܬܹ̈ܐ ܡܸܬܪ̈ܲܫܡܵܢܹܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܘܼܬ݂ܐ ܐܲܪܬܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ: ܘܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܘܼܬ݂ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ݂ ܘܒܲܥܫܝܼܩܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܐܵܦ ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܵܐ ܗܿܘ ܕܝܼܠܹܗ ܒܸܫ ܟܲܒܝܼܪܵܐ ܒܡܸܢܝܵܢܹܗ ܕܥܵܡܹܪ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ݂ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܥܫܝܼܩܵܐ ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܲܙܪܘܼܥܬܐ ܕܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܙܲܝܬܐ: ܘܐܵܦ ܒܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܕܸܩܠܵܐ ܘܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܪ̈ܬܵܩܵܠܹܐ ݂

 

في الأمام شرفة كنيسة مارت شموني في بعشيقة. في الخلف كنيسة مريم العذراء.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ:

ܠܦܘܼܬ݂ ܐܲܒ̇ܘܵܬܐ ܘܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܥܒܸܪܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܐܲܘ ܫܘܼܪܵܝ ܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ݂ ܘܲܒܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܒܸܫ ܡܫܲܪܪܵܐ: ܡܲܚܙܝܼ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܡܲܫܚܕܲܬܐ ܐܲܘ ܣܒܲܪܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܓܲܘ ܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ: ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂ ܠܦܘܼܬ݂ ܝܲܠܝܼܦ ܓ̰ܝܘܿܓ݂ܪܵܦܝܵܐ ܦܝܼܬܵܐܠ ܟܝܼܢܝܹܗ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܕܵܪܵܐ ܕ(19) ܝܼܗ݇ܘܵܐ 3000 ܢܸܫܡܹ̈ܐ: 2000 ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘ1000 ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ[1] ݂ ܐܸܠܵܐ ܒܟܠܹܗ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕ2566 ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ 1517 ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘ(258) ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܘ 791 ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܡܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܬܠܵܬܐ ܚܘܼܡܫܹ̈ܐ ܝܲܥܩܘܿܒܵܝܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ (ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ): ܘܦܵܝܫܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ[2] ݂ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܨܦܵܚܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ): ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܫܟܝܼܢܹ̈ܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܥܫܝܼܩܵܐ 10000 ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܡܵܛܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܲܬܪܹܝ ܬܠܝܼܬܵܝܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ[3] ݂ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܡܲܥܒ̇ܕܵܐ (ܒܹܝܬ݂ ܥܲܒܝܼܕܘܼܬ݂ܐ: معبد) ܕܩܲܒܵܐ (ܩܘܼܒ̇ܬܐ) ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܵܐ: ܓܲܘ ܒܲܥܫܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ ݂ ܘܝܼܠܹܗ ܡܲܥܒ̇ܕܵܐ ܕܡܘܼܚܲܡܲܕ ܐܲܠܪܲܕܘܵܢܝܼ: ܕܟܠ ܫܲܢ݇ܬܐ ܩܵܛܪܝܼ ܓܵܘܹܗ ܚܲܕ ܥܲܕܥܹܐܕܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܲܥܪܘܼܒ݂ܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ݂

ܓܲܘ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܐ (ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܝܲܥܩܘܿܒܵܝܬܐ ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܐ 630)[4] ݂ ܡܛܹܐ ܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܠـ 300 ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ: ܘܗܵܕܹܐ ܡܲܚܘܘܿܝܹܐ (ܡܲܚܙܘܿܝܹܐ) ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬܐ ܕܲܥܝܵܕܹ̈ܐ ܘܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܵܪܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܘܲܦܪܵܣܬܐ ܕܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬ݂ܐ ݂

ܠܦܘܼܬ݂ ܦܠܵܛܵܐ ܕܲܡܛܵܝܬܐ ܕܫܘܼܕܵܪܹ̈ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܘܫܘܼܢܵܝܵܐ ܠܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬ݂ܐ ܪܗܘܿܡܵܝܬܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܕܓܲܘ ܒܲܥܫܝܼܩܵܐ: ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܘܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܡܦܲܠܲܓ݂ܬܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ (ܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ) ܕܥܹܕܵܬ̈ܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܕܐܵܬܹܐ: 2/3 (ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ): 1/3 (ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ) ݂ ܒܥܸܕܵܢ ܕܗܵܢܵܐ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ: ܢܛܸܪܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝ ܠܢܲܩܝܼܦܘܼܬܵܗ̇ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ: ܐܸܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܝܵܬ ܕܘܼܟܬܐ ܗ: ܕ: ܫܒ݂ܵܒ݂ܬܵܗ̇: ܚܕܸܪܵܗ̇ ܠܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬ݂ܐ[5] ݂

ܨܦܸܚܠܹܗ (ܕܵܥܹܫ) ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ 2015 ݂ ܘܡܼܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܟܒ݂ܝܼܫܬܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܘܲܠܝܲܘܡܵܐ ܕܚܘܼܪܵܪܵܗ̇ ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ 2016: ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܩܪ̈ܵܒ݂ܬܵܢܹܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ܒܲܓܢܵܒ݂ܬܐ ܘܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܥܹܕܵܬ݂̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܵܬ݂ܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܢܵܩܘܿܦܬܐ ܠܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܢܵܩܘܿܦܬܐ ܠܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ݂

ܘܡܼܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܚܘܼܪܵܪܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܥܫܝܼܩܵܐ: ܕܥܸܪܘܼܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ: ܘܲܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܒܢܘܼܚܵܡܵܐ ܘܡܲܚܝܲܝܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܘܼܬ݂ܐ ܘܐܝܼܙܝܼܕܵܝܘܼܬܐ: ܒܫܸܛܚܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܒܲܐܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ݂

_______

[1] ܓܲܘ ܬܘܼܪܟܝܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܐ: ܡܢܵܬ݂ܐ 2: ܐܲܪܢܲܣܬ ܠܝܼܪܘܿ: ܦܵܪܝܼܣ 1891 ݂

[2] ܚܙܝܼ܆ ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܦܝܼܝܹܗ: ܦ 461 ݂

[3] ܚܙܝܼ: ܩܲܪܲܩܘܿܫ ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܚܦܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܐܘܿܦܲܪ ܕܵܐܘܪܝܼܵܐܢ: ܟܪܝܼܣܬܝܵܐܢ ܠܘܿܫܘܿܢ: ܦ 137 ݂

[4] ܚܙܝܼ: ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܦ 462 ـ 463 ݂

[5] ܚܙܝܼ: ܡܠܘܿܐܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܥܲܠ ܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ܓܲܘ ܒܲܥܫܝܼܩܵܐ ܒܗܵܢ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܐܸܠܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ݂

كنيسة مارت شموني في بعشيقة. لوحة الراعي الصالح المخربة من قبل داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܫܲܪܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ:

ܫܲܪܒܵܐ ܐܲܘ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܬܐ ܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝ ܘܫܲܒ݂ܥܵܐ ܒܢܘܿܢܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܝܠܹܥ ܠܘܵܬ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ݂ ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܝܼܩܲܪܬܐ ܝܗܘܼܕܵܝܬܐ ܒܦܵܣܘܿܩܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܡܼܢ ܣܸܦܪܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܡܲܩܒ݂ܵܝܹ̈ܐ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܢܛܝܼܟ݂ܘܿܣ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܐܝܼܦܝܼܓ݂ܵܢܘܿܣ ݂ ܒܗܿܝ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܝܲܩܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܡܗܘܼܝܡܸܢܘܼܢ ܒܲܩܝܵܡܬܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܥܵܠܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܲܬܪܹܝܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼܩܹ̈ܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܐ݇ܚܘܿܢܵܘܵܬ݂ܐ ܥܲܡ ܝܸܡܲܝܗܝ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܸܨܝܹ̈ܐ ܕܐܵܟ݂ܠܝܼ ܒܸܣܪܵܐ ܕܲܚܙܘܼܪܵܐ[1]: ܘܟܲܕ ܠܵܐ ܩܒܸܠܠܗ݇ܘܿܢ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܚܲܕ ܒܵܬܲܪ ܗܿܘ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ: ܘܲܩܕܵܡ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܝܸܡܲܝܗܝ ݂ ܗܿܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܙܘܼܠܗܸܙܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐܝܼܬ ܘܲܡܪܘܼܦܝܵܐ ܓܲܘ ܢܘܼܪܵܐ[2] ݂ ܘܲܒܪܹܫ ܟܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܝܸܡܲܝܗܝ: ܟܹܐ ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܒ݂ܝܼܒ݂ܘܼܬܐ ܠܲܦܝܵܫܵܐ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܘܡܸܬܩܲܘܝܵܢܹ̈ܐ ܒܢܵܡܘܿܣܐ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܙܵܕܥܝܼ ܡܼܢ ܡܲܘܬܐ ݂ ܘܝܗܸܒ݂ ܠܵܗ̇ ܠܸܒܵܐ ܩܵܐ ܒܪܘܿܢܵܗ̇ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܠܵܐ ܙܵܕܹܥ ܡܼܢ ܓ̰ܲܠܵܕܹ̈ܐ: ܟܲܕ ܒܐܝܼܡܵܪܵܐ ܐܸܠܹܗ: ܗܘܝܼ ܠܒ݂ܝܼܒ݂ܵܐ ܘܲܩܒܘܿܠ ܠܹܗ ܡܲܘܬܵܐ ܕܐܵܦ ܐܲܢ݇ܬ ܡܵܛܹܝܬ ܠܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼܟ݂: ܕܐܵܬ݂ܝܵܢ ܘܚܵܙܝܵܢܘܼܟ݂ ܥܲܡ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼܟ݂ ܓܲܘ ܫܡܲܝܵܐ[3] ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ: ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܦܘܼܬ݂ ܬܲܫܥܝܼܬܐ: ܓ̰ܵܐܢ ܒܘܿܬܵܐܢ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܕܠܘܿܟܠܵܢ: ܚܙܝܼܪܵܢ 2000 : ܦ 616 ݂

[2] ܝܵܬ ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܦ 616 ݂

[3] ܝܵܬ ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܦ 617: ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܡܼܢ ܡܲܩܒ݂ܵܝܹ̈ܐ: ܣܸܦܪܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ݂

كنيسة مارت شموني في بعشيقة. المدخل.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ:

ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܬܢܵܝܬܐ ܕܲܥܡܘܼܪܝܵܐ (إعمار) ܕܥܹܕܬܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1890 ܒܪܵܥܝܘܼܬ݂ܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܵܐ ܦܲܛܪܘܿܣ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ[1] ݂ ܒܲܠܚܘܿܕ ܒܲܦܣܵܥܬܐ ܕܫܘܼܪܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ: ܒܸܕ ܥܵܒ݂ܪܲܚ ܠܕܵܪܬܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܢܵܦܠܵܐ ܠܓܲܪܒܝܵܐ: ܗܲܝܟܠܵܗ̇ ܒܵܙܝܼܠܝܼܟܵܝܵܐ[2] ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܬܠܵܬܵܐ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ: ܘܝܼܠܹܗ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܠܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ[3] ݂ ܓܲܘ ܡܢܵܬ݂ܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܬܐ ܘܦܲܠܓܵܝܬܐ: ܐܝܼܬ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܫܝܼܫܵܝܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ ܕܛܵܥܢܝܼ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܒܪܹܫܲܝܗܝ ܩܸܫܬܵܬ݂ܐ ܟܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܥܵܠܹܐ ܪܹܫܲܝܗܝ ܗܿܝ ܩܘܼܒ̇ܬܐ ܕܲܡܗܲܕܝܵܐ ܠܠܸܒܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܛܵܝܬܐ ܠܫܲܘܦܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ: ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ: ܡܵܨܹܝܚ ܕܡܵܛܹܝܚ ܠܡܲܕܒܚܵܐ ݂

ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܟܹܐ ܥܵܠܝܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ: ܟܹܐ ܡܫܲܡܫܝܼ ܘܲܡܩܲܕܫܝܼ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ: ܟܲܕ ܐܝܼܬ ܬܪܹܝܢ ܒܹܐܡܹ̈ܐ ܩܸܪ̈ܝܹܐ (ܓܘܼܕܵܐ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ݂ ܘܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܕܠܵܐ ܠܵܚܹܡ ܥܲܡ ܣܘܼܟܵܡܵܐ ܐܸܣܵܝܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܒܹܐܡܵܐ ܒܦܲܠܓܘܼܬ݂ ܗܲܝܟܠܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܩܵܪܝܼ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܥܲܠܠܵܢܹ̈ܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܦܵܣܘܿܩܹ̈ܐ ܡܼܢ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ݂ ܘܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܒܹܐܡܵܐ ܩܲܝܣܵܝܵܐ ܡܨܲܢܥܵܐ ܕܣܵܡܹܟ݂ ܐܸܠܹܗ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ: ܒܕܘܼܟܬܹܗ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܣܸܦܬܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ݂

ܬܲܪܥܵܐ ܫܝܼܫܵܝܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܕܡܝܼܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ: ܡܬܲܪܘܿܨܹܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܩܸܛܪܵܐ (ܩܸܫܬܐ) ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ ܟܲܒܝܼܪܵܐ ܘܲܒܙܝܼܥܵܐ ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܫܲܒ݂ܟܹ̈ܐ ܘܲܦܬܵܚܝܵܬ݂ܐ ܒܲܡܫܘܼܚܬܐ ܕ (3 * 4 ݂ 2) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ݂ ܘܗܿܘ ܡܣܲܩܠܵܐ ܝܠܹܗ ܒܢܸܩܫܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܘܼܕܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܣܩܘܿܦܬܐ[4]: ܐܸܠܵܐ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܲܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܲܪܩܵܝܵܐ (ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ) ݂ ܬܚܘܿܬ݂ ܣܩܘܿܦܬܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܚܲܕ ܙܲܪܥܵܐ ܕܣܲܩܘܿܠܹܐ ܝܠܹܗ ܠܫܘܼܦܪܵܐ ܘܙܸܠܓܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ݂

ܘܥܲܠ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ: ܡܲܥܒܪܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܹܐ ܡܗܲܕܝܼ ܠܲܬܪܹܝܢ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܠܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܐܲܢܲܝ ܬܲܪܥܹ̈ܐ ܡܗܲܕܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܩܵܐܹܡ ܕܝܘܼܒܵܠܵܐ ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܵܝܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܘܼܬ݂ܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ: ܠܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܝܼܠܹܗ ܠܣܸܡܵܠܵܐ: ܘܲܡܗܲܕܹܐ ܠܒܹܝܬ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܕܝܼܠܹܗ ܠܝܲܡܝܼܢܵܐ ݂ ܘܐܵܦ ܐܝܼܬ ܬܪܹܝܢ ܟܹܐܦܲܝ̈ ܩܝܵܡܵܐ (شاهد قبر) ܣܩܝܼܠܹ̈ܐ ܥܲܡ ܟܬ݂ܝܼ̈ܒ݂ܵܬ݂ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܣܲܪܩܵܝܵܐ: ܡܲܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܚܸܙܝܹܐ ܒܵܬܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܚܲܕ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܩܵܫܵܐ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ (1871): ܘܚܲܕ ܕܩܵܫܵܐ ܥܲܒܕܘܿܠܐܲܚܕ (1921): ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܫܠܲܕܲܝܗܝ (ܦܲܓ݂ܪܲܝܗܝ)[5] ݂

ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܕܲܫܒܸܩܠܹܗ (ܕܵܥܹܫ) ܓܲܘ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܩܲܠܝܼܠܵܐ ܝܠܹܗ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ: ܡܲܕܒܚܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܕܘܼܟܬܹܗ: ܘܒܲܦܫܝܼܛܘܼܬ݂ܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܬܘܼܪܵܨܵܐ ܥܲܠ ܫܲܘܦܵܐ ܕܲܡܚܵܝܵܬ݂ܐ ܕܐܝܼܬ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܫܡܸܢܬܵܝܵܐ ݂ ܘܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܡܲܥܒ̇ܕܵܢ̈ܘܵܬ݂ܐ ܕܐܝܼܬ ܥܲܠ ܫܝܼܫܵܐ (ܡܲܪܡܲܪ) ܢܩܝܼܪܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܩܲܛܪܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ: ܐܵܦܸܢ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܩܲܠܝܼܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ ݂ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܫܲܚܠܲܦܬܐ (ܡܲܚܠܲܦܬܐ) ܕܠܘܼܚܹ̈ܐ ܫܝܼܫܵܝܹ̈ܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ: ܐܲܝܟ݂ ܡܫܲܚܠܲܦܬܐ ܕܫܲܒ݂ܟܹ̈ܐ ܬܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ݂

_______

[1] ܚܙܝܼ: ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ: ܐܲܡܝܼܪ ܚܲܪܵܐܩ: 2017: ܦ 370 ـ 371 + ܫܸܟܠܹ̈ܐ ܦ 168 ـ 169: ܡܠܘܿܐܵܐ ܥܲܠ ܦܲܛܪܘܿܣ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ݂

[2] في العمارة الرومانية القديمة، البازيليكا عبارة عن مبنى عام كبير به وظائف متعددة، يتم بناؤه عادةً بجانب منتدى المدينة. كانت الكنيسة في الغرب اللاتيني تعادل (ستوا) في الشرق اليوناني. أعطى المبنى اسمه للشكل المعماري للبازيليكا. (المترجم ـ من الانترنيت)

[3] ܚܙܝܼ: ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ܘܥܹܕܵܬܲܝܗܝ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ ܡܼܢ 1516 ـ 1815: ܓ̰ܵܐܢ ܡܵܐܪܝܼ ܡܵܪܝܼܓ̰ܘܿ: 1983: ܦ 60 ܘܒܵܬܪܵܗ̇: ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܲܩܪܘܿܒܹܐ ܝܠܹܗ ܒܵܨܘܿܝܵܐ ܡܵܦܹ̈ܐ ܠܥܹܕܵܬ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܡܲܥܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ (ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ): ܘܲܠܥܹܕܵܬ݂ܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ (ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܘܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ)

[4] ܚܙܝܼ: ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ: ܐܲܡܝܼܪ ܚܲܪܵܐܩ: 2017: ܦ 370 ـ 371 + ܫܸܟܠܹ̈ܐ ܦ 168 ـ 169 ݂

[5] ܚܙܝܼ: ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ: ܦ 372 ـ 373 + ܫܸܟܠܹ̈ܐ ܦ 170 ݂

كنيسة مارت شموني في بعشيقة. الساحة والمدخل.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في بعشيقة. صحن الكنيسة، باب ملكي ومذبح.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في بعشيقة. باب ملكي و هيكل يوضع فوقه الانجيل.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في بعشيقة. شاهدة جنائزية للأب عبد الأحد (1921) .
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
نيسة مارت شموني في بعشيقة.شاهدة جنائزية لقبر الأب كوركيس(1871).
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مارت شموني في بعشيقة.المذبح والقوس.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܐܘܼܦܩܹ̈ܐ ܕܒܲܥܫܝܼܩܵܐ:

ܢܘܼܣܵܝܵܐ ܕܡܲܕܥܲܪܬܐ ܕܗܝܼܵܝ̈ܘܵܬ݂ܐ ܘܟܸܢܫܹ̈ܐ ܐܲܘ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܘܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܘܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܲܥܫܝܼܩܵܐ: ܚܲܕ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܝܠܹܗ: ܘܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܫܲܪܪܵܐ (غير مؤكد): ܘܲܠܒ݂ܝܼܒ݂ܵܐ ݂

ـ ܟܝܵܢܵܝܵܐ: ܒܗܿܝ ܕܠܵܚܹܡ ܘܲܡܐܲܘܹܐ ܥܲܡ ܘܲܪ̈ܝܼܕܹܐ ܥܲܡܘܼܩܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ݂
ـ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ: ܒܗܿܝ ܕܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܣܵܗܕܘܼܬ݂ܐ ܥܲܠ ܡܚܝܼܠܘܼܬ݂ ܬܲܪܡܝܼܬܐ  ܕ(ܕܵܥܹܫ) ݂

ـ ܠܵܐ ܡܫܲܪܪܵܐ: ܒܗܿܝ ܕܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܲܕܥܵܪܬܐ ܠܲܫܠܵܡܵܐ ܟܹܐܢܵܐ: ܠܵܐ ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܠܗܵܫܵܐ ݂

ـ ܠܒ݂ܝܼܒ݂ܵܐ: ܒܗܿܝ ܕܘܵܠܹܐ ܠܲܕܒ݂ܵܚܬܐ ܪܲܒܬܐ ܒܐܲܢܲܝ ܐܲܝܟܲܢ̈ܘܵܬ݂ܐ ݂

 

 

كنيسة مارت شموني في بعشيقة. شاهدة جنائزية تم تخريبها من قبل داعش.
حزيران 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe