ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܓܲܘ ܪܘܼܡܬܐ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܓܲܘ ܪܘܼܡܬܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 72 ݂ 79 90 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 89 ݂ 68 14 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(865) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬܐ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܙܵܘܝܼܬܐ ݂

ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܡܵܬܐ ܕܪܘܼܡܬܐ ܟܲܠܕܵܢܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕ(ܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ) ܚܕܲܬܐ: ܘܡܵܬܚܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܛܲܦܵܝܵܐ ܛܘܼܪܵܝܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ݂ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܐܝܼܵܪ 2007: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ (30) ܒܵܬܹ̈ܐ ܡܙܲܘܕܵܐ ܒܡܲܝܼܵܐ ܘܟܲܗܪܵܒ݂ܵܐ: ܘܚܲܕ ܐܵܘܵܢܐ ܣܲܓܝܼ ܚܘܼܫܵܚܹ̈ܐ: ܘܚܲܕ ܒܹܝܬ ܣܡܵܟ݂ܵܐ ܐܲܬ݂ܠܹܝܛܵܝܵܐ: ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008 ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ (ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܲܘܣܸܦ) ܒܲܡܢܵܬܐ ܥܸܠܵܝܬܐ ܕܡܵܬܐ: ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܬܝܼܢܵܐ ܘܩܘܼܝܵܐ ܒܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܝܘܼܪܟ݂ܵܢܵܝܵܐ ݂


كنيسة مار يوسف للكلدان في رومثا. تموز 2017  ©  باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܓܲܘ ܪܘܼܡܬܐ ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 72 ݂ 79 90 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ 89 ݂ 68 14 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(865) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬܐ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܡܵܖ̈ܲܝ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܘܚܵܒ݂ܫܵܐ ܡܲܖ̈ܓܹܐ ݂

ܢܵܦܠܵܐ ܡܵܬܐ ܕܪܘܼܡܬܐ ܚܕܲܬܐ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(19) ܟܠܡ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܟܲܕ ܦܠܵܛܵܐ ܡܼܢ ܙܵܘܝܼܬܐ ܥܲܠ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܣܲܪܣܸܢܸܟ: ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(15) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܕܡܲܢܓܹܝܫܹܐ: ܘ(75) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܙܵܟ݂ܘܿ: ܘ(55) ܟܠܡ ܠܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ݂

جبل فوق رومثا
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
قرية رومثا الكلدانية
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
إطلالة على قرية رومثا الكلدانية
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܒܘܼܕ ܬܲܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܬܐ ܕܪܘܼܡܬܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܐ ܕܐܲܕܝܵܒܝܼܢ: ܘܲܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܪܒܸܠ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܐܸܠܵܗ̇: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܒܝܲܕ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܘܡܵܪܝ ܐܲܕܲܐ ܘܡܵܪܝ ܡܵܐܪܝܼ: ܕܦܵܝܫܝܼ ܚܫܝܼܒܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܐ ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܠܗܵܕܲܟ݂ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܬܵܡܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܫܸܪܫܵܐ ܡܼܢ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܵܠܨܵܝܹ̈ܐ ݂ ܣܒ݂ܸܠܠܗܘܿܢ ܐܲܘ ܩܒ݂ܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܖ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܕܐܸܡܦܵܪܛܘܿܪܘܼܬܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܕܵܖܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ݂

ܦܢܝܼܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܡܼܢ ܖ̈ܘܼܡܝܵܬܐ ܘܛܘܼܖܵܢܹܐ ܒܲܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܡܼܢ ܥܕܵܢܵܬ̈ܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܕܘܼܟܵܐ ܠܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܘܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܐܸܠܵܗ̇: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܚܝܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܙܲܒ݂ܢܵܗ̇ ܕܲܗܒ݂ܵܢܵܝܵܐ ܒܹܝܬ ܕܵܖܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܘܲܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܕܲܝܖ̈ܵܘܵܬܐ ݂ ܐܸܠܵܐ ܢܦܵܩܬܐ ܕܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬܐ ܘܲܟܒ݂ܵܫܬܹܗ ܒܕܵܖܹ̈ܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܵܗ̇ ܡܼܢ ܬܩܝܼܠܘܼܬܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ݂ ܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܘܼܬܐ ܠܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ܒܕܵܪܵܐ (17) ܐܲܘ (18) ܒܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܣܝܼܥܵܬ̈ܐ ܘܟܢܘܼܫܵܬ̈ܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܵܬܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ ݂ ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܡܵܬܘܵܬܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܒܕܲܥܒܲܪ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܠܥܹܕܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ ܕܲܢܩܝܼܦܠܵܗ̇ ܐܸܒܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂

ܬܚܘܿܬ ܛܸܠܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ: ܦܢܝܼܬܐ ܕܲܢܦܵܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܡܵܬܐ ܕܪܘܼܡܬܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܡܼܢ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܗܲܟܵܪܹܐ[1] ܡܲܕܢܚܵܐ ܕ(ܒ݂ܵܐܢ): ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: “ܘܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܬܘܼܠܬܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ” [2] ݂ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܐܵܬܘܿܪ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܒܝܲܕ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ܦܲܩܝܼܪܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ: “ܘܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܥܹܕܵܬܵܗ̇ ܡܓܲܙܡܹ̈ܐ (ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܓܙܝܼܡܹ̈ܐ) ܒܲܬܠܵܚܵܐ ܘܲܚܪܵܒ݂ܵܐ”[3] ݂ ܒܵܬܲܪ ܢܦܵܠܬܐ ܘܲܫܪܵܝܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܐܲܪܥܵܐ ܛܘܼܪܵܝܬܐ ܪܘܝܼܚܵܬܐ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܘܣܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܚܲܝܠܲܝܗܝ ܥܲܠ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܗܡܝܵܢܘܼܬܐ (ܡܲܪܦܹܐ ܐܝܼܕܵܐ): ܘܲܩܒ݂ܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܣܒ݂ܵܠܵܐ ܘܠܵܐ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܐ ݂

ܒܹܝܬ ܫܸܢܹ̈ܐ 1961 ܘ 1991: ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܩܸܛܠܵܐ ܘܲܬܢܵܝܬܐ ܕܨܵܖ̈ܘܿܚܹܐ ܒܹܝܬ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܠܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܡܗܘܼܕܹܐ ܠܹܗ ܠܲܥܪܵܩܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܡܵܬܘܵܬܐ ܠܲܡܕܝܼܢܵܬܐ ܖ̈ܲܒܹܐ ܘܲܒܗܸܦܟܵܐ: ܘܲܚܒܸܫܠܹܗ ܐܵܦ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܡܗܘܼܕܹܐ ܠܹܗ ܘܲܦܩܸܕܠܹܗ ܠܲܦܠܵܛܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܡܲܡܖܸ̈ܥܵܢܹܐ ܘܓܵܠܘܿܙܹ̈ܐ ܥܲܠ ܝܵܪܬܘܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ ݂

ܓܲܘ ܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܢܵܦܠܵܐ ܪܘܼܡܬܐ: ܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܘܫܸܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܪܵܒܵܐ ܣܸܖ̈ܝܹܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܩܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ: ܟܲܕ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܖ̈ܒܹܐ ܥܸܣܖ̈ܵܝܹܐ ܕܥܹܕܵܬܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܕܣܵܗܕܝܼ ܥܲܠ ܫܸܖ̈ܫܹܐ ܘܘܲܖ̈ܝܼܕܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܡܹ̈ܐ ݂ ܐܵܦ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܬܠܝܼܚܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܡܵܬܘܵܬ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬ̈ܐ: ܘܡܲܪܚܲܩܬܐ ܘܲܡܒܲܪܒܲܙܬܐ ܕܥܵܡܘܿܖ̈ܲܝܗܝ ݂ ܡܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܕܲܥܬܝܼܕ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ: ܘܐܵܦܸܢ ܕܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܢܘܼܣܵܝܹ̈ܐ ܠܲܬܢܵܝܬܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܘܲܥܡܘܼܪܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܥܵܠܡܵܐ ܕܲܚܒܹܐ ܠܹܗ ܘܲܛܫܹܐ ܠܹܗ ܒܲܓܡܝܼܪܘܼܬܐ ܠܥܵܠܲܡ ( ݂ ݂ ݂ )[4] ݂

__________

[1] ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܚܲܕ ܦܢܝܼܬܐ ܓܲܘ ܦܪܲܢܣܵܐ ݂

[2] ܡܼܢ ܡܘܼܢܫܝܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܟܠ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܩܘܿܩܵܙ: ܚܙܝܼ: ܓ̰ܘܿܙܹܝܦ ܘܟܠܹܝܪ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: 2015 ܦ ݂ 26 ݂

[3] ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ: ܐܸܕܝܘܿܡ ܘܲܒܕܲܥܒܲܪ: ܐܲܒ݂ܵܐ ܓ̰ܘܿܙܹܝܦ ܬܲܦܢܟܲܓ̰ܝܼ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܵܪܕܝܼܢ (ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ): ܡܓ݂ܲܠܬܐ ܕܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܟ ܫܲܢ݇ܬܐ 1914: ܦܵܪܝܼܣ 1913 ݂

[4] ܚܙܝܼ: ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܐܘܼܟܵܡܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܲܢ: ܟܪܝܼܣ ܟܘܿܬܣܫܝܼܪܵܐ: 2005 ܦ 398 ݂

جنّاز في قرية رومثا الكلدانية
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
جنازة في قرية رومثا الكلدانية
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
جنازة في قرية رومثا الكلدانية
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
جنازة في قرية رومثا الكلدانية. صلاة البركة.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
جنازة في قرية رومثا الكلدانية. صلاة حول المونسينيو ربان القاص، أسقف أبرشية العمادية
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܲܘܠܵܕܵܐ ܕܡܵܬܐ ܕܪܘܼܡܬܐ ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ:

ܒܦܲܠܓܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܬܐ: ܒܵܬܲܪ ܦܠܵܫܵܐ ܕܒܲܪܩܵܩܵܐ ܘܢܘܼܦܵܩܵܐ ܕܪܝܼܓ݂ܵܝܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܘܲܡܛܵܝܬܐ ܠܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ: ܕܥܸܪܘܼܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܠܡܵܬܘܵܬܲܝܗܝ ܫܸܖ̈ܫܵܝܹܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܐ ܙܲܘܥܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܡܼܢ 2003: ܥܲܡ ܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܲܢ: ܘܡܲܒܝܲܢܬܐ ܕܲܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܡܵܦܝܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܬܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܒܗܵܢ ܙܲܘܥܵܐ ܕܲܕܥܵܪܵܐ: ܡܵܬܐ ܕܪܘܼܡܬܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ: ܗܵܕܹܐ ܡܵܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܓܲܘ ܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܲܬܐ ݂ ܕܪܸܫܠܵܗ̇ ܣܝܼܥܬܐ ܕܨܸܒ݂ܘܵܬ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܠܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ: ܥܲܡ ܡܵܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܙܪܘܼܥܬܵܢܵܝܬܐ ݂ ܕܪܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܘܲܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܚܕܵܐ ܐܲܘܝܘܼܬܐ ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܙܘܼܙܵܝܵܐ ܡܼܢ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܣܲܪܓܝܼܣ ܐܵܓ݂ܵܓ̰ܵܐܢ ݂ ܘܗܲܕܟ݂ܵܐ ܒܐܝܼܵܪ 2007: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ܬܠܵܬܝܼܢ ܒܵܬܹ̈ܐ ܡܙܲܘܕܹ̈ܐ ܒܡܲܝܼܵܐ ܘܟܲܗܪܵܒ݂ܵܐ: ܘܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܣܲܓܝܼ ܚܘܼܫܵܚܹ̈ܐ: ܘܚܲܕ ܒܹܝܬ ܣܡܵܟ݂ܵܐ ܐܲܬ݂ܠܹܝܛܵܝܵܐ: ܘܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2008 ݂

ܩܡܝܼܛܵܐ ܝܠܹܗ ܘܐܣܝܼܪܵܐ ܫܸܡܵܐ ܕܡܵܬܐ ܒܐܲܖ̈ܥܵܬܵܗ̇ ܓ̰ܝܘܿܓ݂ܖ̈ܵܦܵܝܹܐ: ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܓܲܘ ܚܲܕ ܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ ܡܼܢ ܛܲܦܵܝܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ܕܲܬܪܹܝܢ ܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܟܖ̈ܝܼܟܹܐ ܒܡܵܬܐ ݂ ܘܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܸܠܬܐ ܕܲܡܫܲܡܲܗܬܐ ܕܡܵܬܐ ܒ(ܪܘܼܡܬܐ): ܕܣܘܼܟܵܠܹܗ ܝܼܠܹܗ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܪܵܡܬܐ: ܘܗܿܝ ܡܵܬܚܵܐ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܫܦܘܿܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܵܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ݂

سكان قرية رومثا
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܫܲܡܗܘܼܬ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ:

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ (ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܲܘܣܸܦ) ܒܲܡܢܵܬܐ ܥܸܠܵܝܬܐ ܕܡܵܬܵܐ: ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܩܘܼܝܵܐ ܘܡܲܬܝܼܢܵܐ ܒܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܝܘܼܪܟ݂ܵܢܵܝܵܐ ݂ ܢܵܦܹܠ ܬܲܪܥܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܠ ܦܵܬܵܗ̇ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܬܚܘܿܬ ܚܲܕ ܡܲܥܒ̇ܪܵܐ ܕܐܝܼܬ ܥܲܠ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܡܸܢܹܗ: ܚܲܕ ܡܲܕܒܚܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܲܨܠܘܿܬܐ ܩܵܐ ܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ ݂ ܡܼܢ ܓܵܘܵܐ: ܥܹܕܬܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܚܲܕ ܗܲܝܟܠܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ: ܡܲܨܝܵܐ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܡܲܕܒܚܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܝܪܝܼܡܵܐ ܒܲܬܠܵܬܐ ܚܲܘܩܹ̈ܐ: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܡܵܪܹܐ ܬܠܵܬ ܡܢܵܘܵܬ̈ܐ ݂ ܓܲܘ ܦܲܠܓܵܐ: ܡܗܵܕܹܐ ܬܲܪܥܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܡܲܕܒܚܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܦܬܵܚܝܵܬ̈ܐ ܐܲܘ ܟܵܘܵܬ̈ܐ ܥܝܼܩܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܲܥܒܖܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܓܹܒ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܓܘܼܪܢܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ: ܘܥܲܠ ܣܸܡܵܠܵܐ ܐܝܼܬ ܩܲܢܟܹ̇ܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܡܲܥܒܖܹ̈ܐ ܖܹ̈ܫܵܝܹܐ ܕܡܲܕܒܚܵܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܬܠܝܼܬܲܝ̈ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ: ܘܟܹܐ ܡܵܬ݂ܠܝܼ ܡܢܵܬܐ ܥܲܡܘܼܕܵܝܬܐ (ܓܲܪܒܝܵܝܬܐ ܘܬܲܝܡܢܵܝܬܐ) ܕܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ݂ ܟܵܪܹܟ݂ ܒܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܘܣܸܦ ܚܲܕ ܫܘܼܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ݂

كنيسة مار يوسف للكلدان في رومثا
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار يوسف للكلدان في رومثا. كتابات بالعربية والسريانية والإنكليزية
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار يوسف للكلدان في رومثا. مذبح صلاة السيدة مريم العذراء
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كنيسة مار يوسف للكلدان في رومثا.الصحن، الباب الملكي والمذبح
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe