ܩܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 0 30 41 ݂ 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 0 00 21 ݂ 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܐܠ ܕ(500) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂

ܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ܕ(ܫܹܝܟ݂ܐܵܢ): ܘܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܦܘܼܪܢܵܣܵܝܵܐ ܘܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܗܿܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܩܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܵܐ ݂ ܐܝܼܬ ܒܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ (50) ܡܵܬܘܵܬܐ: ܘܚܵܒ݂ܫܵܐ ܡܵܬܘܵܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܒܘܿܙܵܐܢ: ܘܠܵܠܸܫ: ܘܒܹܝܬ ܥܸܕܖܹ̈ܐ (ܒܵܥܸܕܖܹ̈ܐ: ܒܹܝܬ ܐܸܕܖܹ̈ܐ: بيدر): ܘܒܹܝܒܵܐܢ ܘܲܟܝܵܢܵܐܝܼܬ ܐܵܦ ܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ ݂

ܟܹܐ ܙܵܝܕܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܡܵܬܐ ܕܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ: ܒܗܿܝ ܕ(ܒܵܒܵܐ ܫܹܝܟ݂) ܕܝܼܠܹܗ ܚܕܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܘܼܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܸܠܵܝܬܐ ܘܲܡܝܲܩܲܪܬܐ: ܟܹܐ ܚܵܝܹܐ ܬܵܡܵܐ ݂ ܓܲܘ ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܐ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܗܵܝ ܕܘܼܟܬܐ ܕܲܚܝܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ (ܢܘܼܚ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܒܢܹܐ ܠܹܗ ܠܲܣܦܝܼܢܬܹܗ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܒܪܵܝܬܐ ܕܛܲܘܦܵܢܵܐ ݂ ܫܲܘܦܵܐ ܕ(ܢܘܼܚ) ܓܹܒ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܝܼܠܹܗ ܒܕܲܪܓ݂ܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܒܵܬܲܪ ܐܵܕܵܡ ݂ ܐܝܼܬ ܬܪܹܝܢ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܖܹ̈ܐ: ܘܫܲܒ݂ܥܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ ݂


مقبرة إيزيدية، مقر الشيخ ماند في عين سفني. حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا


مخطط ضريح الشيخ هنتوش في عين سفني © د. بيرجول أسيكيلديز – شنغل ، جامعات أكسفورد ومونبلييه الثالثة.

Plan monument

ܡܲܘܕܥܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܕ ܗܵܕܹܐ ܦܪܝܼܣܬܐ:

ܩܝܼܡܠܹܗ ܒܛܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܕܓܘܼܫܡܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܦܪܝܼܣܬܐ (النشرة) ܡܲܠܦܵܢܵܐ (ܒܹܝܪܓܘܿܠ ܐܲܫܝܼܟܝܼܠܕܸܙ ܫܸܢܓ݂ܘܿܠ): ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܡܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܐ ܡܸܬ̇ܬܕܝܼܠܵܢܵܐ ܒܝܵܪܬܘܼܬܐ ܘܡܲܪܕܘܼܬܐ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܫܸܢܓ݂ܘܿܠ: ܝܼܠܹܗ ܒܵܨܘܿܝܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܢܵܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܨܲܘܒܵܐ ܕ(ܦܘܿܠ ܒ݂ܵܠܝܼܪܝܼ ܡܘܿܢܦܹܠܹܗ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ): ܘܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܕܗܸܖ̈ܓܹܐ ܦܖ̈ܲܢܣܵܝܹܐ ܓܲܘ ܐܸܣܛܲܢܒܘܿܠ ݂ ܘܝܼܠܹܗ ܣܵܝܘܿܡܵܐ ܕܡܲܪܡܝܼܬܐ (أطروحة) ܕܕܸܟܬܘܿܪܵܗ “ܝܵܪܬܘܼܬܐ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܘܼܡܵܢܘܼܬܐ ܕܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܘܓܠܝܼܦܵܬ̈ܐ (منحوتات) ܒܘܼܝܵܐܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܘܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ”: ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܩܪܲܒ݂ܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2006 ܠܒܹܝܬ ܨܲܘܒܵܐ ܕܦܵܪܝܼܣ ܩܲܕܡܵܝܬܐ (ܦܵܢܬ݂ܝܘܿܢ ܣܘܿܪܒܘܿܢ): ܡܢܵܬܐ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܐ ܘܝܘܿܠܦܵܢ ܐܲܬ݂ܖܹ̈ܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܹ̈ܐ ݂ ܗܵܕܹܐ ܡܲܪܡܝܼܬܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܚܲܕ ܡܚܲܘܝܵܢܵܐ ܐܸܫܛܵܪܵܝܵܐ ܡܼܢ (88) ܝܲܕܥܹ̈ܐ ܐܲܬ݂ܖ̈ܵܝܹܐ (ܩܲܒ݂ܖ̈ܵܘܵܬܐ: ܘܡܲܣܥܖܹ̈ܐ: ܘܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ: ܘܓܸܫܖ̈ܵܢܹܐ: ܘܓܸܦܹ̈ܐ): ܘ(60) ܓܠܝܼܦܵܬ̈ܐ ܒܘܼܝܵܐܵܝܹ̈ܐ ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕ(ܣܘܼܣܝܹ̈ܐ: ܘܒܲܖ̈ܥܵܢܹܐ: ܘܥܸܖ̈ܒܹܐ: ܘܐܲܖ̈ܝܹܐ) ܓܲܘ ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܘܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܣܬܐ ܗܵܕܹܐ ܡܲܪܡܝܼܬܐ ܒܝܲܕ: I. B. Tauris  ܓܲܘ (ܠܲܢܕܘܿܢ ܘܲܢܝܘܿܝܘܿܪܟ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2010 ݂ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܿܘܣܸܦܹ̈ܐ ܢܘܼܗܵܖܹ̈ܐ ܕܝܲܗܠܵܐ ܕ(ܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ) ܥܲܠ ܗܵܢ ܓܘܼܫܡܵܐ: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܫܩܝܼܠܹ̈ܐ ܡܼܢ ܬܦܵܩܝܵܬܐ ܕܝܲܗܠܵܐ ܕܚܵܒܹܫ: ܦܵܣܟܵܐܠ ܡܵܓ݂ܝܼܣܝܵܐܢ: ܘܫܲܗܲܕ ܚܘܼܪܝܼ: ܘܣܝܼܒܝܼܠ ܕܝܼܠܵܝܬܲܪ ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܡܝܼܪܘܿ ܚܘܼܕܲܝܕܵܐ ݂

ܕܘܼܟܵܐ:

ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܫܹܝܟ݂ܵܐܢ ܡܼܢ ܓܲܪܒܝܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܩܲܠܥܵܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ: ܘܡܼܢ ܬܲܝܡܢܵܐ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕ(ܒܲܪܕܲܪܲܫ): ܘܡܼܢ ܡܲܕܢܚܵܐ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܥܲܩܪܵܐ: ܘܡܼܢ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܘܣܹܝܡܹܠܹܐ ݂

ܢܵܦܠܵܐ ܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 0 30 41 ݂ 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 0 00 21 ݂ 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܐܠ ܕ(500) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܲܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂

ܘܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(10) ܟܠܡ ܡܼܢ ܒܹܝܬ ܥܸܕܖܹ̈ܐ (ܒܹܝܬ ܐܸܕܖܹ̈ܐ): ܘ(13) ܟܠܡ ܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕ(ܡܵܗܲܕ): ܘ(11) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܠܵܠܸܫ: ܘ(29) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܐܲܠܩܘܿܫ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܘ(45) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ݂

خريطة المناطق والمدن والقرى الإيزيدية شمال كردستان العراق
© د. بيرجول أسكيلديز سنغول، جامعة أكسفورد و مونبلييه الثالثة.

ܥܲܠ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ:

ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܚܵܝܝܼ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ ܒܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܘܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܕܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܕܲܪܓܘܼܫܬܲܝܗܝ ܓ̰ܝܘܿܓ݂ܪܵܦܵܝܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܐܵܦ ܓܲܘ ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܘܣܘܼܪܝܼܵܐ ܘܩܘܿܩܵܙܝܵܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܐܲܪܡܝܼܢܝܵܐ ܘܓ̰ܘܿܪܓ̰ܝܵܐ ݂ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝ ܚܫܝܼܒܹ̈ܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܠܵܐ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܚܲܕ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܝܠܹܗ ܠܵܐ ܩܲܛܝܼܢܵܐ: ܐܸܢ ܬܵܟܠܲܚ ܥܲܠ ܫܸܪܫܲܝܗܝ ܫܘܿܥܝܼܬܵܝܵܐ (اسطوري) ݂ ܘܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܚܲܝܒܹ̈ܐ (متهمين) ܒܥܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܘܣܵܓ݂ܘܿܕܘܼܬ݂ܐ ܠܣܵܛܵܢܵܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܥܝܵܕܲܝܗܝ: ܘܥܲܣܩܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܬܲܚܘܿܒܹܐ ܠܫܸܪܫܵܐ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܘܬܲܫܥܝܼܬܲܝܗܝ ܘܐܵܦ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܗܡܝܼܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܲܣܪܵܒ݂ܬܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܲܝܗܝ ݂

ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܦܵܠܛܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܵܐ̈ܐܵܬܐ ܕܐܲܠܦܹ̈ܐ ݂ ܐܲܝܟܲܢ̈ܘܵܬܐ ܕܐܲܒܝܼܕܘܼܬܲܝܗܝ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܩܵܐܹܡ ܝܗ݇ܘܵܐ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐܝܼܬ: ܐܵܦ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܢܚܵܪܲܝܗܝ ܘܲܚܛܵܦܲܝܗܝ ܒܝܲܕ (ܕܵܥܹܫ) ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014 ܓܲܘ ܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕ(ܫܸܢܓܲܪ: ܣܸܢܓ̰ܵܐܪ) ܒܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂

ܐܵܦܸܢ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܪܪܲܬܐ (ܫܸܢܓܲܪ) ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017 ܒܝܲܕ ܚܲܝܠܵܘܵܬ̈ܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ܘܲܟܢܘܼܫܵܬ̈ܐ ܡܸܬܚܲܝܕܵܢܝܵܬ݂ܐ ܕܣܲܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܐ (المقاومة): ܐܸܠܵܐ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܟܲܒܝܼܪܵܐ ܡܼܢ ܐܝܼܙܝܼܓܕܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ: ܡܵܛܹܐ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܒܲܝܢܵܬ݂ 500 ܠ 60000 ܐܲܠܦܹ̈ܐ: ܦܵܝܫܝܼ ܚܫܝܼܒ݂ܹ̈ܐ ܐܲܘ ܡܸܢܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܖ̈ܲܚܝܼܩܹܐ (النازحين) ݂ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܩܲܡ ܚܵܙܝܼܠܹܗ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܫܒܸܩܠܹܗ ܕܙܵܕܥܝܼ ܡܼܢ ܕܲܥܬܝܼܕ: ܐܵܦܸܢ ܕܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܩܲܘܠܹ̈ܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܕܟ݂ܝܼܖܹ̈ܐ ܓܲܘ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2005 ݂

إيزيدي من منطقة الجزيرة العليا
© صندوق الموصل للبعثة الدومينيكية لبلاد ما بين النهرين ، كردستان وأرمينيا. جرد الموصل الرابع- السلسلة Z 39-57. محفوظات مكتبة سولشوار (مقاطعة دومينكين في فرنسا)
إيزيدي من منطقة الجزيرة العليا
© صندوق الموصل للبعثة الدومينيكية لبلاد ما بين النهرين ، كردستان وأرمينيا. جرد الموصل الرابع- السلسلة Z 39-57. محفوظات مكتبة سولشوار (مقاطعة دومينكين في فرنسا)

ܫܸܪܫܵܝܘܼܬܐ ܩܠܹܝܡܵܝܬܐ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ:

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܠܝܼܕܬܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܛܘܼܪܵܝܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖ̈ܵܗ̇ ܢܛܝܼܖܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܖ̈ܘܼܡܝܵܬܵܗ̇ ܘܓܸܦܵܢܵܗ̇ ݂ ܗܵܕܹܐ ܐܪܥܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܠܘܵܬܲܝܗܝ: ܘܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܦܲܠܲܓܬܐ ܬܹܒܹܝܠܵܐܝܼܬ ܠܬܲܪܬܹܝܢ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ ܡܸܬܖ̈ܲܫܡܵܢܝܵܬܐ: ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܘܲܠܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ: ܡܬܲܚܸܡܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܡܲܥܪܒ݂ܵܐ (ܫܸܢܓܲܪ) ܘܲܡܕܝܼܢ݇ܬܵܗ̇ ܘܡܵܬܘܵܬܵܗ̇ ܘܟܹܐܦܵܗ̇ ݂ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܐܝܼܬ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܕ(ܠܵܠܸܫ): ܕܘܵܠܹܐ ܕܦܵܐܹܫ ܡܛܘܼܦܝܵܐ ܐܸܒܹܗ ܚܲܕܟܡܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂: ܫܹܝܟ݂ܵܐܢ: ܘܒܘܿܙܵܐܢ: ܘܒܲܥܫܝܼܩܵܐ ܘܒܲܗܙܵܢܹܐ ݂ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ (ܡܸܢܲܝܗܝ ܐܵܦ ܓܲܒ݂ܖ̈ܲܝ ܬܲܘܕܝܼܬܐ) ܝܼܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ: ܐܵܦܸܢ ܕܡܸܬܗܲܘܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܙܵܝܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܦܖ̈ܝܼܣܹܐ ܘܲܥܡܝܼܖܹ̈ܐ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ݂

ܘܓܲܘ ܡܸܬܚܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܕܵܖܹ̈ܐ: ܡܚܘܼܡܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܲܥܝܵܕܲܝܗܝ ܘܝܘܼܒܵܠܲܝܗܝ ܒܗܵܢܵܐ ܐܲܬܪܵܐ ܘܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܦܝܵܫܬܐ ܘܡܲܓܡܲܪܬܐ ܚܲܕ ܡܘܼܪܵܝܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܒܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕ(ܫܸܢܓܲܪ): ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܨܦܵܚܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2014 ݂ ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܡܗܘܼܕܹܐ ܠܹܗ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܲܬܠܵܚܵܐ ܘܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܩܸܢܛܵܐ ܕܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ: ܠܲܡܚܝܼܠܘܼܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܟܢܘܼܫܬܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܬܐ ܓܲܘ ܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܫܸܢܓܲܪ: ܕܚܲܕ ܝܲܘܡܵܐ ܥܡܝܼܖܹ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܒܣܲܓܝܼܐܘܼܬܵܐ ܪܲܒܬܐ ܒܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ݂

رسم لمزار لاليش ، من الجنوب
© في "النساطرة وطقوسهم" ، القس جورج بيرسي بادجر ، لندن ، جوزيف ماسترز ، ١٨٥٢

ܐܲܪܥܵܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܐ ܘܝܵܪܬܘܼܬܐ:

ܡܘܼܢܬܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܐܲܪܥܵܐ: ܥܲܠ ܬܪܲܝܗܘܿܢ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ ܕܕܸܩܠܵܬ: ܒܲܢܛܵܪܵܐ ܠܕܝܼܠܵܝܵܬ݂̈ܐ ܐܲܖ̈ܕܸܟ݂ܠܵܝܹܐ ܕܒܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܲܝܗܝ: ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܖܹ̈ܫܵܝܹܐ ܠܥܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܕܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ݂

ܗܵܠܹܝܢ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܠܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܠܡܲܛܐܒ݂ܵܢܵܐ (المحسن) ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(12): ܩܲܫܝܼܫܵܐ (ܫܹܝܟ݂) ܥܵܐܕܝܼ: ܘܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܝܼܩܲܪܬܐ ܕ(ܫܵܡܣܵܢܝܼ): ܘܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܕ(ܗܲܣܲܢ ܡܵܡܵܐܢ): ܘܡܹܝܡܹܐ ܪܝܼܫ: ܘܣܲܝܪܘܵܐܢ: ܝܲܬܝܼܪ ܠܖܹ̈ܫܵܢܹܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ: ܢܵܒ݂ܓܹ̈ܐ ܕܩܲܫܝܼܫܵܐ ܥܵܐܕܝܼ (ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܼܢ ܝܼܩܲܪܬܐ ܕܥܲܕܢܝܼ): ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܢܙܝܼܖܹ̈ܐ ܨܘܿܦܵܝܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܓܲܘ ܝܘܼܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܫܹܝܟ݂ ܥܵܐܕܝܼ: ܐܲܝܟ݂ ܥܲܒܕܘܿܠܩܵܕܪ ܐܲܠܓܹܝܠܵܢܝܼ: ܘܐܲܠܗܲܠܵܓ̰: ܘܩܲܕܝܼܒ ܐܲܠܒܵܐܢ (ܩܵܕܝܼ ܒܸܠܒܵܐܢ) ݂

ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܠܵܐ ܡܵܨܹܝܚ ܕܐܵܡܪܲܚ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܘܼܬܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܕܕܵܥܪܵܐ ܠܕܵܖܹ̈ܐ ܡܸܨܥܵܝܹ̈ܐ ݂ ܒܵܨܘܿܖ̈ܘܵܬܐ ܕܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܵܝܼܵܝܹ̈ܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܬܚܘܿܬ ܐܝܼܕܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐܝܼܬ ܐܝܼܬ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠܲܝܗܝ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܘܫܘܿܥܝܵܬ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܘܣܲܓܝܼ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ: ܚܵܙܝܼ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠ(ܢܘܼܚ) ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܪܹܫܵܢܵܐ ܡܼܢ ܖܹ̈ܫܵܢܹܐ ܖ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܝܲܬܝܼܪ ܩܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܚܵܫܒ݂ܝܼ ܕܗܿܘ ܚܝܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܥܝܼܪܵܩܵܝܬܐ ܓܲܘ ܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ (ܫܹܝܟ݂ܵܐܢ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܒܢܹܐ ܠܹܗ ܠܲܣܦܝܼܢܬܹܗ ݂ ܡܫܲܪܪܝܼ ܡܬܲܫܥܝܼܬܵܢܹ̈ܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕ”ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܬܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܘܕܵܥܪܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܗ̇ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ3500 ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܫܝܼܚܵܐ”[1] ݂

ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܹܐ ܠܥܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܘܲܨܠܵܘܵܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܹܝܬ ܩܒܼܘܼܖܹ̈ܐ ܘܩܲܒ݂ܖ̈ܵܘܵܬ݂ܐ (ܡܲܣܥܖܹ̈ܐ): ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܒܸܫ ܖ̈ܲܒܹܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ (ܚܵܣ ـ ܡܹܝܪ): ܘܟܵܖ̈ܘܿܙܘܵܬܐ ܕܢܘܼܪܵܐ (ܢܝܼܫܵܐܢ): ܒܲܝܬܐ ܕܫܹܝܟ݂ ܐܲܘ ܦܹܝܪ: ܐܝܼܠܵܢܵܐ: ܐܝܼܠܵܢܝܼܬܐ: ܥܵܒ݂ܵܐ ܡܼܢ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܙܲܝܬܐ: ܓܸܫܪܵܐ: ܓܹܐܪܵܐ: ܓܸܦܵܐ: ܟܹܐܦܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ (ܟܝܼܦܹܝܪ): ܥܲܝܢܵܐ ܕܡܲܝܵܐ ( ݂ ݂ ݂ ) ݂ ܗܵܠܹܝܢ ܝܲܕܥܹ̈ܐ (علامات) ܘܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ܘܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܹܐ ܩܵܐ “ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ” ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܝܼܠܲܝܗܝ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܡܼܢ ܡܲܚܕܘܼܪܵܐ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܓܲܘ ܦܸܢܝܵܬܐ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܘܝܼܠܲܝܗܝ ܝܲܕܥܹ̈ܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܸܬܓܲܝܫܵܢܹ̈ܐ ܠܛܲܟ݂ܣܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܪܘܼܚܵܢܵܝܘܼܬܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܬܐ ݂

ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܐܸܠܹܗ ܟܠܲܝܗܝ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬ ܒܓܵܠܘܼܬܐ: ܕܝܼܠܹܗ ܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܕ(ܠܵܠܸܫ) ܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܝܼܠܹܗ ܗܿܘ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܐ ܩܵܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܒܗܿܝ ܕܟܹܐ ܢܵܦܹܠ ܓܵܘܹܗ ܚܸܪܡܵܐ (حرم) ܕܫܹܝܟ݂ ܥܵܐܕܝܼ: ܡܬܲܪܨܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܘܼܬ݂ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ(12) ݂ ܐܵܗܵܐ ܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܘܩܲܒ݂ܖ̈ܵܘܵܬܹܗ ܘܡܲܚܕܘܼܪܹܗ: ܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܚܲܝܹ̈ܐ (ܨܘܿܦܵܝܹ̈ܐ) ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ݂

ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ݂ ܘܠܲܝܬܝܘܼܬ ܢܸܩܫܹ̈ܐ ܘܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܫܒ݂ܵܩܵܐ ܝܠܹܗ ܕܗܵܘܝܵܐ ܥܲܣܩܘܼܬܐ ܠܲܡܬܲܚܘܿܡܹܐ ܬܲܫܥܝܼܬܲܝܗܝ ܒܕܲܩܝܼܩܘܼܬܐ ݂ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܣܸܖ̈ܝܹܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܚܘܼܕܵܬܹ̈ܐ ܘܖ̈ܘܼܡܵܡܹܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ: ܡܲܙܝܘܿܕܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܩܸܛܪܵܐ ܘܥܲܣܩܘܼܬܐ ܕܨܒ݂ܘܼܬܐ ݂ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ: ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܕܐܝܼܬ ܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܵܝܵܐ ܕܡܵܨܹܐ ܕܪܵܫܹܡ ܠܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܬܐ: ܕܲܟܒܲܪ ܡܥܲܕܸܪ ܠܝܼܕܵܥܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ݂ ܘܝܲܬܝܼܪ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܝܵܬ݂ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܩܦܝܼܣܵܐ ܡܼܢ ܬܲܦܢܟ݂ܵܐ ܡܥܲܝܢܵܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܥܲܡ ܥܒ݂ܘܼܪܝܵܐ ܕܕܵܖܹ̈ܐ: ܘܲܠܗܵܫܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ݂

__________

[1]  ܫܵܡܘܿ ܩܵܣܹܡ: ܡܦܲܬܫܵܢܵܐ ܕܡܲܕܖ̈ܲܫܝܵܬܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܵܬܐ: ܡܸܬܬܕܝܼܠܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܒܬܲܘܕܝܼܬܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܬܐ: ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܲܡܢܵܬܐ ܕܡܲܪܕܘܼܬܐ ܘܝܘܼܕܵܥܵܐ ܓܲܘ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ ܕ(ܠܵܠܸܫ) ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ݂

رسم لجدار مزار لاليش
© في "النساطرة وطقوسهم" ، القس جورج بيرسي بادجر ، لندن ، جوزيف ماسترز ، ١٨٥٢

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܥܲܠ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܵܐ:

ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܘܼܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܕܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܘܫܘܼܢܵܝܵܐ ܣܸܦܬܵܢܵܝܵܐ: ܦܫܝܼܛܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܩܸܛܪܵܢܵܬܐ (معقدة) ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ݂ ܦܫܝܼܛܬܐ ܒܗܿܝ ܕܠܵܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܚܲܕ ܕܘܿܓ݂ܡܵܐ ܐܵܠܨܵܝܵܐ (ملزم) ݂ ܘܩܸܛܪܵܢܬܵܐ ܒܗܿܝ ܕܠܲܝܬ ܚܲܕ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܸܣܵܐ ܐܸܠܵܗ̇: ܐܲܝܟ݂ ܐܘܿܪܵܝܬܐ ܐܲܘ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܐܲܘ ܩܘܼܪܐܵܢ ݂ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܪܹܝܢ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ: “ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܵܐ: ܐܲܠܓ̰ܠܘܵܐ” ܘ “ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܐܘܼܟܵܡܵܐ: ܡܲܨܗܲܦܵܐ ܪܲܫ” ݂

ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܘܼܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܟܢܘܼܫܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ (ܐܲܬ݂ܪܵܢܵܝܬܐ) ܨܵܪܘܿܡܬܐ (صارمة) ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܟܹܐ ܒܵܪܹܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܗܵܙܹܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܵܐ: ܥܲܠܗܵܕܹܐ ܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ (ܡܲܫܚܲܕܬܐ) ܓܲܘ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܘܼܬܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܚܕܵܐ ܟܢܘܼܫܬܐ ܫܲܒ݂ܛܵܢܵܝܬܐ ܕܒ݂ܝܼܪܬܵܐ ܐܲܘ ܣܟܝܼܪܬܐ: ܟܠ ܒܵܨܘܿܝܵܐ ܕܒܵܥܹܐ ܕܵܪܹܫ ܥܲܠ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܵܐ: ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܡܩܲܒܠܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܡܼܢ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܡܼܢ ܓܲܒ݂ܖ̈ܲܝ ܬܲܘܕܝܼܬܐ[1] ݂

ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܘܼܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܠܚܘܿܕܵܝܘܼܬܐ ܘܡܸܬܚܲܝܕܵܢܝܼܬܐ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܝܠܹܗ: ܘܝܼܠܹܗ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܟܹܐ ܡܫܲܘܬܸܦܝܼ ܒܐܵܗܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܥܲܡ ܝܗܘܼܕܵܝܘܼܬܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܘܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬܐ ܘܐܵܦ ܙܲܪܕܲܫܬܵܝܘܼܬܐ[2] ݂

ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܝܠܹܗ: ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܫܸܡܫܵܐ ܨܵܡܘܿܚܬܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ݂ ܠܗܵܕܹܐ ܥܸܠܬܐ ܟܹܐ ܡܨܲܠܝܼ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܛܘܼܟܵܣܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ ܠܨܲܘܒܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ: ܘܒܵܐܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܟܹܐ ܕܵܡܝܼ ܠܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢܵܝܹܐ ܘܲܠܙܲܖ̈ܕܲܫܬܵܝܹܐ ܦܵܖ̈ܣܵܝܹܐ ݂

ܐܲܠܵܗܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܘܲܕܠܵܐ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ: ܠܗܵܕܲܟ݂ ܟܹܐ ܡܨܲܠܝܼ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܲܫܒ݂ܝܼܠܵܐ ܡܲܪܗܵܛܵܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܥܵܠܡܵܐ ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ ܘܚܲܪܬܐ ܡܸܛܠ ܝܵܬܲܝܗܝ ݂

ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬ ܒܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܘܲܒܟܠ ܕܘܼܟܵܐ ݂ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܘܼܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܦܲܓ݂ܪܵܢܵܐܝܼܬ ܘܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬ ܚܲܕ ܥܲܡ ܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܐ: ܥܵܠܡܵܢܵܝܬܐ: ܘܒܲܪܢܵܫܵܝܬܐ: ܘܚܲܝܘܬܵܢܵܝܬܐ: ܘܝܵܥܝܼܬܵܢܵܝܬܐ: ܘܚܸܦܪܵܝܬܐ (معدنية): ܘܲܠܗܵܕܹܐ ܥܸܠܬܐ ܟܹܐ ܡܩܲܕܫܝܼ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܙܲܝܬܐ ܘܚܵܫܒ݂ܝܼ ܕܙܲܝܬܵܗ̇ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܢܘܼܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ݂ ܘܐܲܟ݂ܘܵܬܹܗ: ܛܵܘܣܹܐ ܡܲܠܲܟ: ܝܼܠܹܗ ܗܿܘ ܡܲܠܲܐܟ݂ܐ ܝܲܬܝܼܪ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܡܼܢ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܡܛܲܦܣܝܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ݂

ܟܹܐ ܡܗܲܝܡܢܝܼ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܲܕܝܵܢܬܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܬܵܐ: ܘܒܲܕܝܵܢܬܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܟܹܐ ܚܵܠܦܝܼ ܡܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܒܫܘܼܢܵܝ ܢܲܦ̮ܫܵܬܐ (التقمص) ݂ ܦܵܝܫܝܼ ܡܛܘܼܡܖܹ̈ܐ ܡܝܼܬܵܢܹ̈ܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܬܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܕܝܼܢܹ̈ܐ ܠܦܘܼܬ݂ ܛܵܒ݂ܬܐ ܘܒܝܼܫܬܐ ܕܩܲܡ ܥܵܒ݂ܕܝܼܠܵܗ̇ ݂ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܝܼ ܖ̈ܘܼܚܵܬܹܐ ܕܸܟ݂ܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬܝܹ̈ܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ: ܘܦܵܝܫܝܼ ܡܓܘܼܫܡܸܢܹ̈ܐ ܢܲܦ̮ܫܵܬܵܐ ܛܲܡܐܹ̈ܐ (ܫܸܚܬܵܢܹ̈ܐ) ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܐܸܣܟܹܝܡܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ ܐܲܘ ܚܲܝܘܿܬ݂ܵܢܵܝܹ̈ܐ ܫܸܚܬܵܢܹ̈ܐ ݂

__________

[1] ܓ̰ܵܐܢ ܦܘܿܠ ܪܘܿ: ܡܝܼܬ ܠܹܗ ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ 2009: ܘܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܒܵܨܘܿܝܵܐ ܩܕܝܼܡܵܐ (سابق) ܓܲܘ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܐܲܬܪܵܢܵܝܵܐ ܠܲܕܖ̈ܵܫܹܐ ܐܵܐܲܖ̈ܵܝܹܐ: ܘܲܡܢܵܬܵܐ ܕܐܲܡܢܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܵܐ ܓܲܘ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܕ(ܠܘܿܦܲܪ): ܚܵܫܹܒܠܵܗ̇ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܘܼܬܐ ܚܕܵܐ “ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܠܹܗ ܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܓܸܠܝܵܐ ܠܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܘܕܘܼܟ݂ܖ̈ܵܢܹܐ ܕܕܘܿܓ݂ܡܹ̈ܐ ܘܬܲܘܕܝܵܬܐ ܖ̈ܲܒܹܐ” ݂ ܠܵܐ ܟܓ݂ܪܘܿ: ܟܠܹܝܪ ܠܝܼܣܓ݂ܝܼܪܬܲܝܢ: 26 ܢܝܼܣܵܢ 2010 ݂

[2]  ܒܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܙܲܪܕܲܫܬܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܠܹܗ ܙܵܪܵܐ ܐܵܬ݂ܘܿܣܬܪܵܐ (ܙܲܪܕܲܫܬ: ܙܪܵܕܲܫܬ): ܒܐܲܠܦܘܼܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܠܚܘܿܕܵܝܬܐ ܘܟܹܐ ܡܲܘܕܝܵܐ ܒܐܵܗܘܿܪܵܐ ܡܵܙܕܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ݂ ܙܲܪܕܲܫܬܵܝܘܼܬܐ ܒܐܵܗܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܟܹܐ ܚܵܠܦܵܐ ܐܸܣܵܐܝܼܬ ܘܐܘܼܣܝܵܐܝܼܬ ܒܦܘܼܚܵܡܵܐ ܥܲܡ ܡܵܙܕܵܝܘܼܬܐ ܕܲܫܩܸܠܠܵܗ̇ ܘܲܦܠܸܛܠܵܗ̇ ܡܸܢܵܗ̇ ݂ ܡܵܙܕܵܝܘܼܬܐ ܚܵܫܒ݂ܵܐ ܕܐܵܗܘܿܪܵܐ ܡܵܙܕܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ݂ ܦܪܸܣܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ ܠܗܲܠ ܗܸܢܕܘܿ ܒܐܘܼܪܚܵܐܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ݂

رسم لبوابة مزار لاليش
© في "النساطرة وطقوسهم" ، القس جورج بيرسي بادجر ، لندن ، جوزيف ماسترز ، ١٨٥٢

ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܥܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܬܐ:

ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܥܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܬܐ ܠܵܐ ܫܵܠܡܝܼ ܠܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܠܝܼܬܘܿܖ̈ܓ̰ܵܝܹܐ ܨܵܖ̈ܘܿܡܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܚܲܕ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܡܼܢ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܘܲܥܝܵܕܹ̈ܐ ܛܲܟ݂ܣܵܝܹ̈ܐ: ܘܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܸܒ݂ܚܵܝܹ̈ܐ ܡܫܘܼܢܝܹ̈ܐ ܣܸܦܬܵܢܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ݂

ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܡܨܲܠܝܼ ܐܝܼܙܝܼܕܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܲܙܢܵܐ ܚܕܵܢܵܝܵܐ: ܘܐܵܦ ܟܹܐ ܟܵܢܫܝܼ ܩܕܵܡܵܐ ܕܡܲܥܒܵܕܲܝܗܝ ܘܡܲܣܥܖ̈ܲܝܗܝ ܠܲܨܝܵܬܵܐ ܠܐܵܡܘܿܪܵܐ (ܩܲܘܵܐܠ): ܡܘܿܣܝܼܩܵܖܹ̈ܐ ܘܙܲܡܵܖܹ̈ܐ ܘܩܲܝܘܼܡܹ̈ܐ ܥܲܠ ܥܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܬܐ: ܘܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܫܘܼܢܝܹ̈ܐ ܐܲܢܲܝ ܝܲܕܥܵܬܐ ܘܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܒܵܐ ܠܲܒܪܘܿܢܵܐ ݂

ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܨܠܘܿܬܐ ܝܲܘܡܵܝܬܐ ܗܵܘܝܵܐ ܠܨܘܿܒ ܫܸܡܫܵܐ: ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ (ܚܘܼܕܵܐ: ܚܘܼܕܹܐ): ܘܗܵܝ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܵܠܝܼܬܐ ܘܠܵܐ ܡܲܝܕܸܥܵܐ ܕܗܿܘ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܝܼܠܹܗ “ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ” ݂ ܘܥܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܘܣܵܒܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܨܲܠܝܼ ܒܲܡܛܲܟ݂ܣܘܼܬܐ: ܠܗܲܠ ܚܲܡܫܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܒܝܲܘܡܵܐ ݂

ܢܫܵܩܬܐ ܕܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ: ܘܲܢܫܵܩܬܐ ܕܐܝܼܕܵܬܐ ܕܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܢܵܟ݂ܘܿܦܹ̈ܐ (الورعة): ܘܡܲܩܪܲܒ݂ܬܐ ܕܫܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ: ܘܲܕܒ݂ܵܚܬܐ ܒܚܲܝܘܵܬ̈ܐ: ܘܲܩܛܵܪܬܐ ܕܦܲܖ̈ܟ̰ܐ ܘܲܫܪܵܝܬܲܝܗܝ ܡܼܢ ܥܲܠ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܣܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܘܒܵܥܘܵܬ݂ܐ: ܟܠܲܝܗܝ ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܝܼܫܵܢܩܹ̈ܐ ܕܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܫܲܪܝܼܪܘܼܬܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ݂

ܝܲܘܡܵܐ ܕܐܲܪܒܲܥܒܫܲܒܵܐ ܝܼܠܹܗ ܗܿܘ ܝܲܘܡܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܡܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ ݂ ܝܼܠܹܗ ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܝܲܘܡܵܐ ܕܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܘ ܝܲܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܐ ܠܘܵܬ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܘ ܥܪܘܼܒ݂ܬܐ ܠܘܵܬ݂ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ݂ ܒܝܲܘܡܲܝ̈ ܐܲܪܒܲܥܒܫܲܒܵܐ: ܦܵܝܫܝܼ ܡܛܲܟܣܹ̈ܐ ܙܘܼܝܵܚܹ̈ܐ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܝܹ̈ܐ ܖ̈ܲܒܹܐ ܕܡܲܠܗܝܼ ܓܵܘܲܝܗܝ ܓܲܒ݂ܖ̈ܲܝ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܢܘܼܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܥܲܠ ܩܲܒ݂ܖ̈ܵܘܵܬܐ ݂

ܐܝܼܬ ܐܲܪܒܥܵܐ ܥܲܕܥܹܐܕܹ̈ܐ ܫܲܢ݇ܬܵܝܹ̈ܐ ܖ̈ܲܒܹܐ ܓܲܘ ܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܐܝܼܙܝܼܕܢܵܝܵܐ ݂ ܗܿܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܫܲܢ݇ܬܐ ܚܕܲܬܐ (ܣܲܪܝܼ ܨܵܠ): ܒܝܲܘܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ݂ ܪܵܡܹܙ ܗܵܢܵܐ ܥܹܐܕܵܐ ܠܲܒܪܵܝܬܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܓ݂ܘܼܫܝܹ̈ܐ ܘܒܘܼܠܒܵܠܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܬܵܝܬܐ ܕ(ܛܲܘܣܹܐ ܡܲܠܲܟ) ݂ ܒܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐ: ܦܵܝܫܝܼ ܫܠܝܼܩܹ̈ܐ ܒܸܥܹ̈ܐ: ܘܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܪܸܡܙܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܫܸܪܫܵܝܬܐ ܣܦܝܼܩܬܐ ܡܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ݂ ܘܦܵܝܫܝܼ ܫܚܝܼܩܹ̈ܐ (ܓܖ̈ܝܼܣܹܐ) ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܒܸܥܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܲܖ̈ܥܵܢܹܐ ܕܒܵܬܹ̈ܐ ܘܩܲܒ݂ܖ̈ܵܘܵܬܐ: ܘܚܒ݂ܝܼܟܹ̈ܐ (ܚܒ݂ܝܼܛܹ̈ܐ) ܒܗܲܒܵܒܹ̈ܐ ܙܥܘܿܖܹ̈ܐ ܣܡܘܿܩ ܓܲܘܢܹ̈ܐ ݂

ܥܲܕܥܹܐܕܵܐ ܫܲܢ݇ܬܵܝܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܥܲܕܥܹܐܕܵܐ ܕܲܪܒ݂ܝܼܥܵܐ ܐܲܘ ܒܹܝܬ ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ (ܐܲܠܛܲܘܘܵܦ): ܘܦܵܐܹܫ ܡܙܲܝܚܵܐ ܒܹܗ ܒܲܝܢܲܝ 12 ܘ 20 ܒܢܝܼܣܵܢ ݂ ܘܲܒܫܘܼܠܵܡܵܐ: ܦܵܐܹܫ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܚܲܓܵܐ (الحج) ܠܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܫܹܝܟ݂ ܥܵܐܕܝܼ ܓܲܘ ܡܲܣܥܪܵܐ (مزار) ܕܠܵܠܸܫ: ܒܝܲܘܡܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ ܡܼܢ ܝܲܪܚܵܐ ܕܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ݂

الشمس، نور الله، في الطقس الإيزيدي.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مقبرة إيزيدية في عين سفني.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مقبرة إيزيدية في عين سفني.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
تصميم تابوت إيزيدي في عين سفني.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܡܵܪܹܐ ܩܘܼܒܬܐ ܢܘܼܪܵܢܵܝܬܐ: ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܠܡܲܚܵܪܘܼܬܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܬܐ

ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܢܘܼܪܵܢܵܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ: ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܨܲܠܡܵܐ ܪܸܡܙܵܝܵܐ ܠܐܲܡܢܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܵܐ ݂ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܵܝܵܐ ܘܨܘܼܒܵܬܵܝܵܐ (زخرفي): ܬܵܟܹܠ ܐܵܗܵܐ ܐܵܕܫܵܐ ܡܼܢ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܐܸܣܵܐ ܡܩܲܦܣܵܐ (مكعب): ܚܵܒܹܫ ܥܲܠ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܐܲܘ ܢܲܘܣܵܐ (ܬܵܒܘܿܬ): ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܒܚܲܕ ܟܣܵܝܵܐ ܕܛܵܥܹܢ ܠܲܚܕܵܐ ܡܲܢܕܘܼܪܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܢܘܼܪܵܢܵܝܬܐ ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܐ: ܘܡܵܪܲܬ ܖܹ̈ܫܵܢܹܐ ܐܲܘ ܣܸܦܵܬ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ݂ ܪܵܡܙܵܐ ܗܵܕܹܐ ܩܘܼܒܬܐ ܠܙܲܗܪܝܼܖܹ̈ܐ ܕܫܸܡܫܵܐ ܕܒܲܗܪܸܢܝܼ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܒܲܪܢܵܫܘܼܬܐ ݂

ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܡܢܵܬܐ ܓܵܘܵܝܬܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܢܲܘܣܵܐ ܡܟܘܼܣܝܵܐ ܒܫܹܐܪܵܐ (الحرير) ݂ ܘܐܵܦ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܟܲܘܬܐ ܚܦܝܼܪܬܐ ܓܲܘ ܓܘܼܕܵܐ ܠܡܲܩܘܿܕܹܐ ܒܸܣܡܹ̈ܐ: ܘܡܲܠܗܲܝܬܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ݂ ܘܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܠܦܲܖ̈ܟ̰ܹܐ ܩܛܝܼܖܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܚܲܓܵܝܹ̈ܐ ܠܡܸܬܥܲܒܪܵܢܘܼܬ݂ܐ ܒܡܸܢܕܝܼ ܕܒܵܥܝܼܠܹܗ ݂

ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܡܫܘܼܚܬܐ (المساحة) ܩܲܕܝܼܫܬܐ ܠܟܠܚܲܕ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܵܐ: ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܪܨܝܼܦܬܐ (كاشية) ܕܩܵܕܹܡܠܵܗ̇: ܐܲܘ ܕܟܵܪܹܟ݂ ܠܵܗ̇ ݂ ܠܗܵܕܹܐ ܥܸܠܬܐ: ܘܵܠܹܐ ܥܲܠ ܟܠ ܣܵܥܘܿܪܵܐ ܕܫܵܠܹܚ (ܫܵܠܹܦ) ܠܲܡܣܵܢܹܗ (ܨܲܘܠܹܗ) ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܥܒ݂ܵܪܬܐ ܠܗܵܕܹܐ ܕܘܼܟܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ ݂

ضريح الشيخ الإيزيدي علي شمس في عين سفني
© د. بيرجول أسكيلديز سنغول، جامعة أكسفورد و مونبلييه الثالثة.

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܚܕܲܬܐ ܘܕܝܼܡܘܿܓ݂ܪܵܦܵܝܬܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܬܐ ܕܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ:

ܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ܕܫܹܝܟ݂ܵܐܢ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܦܘܼܪܢܵܣܵܝܵܐ ܘܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܗܿܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܩܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܵܐ ݂ ܢܵܦܠܵܐ ܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ܥܲܠ ܡܲܦܪܸܫ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܐ ܒܹܝܬ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܠܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܚܵܒ݂ܫܵܐ (50) ܡܵܬܘܵܬܐ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ ܝܲܬܝܼܪ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ: ܒܘܿܙܵܐܢ: ܘܠܵܠܸܫ: ܘܒܹܝܬ ܥܸܕܖܹ̈ܐ: ܘܒܹܝܒܵܐܢ ܘܲܟܝܵܢܵܐܝܼܬ ܐܵܦ ܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ ݂

ܟܹܐ ܙܵܝܕܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܡܵܬܐ ܕܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܐܲܡܝܼܪܵܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܵܐ (ܡܹܝܪ ܬܲܚܣܝܼܢ ܒܹܝܟ): ܘ(ܒܵܒܵܐ ܫܹܝܟ݂) ܕܝܼܠܹܗ ܚܕܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܘܼܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܸܠܵܝܬܐ ܘܲܡܝܲܩܲܪܬܐ: ܥܲܡ ܝܼܩܖ̈ܵܬܲܝܗܝ ݂

ܚܵܫܒ݂ܝܼ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܕܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܗܵܝ ܕܘܼܟܬܐ ܕܲܚܝܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ (ܢܘܼܚ): ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܒܢܹܐ ܠܹܗ ܠܲܣܦܝܼܢܬܹܗ ܟܲܕ ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܛܲܘܦܵܢܵܐ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܦܵܬܹܠ ܚܕܵܪ ܛܘܼܪܵܐ ܕ(ܓ̰ܘܼܕܝܼ): ܘܫܲܘܦܹܗ ܕ(ܢܘܼܚ) ܝܼܠܹܗ ܒܕܲܪܓ݂ܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܒܵܬܲܪ ܐܵܕܵܡ ݂ ܘܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܖ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̄ܐ ܝܲܬܝܼܪ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ݂

ܒܲܬܠܵܬܝܼܢܵܝܵܬ̈ܐ ܘܐܲܖ̈ܒܲܥܝܼܢܵܝܵܬܐ  ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܫܹܝܟ݂ܵܐܢ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ: ܘܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܡܵܬܘܵܬܐ ܫܒ݂ܵܒܹ̈ܐ ܬܵܒܥܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܠܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܩܵܐܹܡ ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܹܗ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1975 ܘܐܲܝܟ݂ ܦܠܵܛܵܐ ܠܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ ܕܬܲܥܪܲܒܬܐ ܪܫܝܼܡܬܐ ܒܝܲܕ ܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܵܢ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܟܠܲܝܗܝ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ ܕܫܵܒ݂ܩܝܼܠܵܗ̇ ܘܲܡܫܲܢܝܼ ܠ(ܡܵܗܲܕ): ܘܲܡܫܘܼܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ ܠܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܡܕܝܼܢܵܝܵܐ ܚܵܒܹܫ (13) ܡܵܬܘܵܬܐ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܒܵܬܲܪ ܢܦܵܠܬܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܡܫܲܥܒܕܵܢܹ̈ܐ ܥܲܖ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ܕܓܲܘ ܫܹܝܟ݂ܵܐܢ: ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܵܬܐ ܕܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ ܘܟܠܲܝܗܝ ܡܵܬܘܵܬܐ ܕܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܩܲܡ ܟܵܒ݂ܫܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܒܚܲܕ ܥܸܕܵܢܵܐ ݂ ܕܥܸܪܘܼܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܫܸܖ̈ܫܵܝܹܐ ܕܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ ܠܡܵܬܘܵܬܝܗܝ: ܘܡܘܼܕܥܸܪܘܼܢ ܠܒܵܬܲܝܗܝ ܘܝܵܪܬܘܼܬܲܝܗܝ: ܘܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܒܪܘܼܡܵܡܵܐ ܠܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܬܠܝܼܚܵܐ ܘܲܒܢܵܝܵܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ݂

ܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܥܸܩܕܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܓܘܼܢܚܵܐ ܠܒܸܫܠܹܗ ܩܘܼܢܵܥܵܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܥܲܖ̈ܨܹܐ (ܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ) ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܲܪܕܘܼܦܝܵܐ: ܘܝܼܗ݇ܘܵܘ ܕܸܒ݂ܚܹ̈ܐ ܕܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܕܲܓܕܸܫܠܵܗ̇ ܒܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܕܸܩܠܵܬ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܠܛܲܢܬܐ ܥܲܠ ܡܛܵܝܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܘܲܡܩܲܕܡܵܢܘܼܬܹܗ ܓܲܘ ܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܣܦܸܩܹ̈ܐ ܟܠܲܝܗܝ ܡܵܬܘܵܬܐ ܕܐܝܼܙܼܕܸܝܹ̈ܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܥܲܠ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܐܝܼܬ: ܐܲܝܟ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܵܐܹܡ ܓܲܘ ܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ ݂

ܡܼܢ ܩܕܵܡ (ܕܵܥܹܫ): ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ (700) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܓܲܘ ܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ: 80 % ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ (ܕܵܣܢܵܝܹ̈ܐ): 10 % ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘ(10) %  ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ݂ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2018: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ (200) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ݂

دجوار شامو ، مدرس بالمدرسة ، عضو في المركز الاجتماعي والإيزيدي في لاليش في عين سفني ، أمام نصب الشيخ ماند.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
بير خليل ، رئيس دار الأيتام في سنجار والتنمية الاجتماعية في عين سفني.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕ(ܐܵܙܵܕ ܡܘܼܪܵܕ ܚܲܓ̰ܝܼ): ܩܵܐܹܡ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܵܬܲܪ ܕܵܥܹܫ

” ܠܵܐ ܡܨܘܼܠܡܸܢܲܢ ܠܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܕܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ ܒܐܵܒ 2014: ܐܸܕܝܘܿܡ ܡܵܨܹܝܚ ܕܓܵܕܡܲܚ ܠܩܵܐܹܡܲܢ ܓܲܘ ܬܪܹܝܢ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܹ̈ܐ: ܚܵܝܝܼ 80 ܓܲܘ ܡܵܐܐ ܡܼܢ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬ ܟܒ݂ܝܼܢܹ̈ܐ ݂ ܐܝܼܬ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ(60) ܠܥܲܕ (70) ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܖܹ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܹ̈ܐ: ܠܲܝܬ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܕܝܵܨܹܦ ܒܗܘܿܢ: ܘܲܠܗܵܫܵܐ ܟܹܐ ܚܵܕܪܲܚ ܒܵܬܲܪ ܫܠܲܕܹ̈ܐ ܕܪܵܒܵܐ ܢܸܫܹ̈ܐ ܘܓܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܘܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܕ(21): ܗܵܠܵܐ ܐܝܼܬ (3000) ܐܲܢ݇ܬ̇ܬܹ̈ܐ ܘܲܒܢܵܬܐ (ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܵܬܐ) ܓܲܘ ܐܝܼܕܵܬܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ݂ ܐܲܚܢܲܢ ܠܵܐ ܝܵܕܥܲܚ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܒܘܼܕ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܐܲܘ ܥܲܠܠܲܝܗܝ ݂

ܘܘܵܠܹܐ ܕܐܵܡܪܲܚ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܲܬܠܵܬ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܓܠܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ (هاجروا): (100000) ܡܵܐܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠ(ܐܲܠܡܵܢܝܵܐ ܘܒܲܠܓ̰ܝܼܩܵܐ: ܘܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ: ܘܟܲܢܲܕܵܐ ܘܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܦܠܸܓ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܝܼܩܖ̈ܵܬ݂ܐ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ: ܘܲܫܡܸܛܠܗ݇ܘܿܢ ܠܟܠܲܝܗܝ ܐܲܣܘܼܖܹ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܹ̈ܐ ݂

ܠܦܘܼܬ݂ ܐܵܢܝܼ ܕܲܦܣܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܕܦܵܝܫܝܼ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ: ܐܲܝܟܲܢ̈ܘܵܬܐ ܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܫܸܠܝܹ̈ܐ ܒܗܿܝ ܕܗܲܘܢܵܐ ܘܪܸܢܝܵܐ ܕ(ܕܵܥܹܫ) ܠܗܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ: ܘܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܫܲܝܢܘܼܬܐ ܪܵܒܵܐ ܠܲܒܵܬܪܵܐ ܝܠܹܗ ܘܟܝܼܦܵܐ: ܘܪܵܒܵܐ ܒܢܵܬܹ̈ܐ ܘܲܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܩܸܛܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܡܲܖ̈ܥܹܐ ܘܐܲܝܟܲܢ̈ܘܵܬܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܵܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ” ݂

آزاد مراد حاجي ، مدرس بالمدرسة ، رئيس المركز الاجتماعي والإيزيدي في لاليش في عين سفني ، أمام نصب الشيخ ماند التذكاري
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ:

ܐܝܼܬ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܲܝܢ ܣܸܦܢܹܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ ܬܠܵܬܐ ܩܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܡܵܖ̈ܲܝ ܩܘܼܒܬܐ ܢܘܼܪܵܢܵܝܬܐ ܝܘܼܒܵܠܵܝܬܐ: ܘܐܲܪܒܥܵܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܐܵܦ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕ(ܫܹܝܟ݂ ܡܵܢܸܕ) ݂ ܘܐܝܼܬ ܬܪܹܝܢ ܩܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܝܼܕܝܼܥܹ̈ܐ ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ: ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܣܥܝܼܖܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܐܝܼܙܝܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕ(ܫܹܝܟ݂ ܥܲܠܝܼ ܫܲܡܸܣ): ܘܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕ(ܫܹܝܟ݂ ܗܲܢܬܘܼܫ):

ـ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܫܹܝܟ݂ ܥܲܠܝܼ ܫܲܡܸܣ:

ـ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܫܹܝܟ݂ ܗܲܢܬܘܿܫ:

ـ ܨܲܠܡܵܐ ܕܟ݂ܵܪܵܝܵܐ ܕܫܹܝܟ݂ ܡܵܢܸܕ: 

الطريق إلى ضريح الشيخ علي شمس في عين سفني
© د. بيرجول أسكيلديز سنغول، جامعة أكسفورد و مونبلييه الثالثة.
ضريح الشيخ هنتوش الإيزيدي في عين سفني
© د. بيرجول أسيكيلديز - شنغول ، جامعات أكسفورد ومونبلييه الثالثة.
مخطط ضريح الشيخ هنتوش في عين سفني
© د. بيرجول أسيكيلديز - شنغل ، جامعات أكسفورد ومونبلييه الثالثة.
مقبرة إيزيدية، مقر الشيخ ماند في عين سفني.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مقر الشيخ ماند في عين سفني.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مقر الشيخ ماند في عين سفني. باب، حية وواجهة
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مقر الشيخ ماند في عين سفني.
حزيران 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe