ܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܒܹܝܢܵܐ ܓܲܘ ܟܘܿܝܣܸܢܟ̰ܲܩ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܒܹܝܢܐ ܓܲܘ ܟܘܿܝܣܸܢܟ̰ܲܩ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.04502 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 44.38352 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(564) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: 73 ܟܠܡ ܠܡܕܢܚܵܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ: ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘ87[1] ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ݂

_______

[1] ܒܚܵܫܒ݂ܲܚ ܗܵܢܵܐ ܪܲܩܡܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܩܲܛܝܼܢܵܐ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܠܹܐ ܝܵܕܥܲܚܠܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܕܘܼܟܬܐ: ܐܸܠܵܐ ܫܸܡܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܝܠܹܗ ܕܘܼܟܬܵܢܵܐܝܼܬ ܒܫܸܡ ܡܵܪܝ ܒܹܝܢܵܐ: ܠܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܹܗ ܥܲܡ ܫܘܿܥܝܼܬܐ ܐܲܘ ܫܲܪܒܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܡܵܪܬܝ ܣܵܪܵܐ ܘܣܵܗܕܹ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܪܸ̈ܡܙܵܝܹܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܡܲܫܚܲܕܬܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂

 

ܡܵܦܵܐ:


مخطط كنيسة القديس بينا في كويه سنجق © ضمن ( كنائس وأديرة كردستان العراق عشية(قبل) ومابعد الإسلام ). رسالة دكتوراه لنارمين علي محمد أمين في جامعة سان كانتان في ايفلين، تحت إشراف جورج تات وبالتعاون مع جان-ميشيل تيري. أيار 2001، صفحة 177

Plan monument

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܒܹܝܢܐ ܓܲܘ ܟܘܿܝܣܸܢܟ̰ܲܩ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.04502 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 44.38352 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬ݂ܐ ܕ(564) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: 73 ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ: ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘ87 ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ݂

ܘܢܵܦܠܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܟܘܿܝܣܸܢܟ̰ܲܩ ܕܡܵܛܹܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪ̈ܵܗ̇ ܠـ (45000) ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܡܵܬܵܐ ܕܬܘܿܒܙܵܒ݂ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܒܹܝܢܵܐ ܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐ ܡܼܢ ܫܦܘܿܠܵܐ ܕܫܸܫܸܠܬܐ ܕܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܒܵܘܵܟ̰ܝܼ ݂

كنيسة القديس بينا في كويه سنجق
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
محيط كنيسة القديس بينا في كويه سنجق
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
حديقة كنيسة القديس بينا في كويه سنجق
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
تمثال مريم العذراء على مدخل المجمع الذي يضم كنيسة القديس بينا في كويه سنجق
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ:

ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܒܹܝܢܵܐ (ܐܲܘ ܒܸܗܢܵܡ): ܒܫܸܡ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܹܝܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܫܸܡܵܗ̇ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ݂

ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܠܹܐ ܝܵܕܥܲܚܠܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܕܘܼܟܬܐ: ܐܸܠܵܐ ܫܸܡܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܝܠܹܗ ܕܘܼܟܬܵܢܵܐܝܼܬ ܒܫܸܡ ܡܵܪܝ ܒܹܝܢܵܐ: ܠܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܹܗ ܥܲܡ ܫܘܿܥܝܼܬܐ ܐܲܘ ܫܲܪܒܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܡܵܪܬܝ ܣܵܪܵܐ ܘܣܵܗܕܹ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܪܸ̈ܡܙܵܝܹܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܡܲܫܚܲܕܬܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂

ܘܪܵܡܙܝܼ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܪܕܘܿܦܝܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ (ܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ): ܗ: ܕ: ܒܝܵܬ݂ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ݂ ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܟܵܗܢ̈ܐ ܘܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܡܼܢ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ (ܕܲܝܪܵܐ ܕܲܥܬܝܼܕܵܝܵܐ) ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕ (ܚܸܕܲܪ)[1]: ܘܲܫܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܥܲܪܡܘܿܛܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܒܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ ܕܲܝܪܵܐ ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܫܸܡܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܢܲܝ ܡܲܘܕ̈ܥܵܢܘܵܬ݂ܐ ܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ݂

ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܫܘܿܥܝܼܬܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ܐܵܡܪܵܐ ܘܲܡܬܲܢܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ (على الأرجح) ܘܡܼܢ ܙܵܘܝܼܬܐ ܕܲܚܙܵܝܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܬܐ: ܕܵܥܪܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ܓܲܘ ܥܲܪܡܘܿܛܵܐ ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܨܦܵܚ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܓ݂ܘܿܠܵܝܹ̈ܐ: ܟܲܕ ܫܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܵܡܵܐ ܘܲܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ ܕܲܝܪܵܐ ݂ ܘܒܵܪܝܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܹܝܢܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܓܲܘ ܕܵܪܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܐܲܘ ܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ݂ ܗܵܕܹܐ ܡܵܐ ܕܪܵܡܙܵܐ ܐܸܠܹܗ ܬܲܫܥܝܼܬܐ (ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ) ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܬܐ ܒܥܸܕܵܢ ܡܚܲܕܲܬ݂ܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ[2] ݂ ܘܪܵܡܙܵܐ ܚܕܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܬܐ ܓܲܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܡܸܢ ܩܕܵܡ ܡܲܚܪܲܒ݂ܬܹܗ: ܠܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܲܒܢܵܝܬܹܗ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1403 ܠܡܵܪܲܢ ܒܝܲܕ ܟܝܼܟ݂ܒ݂ܵܐ ܐܘܿܓ݂ܵܐܢ[3] ܕܝܼܠܹܗ ܡܼܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܫܲܡܗܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܲܪܡܘܿܛܵܐ ݂

ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܥܲܪܡܘܿܛܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܡܼܢ ܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܟܘܿܝܣܸܢܟ̰ܲܩ: ܘܐܝܼܬ ܥܲܠ ܐܲܪ̈ܥܵܬܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܒܹܝܢܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܟܹܐ ܚܵܝܝܼ ܠܥܲܕ ܝܲܘܡܵܢܵܐ ܡܵܐܐܵܬܹ̈ܐ ܕܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ ܡܫܝܼ̈ܚܵܝܵܬ݂ܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1988: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܛܲܟܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ݂ ܠܗܵܕܹܟ݂: ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1996: ܒܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܲܒܢ̈ܘܿܢܹܗ: ܘܲܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܣܝܼܥܬܐ ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܟܘܿܝܣܸܢܟ̰ܲܩ ܘܥܲܪܡܘܿܛܵܐ: ܠܲܟܢܵܫܵܐ ܐܲܘ ܡܟܲܦܘܿܫܹܐ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܫܲܘܬܲܦ̈ܘܵܬ݂ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܬ݂ܐ[4] ݂

_______

[1] ܕܥܘܿܪ ܠܲܡܠܘܿܐܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ ݂

[2] ܢܵܪܡܝܼܢ ܥܲܠܝܼ ܐܲܡܝܼܢ: ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ݂

[3] ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܠܵܐܠܘܿ: ܕܲܝܪܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܒܩܲܢܝܵܐ ܕܐܲܠܒܝܼܪ ܐܲܒܘܿܢܵܐ: ܘܐܵܦ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܕܲܝܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܚܲܕܵܐܕ ݂

[4] ܝܵܬ݂ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ݂

أعضاء كنيسة القديس بينا في كويه سنجق.
التاريخ مجهول © متحف التراث السرياني
رجل وأطفال أمام كنيسة القديس بينا في كويه سنجق.
التاريخ مجهول © متحف التراث السرياني
كنيسة القديس بينا في كويه سنجق.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صليب ضمن باحة كنيسة القديس بينا في كويه سنجق
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قبة كنيسة القديس بينا في كويه سنجق
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܵܦܵܐ ܕܟܘܼܢܵܫܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܲܡܫܲܡܗܘܼܬ݂ܐ ܕܥܹܕܬܐ:

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܒܹܝܢܵܐ ܓܲܘ ܟܘܿܝܣܸܢܟ̰ܲܩ: ܝܼܠܵܗ̇ ܢܘܼܩܙܵܐ ܣܲܪܢܵܝܵܐ ܓܲܘ ܓܝܼܓ݂ܠܵܐ ܕܲܡܫܘܼܚܬܐ (المساحة) ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܪܘܝܼܚܬܐ: ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܚܕܵܐ ܓܲܢܬܐ ܪܲܒܬܐ: ܘܡܲܕܒܚܵܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܐܵܐܲܪ ܦܬܝܼܚܵܐ: ܘܨܲܠܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܲܒܬܘܼܠܬܐ: ܘܐܵܦ ܐܝܼܬ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܒܵܬܲܪ ܗܵܢ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܕܲܬܐ ܥܲܠ ܐܘܼܪܚܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܕܝܼܠܹܗ ܬܢܵܝܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܬܐ ܒܲܩܕܝܼܡ ܘܲܬܠܝܼܚܬܐ ݂ ܨܘܼܪ̈ܵܬ݂ܐ (ܨܘܼܪ̈ܝܵܬ݂ܐ) ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܡܲܚܙܝܼ (ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܬܠܵܚܬܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1988) ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܦܫܝܼܛܹ̈ܐ: ܘܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܕܲܚܝܵܪܬܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܵܪܵܝܵܐ: ܡܼܢ ܒܲܪܵܐ ܘܡܼܢ ܓܵܘܵܐ: ܩܦܝܼܣܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܗܵܢܵܐ ܕܲܥܒܲܪ ܩܘܼܪܒܵܐ ݂

ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܫܒ݂ܝܼܠܵܐ ܟܹܐܦܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܒܹܝܢܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܓܲܘ ܟܘܿܝܣܸܢܟ̰ܲܩ: ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܣܢܝܼܩܵܐ ܠܚܸܪ̈ܫܹܐ ܘܲܠܫܘܼܦܪܵܐ: ܟܲܕ ܐܝܼܬ ܫܝܼܪܵܐ (ܫܝܵܦܬܐ ܕܓܘܼܕܵܐ) ܒܓܲܘܢܵܐ ܕܚܝܼܙܵܐ (ܚܸܠܵܐ): ܘܡܸܬ݂ܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܒܵܪܹܐ ܚܲܕ ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܐ: ܕܝܼܠܹܗ ܒܲܠܚܘܼܕ ܚܲܕ ܫܲܩܨܵܐ (مزار) ܦܫܝܼܛܵܐ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܪܲܒܘܼܬ݂ܐ ܕܗܵܢ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܵܐ ݂

ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܒܹܝܢܵܐ ܓܲܘ ܟܘܿܝܣܸܢܟ̰ܵܩ ܩܘܼܪܒܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܡܩܲܦܣܵܐ (مكعب): ܘܬܵܪܨܵܐ ܡܼܢ ܪܵܒܵܐ ܡܢܵܘܵܬ݂̈ܐ: ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ: ܘܒܹܝܡܵܐ: ܘܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܚܵܒܹܫ ܢܸܬ݂ܪܹ̈ܐ ܡܩܲܕܫܹ̈ܐ ܕܡܝܼܬܹ̈ܐ  (رفات مقدسة) ݂ ܝܼܠܵܗ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܡܵܪܹܐ ܗܲܝܟܠܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ: ܘܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ: ܐܝܼܬ ܒܵܬܪܹܗ ܡܲܕܒܚܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܕܥܵܠܹܐ ܠܹܗ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ: ܘܲܒܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܦܵܐܹܫ ܓܵܘܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܡܣܲܩܠܵܐ ܒܚܲܕ ܒܲܗܪܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐ ݂ ܘܐܵܦ ܐܝܼܬ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܡܲܥܠܵܢܵܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܒܹܝܡܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ݂

ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܘܣܸܦܹܐ (ܡܘܼܙܝܸܕܹܐ) ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܹ̈ܐ ܨܘܼܒܵܬܵܝܹ̈ܐ ܡܸܬ݂ܪ̈ܲܫܡܵܢܹܐ (ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܘܠܘܼܚܹ̈ܐ ܡܨܲܒܬܹ̈ܐ) ܓܵܘܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܐܵܦ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ ܨܘܼܒܵܬܹ̈ܐ (زخارف) ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܡܣܲܩܠܝܼ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܒܲܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܐ ݂

باحة و كنيسة القديس بينا في كويه سنجق
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
باحة و كنيسة القديس بينا في كويه سنجق.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
رواق كنيسة القديس بينا في كويه سنجق.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة صغيرة(مصلى) ضمن كنيسة القديس بينا في كويه سنجق.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صحن كنيسة القديس بينا في كويه سنجق.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
المكان المقدس ومذبح كنيسة القديس بينا في كويه سنجق
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
داخل كنيسة القديس بينا في كويه سنجق.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
منحوتة ضمن كنيسة القديس بينا في كويه سنجق تمثل اضطهاد
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
منحوتة تمثل المبشّر القديس يوحنا على الجدار الخارجي لكنيسة القديس بينا في كويه سنجق.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe