ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܓܝܼܣ ܓܲܘ ܗܝܼܙܵܢܹܐ ܬܲܚܬܵܝܬܐ

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܓܝܼܣ ܕܓܲܘ ܗܝܼܙܵܢܹܐ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 97 40 51 ݂ 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 21 24 41 ݂ 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(551) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܐܝܼܬ (23) ܡܵܬܘܵܬܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬܐ ܓܲܘ ܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܕܢܲܚܠܵܐ: ܠܵܐ ܦܝܼܫ ܡܸܢܲܝܗܝ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܫܒܲܥ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܗܝܼܙܵܢܹܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1988 ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܖܸ̈ܒܹܐ ܘܡܘܼܩܕܹ̈ܐ ܐܲܢܲܝ ܡܵܬܘܵܬܐ ܒܝܲܕ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܓܲܘ ܦܠܵܫܹܗ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܵܖ̈ܘܿܕܹܐ ܕܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܬܐ ܘܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܐܲܠܦܘܼܬܐ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܐ: ܕܥܸܪܘܼܢ (200) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܠܲܦܢܝܼܬܐ ݂

ܫܸܪܫܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܗܝܼܙܵܢܹܐ ܕܵܥܹܪ ܠ (ܗܲܟܵܪܹܐ: ܐܲܟܵܖܹ̈ܐ) ܕܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܟܠܲܝܗܝ ܡܵܬܘܵܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܗܵܠܹܝܢ ܖ̈ܘܼܡܝܵܬܐ ܕܢܲܚܠܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܗܝܼܙܵܢܹܐ: ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܵܒ݂ܓܹ̈ܐ (أحفاد) ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܢ ܡܦܲܨܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ (ܓ̰ܝܼܢܘܿܣܵܝܕ) ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915 ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܗܝܼܙܵܢܹܐ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1925 ݂ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܒ݂ܝܼܩܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܦܠܲܚܬܐ ܠܗܲܠ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ܘܲܬܠܝܼܚܬܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1988 ݂ ܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܡܸܢ݇ܕܪܹܫ݇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2005 ݂


كنيسة مار كوركيس الآشورية في هيزانكه السفلى. نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܕܘܼܟܵܐ:

ܢܵܦܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܓܝܼܣ ܕܓܲܘ ܗܝܼܙܵܢܹܐ ܢܲܩܝܼܦܬܐ ܠܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 97 40 51 ݂ 36 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܣܸܪܛܵܐ ܕ 21 24 41 ݂ 43 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(551) ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܓܲܘ ܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܕܢܲܚܠܵܐ ܒܲܚܕܵܐ ܪܘܼܡܬܐ ܥܠܵܝܬܐ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܛܘܼܪܵܝܬܐ ݂

ܘܢܵܦܠܵܐ ܡܵܬܐ ܕܗܝܼܙܵܢܹܐ ܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(53) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܥܲܩܪܵܐ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܡܼܢ ܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܓܲܘ ܩܠܹܝܡܵܐ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ: ܘܝܼܠܵܗ̇ ܐܵܦ ܒܲܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬܐ ܕܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂

قرية هيزانكه السفلى.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
راعي وأغنام في وادي نهلة.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
العلم الآشوري على قمة شجرة في وادي نهلة.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ:

ܡܫܲܡܲܗܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ ܒܪܵܒܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ: ܒܸܕ ܕܵܟ݂ܪܲܚ “ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ” ܒܗܸܦܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܥܪܒ݂ܵܐ: “ܥܹܕܬܐ ܕܐܵܫܘܿܪ” ܘ “ܥܹܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ” ܟܲܕ ܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ܒܗܲܕܵܡܵܗ̇ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܡܲܖ̈ܕܘܵܬܐ ܘܲܡܕܝܼ̈ܢܘܵܬܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܘܲܫܒ݂ܝܼܚܹ̈ܐ: “ܥܹܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ”: ܗܿܝ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܕܲܒܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ ܥܵܠܡܲܝܗܝ ܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ: ܘܡܘܼܩܪܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܣܵܗܕܹ̈ܐ: “ܥܹܕܬܐ ܢܸܣܛܘܿܪܢܵܝܬܐ” ܒܐܲܘܝܘܼܬܐ ܥܲܡ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ: ܢܸܣܛܘܿܪܸܣ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕ(ܐܵܦܸܣܘܿܣ) ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ431 ܠܡܵܪܲܢ ݂

ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ “ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ”: ܗܿܘ ܕܝܲܬܝܼܪ ܓܡܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ݂ ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܠܹܗ ܥܹܕܬܐ ܘܩܲܡ ܝܵܗܹܒ݂ܠܵܗ̇ ܢܵܡܘܿܣܵܝܘܼܬܐ: ܘܕܵܥܪܝܼ ܡܲܒ̈ܘܼܥܵܗ̇ ܠܕܵܖܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܲܘܪܵܐ ܓܲܘ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ݂

ܫܸܡܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܦܠܛܵܐ ܕܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1964: ܕܐܣܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܚܲܕ ܡܼܢ ܣܘܼܖ̈ܓܵܕܹܐ: ܓ݂ܪܝܼܓ݂ܘܿܪܵܝܵܐ ܘܝܘܿܠܝܵܢܵܝܵܐ ݂ ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܠܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܓ݂ܪܝܼܓ݂ܘܿܪܵܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܩܡܝܼܛܹ̈ܐ ܥܲܡ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ݂ ܘܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܫܲܪܝܼܖܹ̈ܐ ܩܵܐ ܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܝܘܿܠܝܵܢܵܝܵܐ: ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܺܩܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܠܵܐ ܡܫܲܚܠܸܦ ܡܼܢ ܪܸܓ݂ܫܵܐ ܕܒܲܝܬܵܝܘܼܬܐ ܠܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܓܲܘ ܡܲܕܢܚܵܐ ݂

علم آشوري
© D.R

ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ:

ܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܕܵܥܪܵܐ ܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܘܫܸܪܫܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܫܠܝܼܚܵܝܬܐ: ܠܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܘܬܲܠܡܝܼܕܲܘܗ̈ܝ ܡܵܪܝ ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܪܝ ܡܵܐܪܝܼ (ܚܲܕܟܡܵܐ ܚܵܫܒ݂ܝܼ ܕܐܲܕܲܝ ܫܠܝܼܚܵܐ ܝܼܠܹܗ ܬ݂ܵܐܕܝܘܿܣ) ݂ ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ: “ܒܸܕ ܟܵܠܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܩܛܝܼܣܦܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢ ܚܙܘܼܩܝܹܗ ܠܗܸܢܕܘܿ”[1]  ܒܵܬܲܪ ܥܒ݂ܵܪܬܹܗ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ݂

ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܲܫܚܲܕܬܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܚܕܲܬܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܡܼܢ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: “ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܸܬܥܲܒܕܹ̈ܐ ܒܡܲܫܚܲܕܬܐ ܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܝܼܕܝ݂ܥܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܝܼܬ ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܐ ܕܲܡܫܲܚܠܦܵܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܗܵܐ ܚܒܸܫܠܹܗ ܟܠܹܗ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܵܬܲܪ ܕܸܩܠܵܬ: ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܫܒ݂ܵܩܬܲܝܗܝ ܠܒܵܒܹܠ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕ(ܢܲܒܘܿܟ݂ܕܢܲܨܪ) ݂ ܟܒܲܪ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܫܚܲܕܬܐ ܗܵܕܹܐ ܫܲܪܒܬܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐܝܼܬ ܒܟܠܲܝܗܝ ܡܕܝܼܢܵܬܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܬܐ”[2] ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܲܣܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܦܬܸܚܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܫܵܒܘܼܪ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܠܚܲܕ ܕܵܪܵܐ ܡܼܢ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܲܒܚܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܣܵܗܕܲܝܗ̈ܝ ܒܲܥܒ݂ܘܼܪܝܵܐ ܕܕܵܖܹ̈ܐ ݂

ܒܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ: ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܒܹܝܬ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܪܗܘܼܡܵܢܵܝܬܐ ܠܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ: ܡܗܘܼܕܹܐ ܠܹܗ ܝܲܬܝܼܪ ܠܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ (ܠܕܘܼܖ̈ܵܫܹܐ) ܟܖ̈ܝܼܣܬܘܿܠܘܿܓ̰ܵܝܹܐ ܒܹܝܬ ܡܲܕܖ̈ܲܫܝܵܬܐ ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܝܹ̈ܐ: ܠܡܲܙܝܲܕܬܐ ܕܗܲܘܬܐ ܒܹܝܬ ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܡܲܥܖ̈ܒ݂ܵܝܵܬܐ ܠܡܲܕܢܚܵܝܵܬܐ ݂ ܒܵܬܲܪ ܢܟܵܪܬܐ ܘܠܵܐ ܩܒܵܠܬܐ ܕܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܐܲܦܸܣܘܿܣ (431): ܘܲܡܩܲܒܲܠܬܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܠܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܢܸܣܛܘܿܪܸܣ: ܡܫܘܼܪܸܪܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܠܲܦܪܵܫܬܐ ܡܼܢ ܪܗܘܿܡܵܐ ܘܩܲܣܛܲܢܛܝܼܢܝܼܵܐ: ܘܲܡܫܘܼܪܸܪܵܗ̇ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ܟܝܵܢܵܗ̇ ܫܲܪܝܵܐ ܘܗܝܼܵܝܘܼܬܵܗ̇ ܦܪܝܼܫܬܐ ݂ ܘܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܣܵܗܕܙܼܬܐ ܕܡܲܘܠܵܕܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܒܵܬܲܪ ܫܘܼܬܐܵܣܵܗ̇ ܘܡܲܘܠܵܕܵܗ̇ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܝܲܕ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ݂

__________

[1] ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܦ ݂ 21 ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܪܝܼܡܘܿܢܕ ܠܘܿܟܘܿܙ: 1955 ܦ ݂ 22 ݂

وادي نهلة في أقصى شمال العراق، على الأراضي "الآشورية".
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܲܢܬܲܝܬܐ ܘܡܲܨܡܚܵܢܘܼܬܐ ܕܕܲܝܪܵܝܘܼܬܐ (ܪܲܒܵܢܘܼܬܐ):

ܥܲܡ ܥܒ݂ܘܼܪܝܵܐ ܕܕܵܖܹ̈ܐ ܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܕܘܼܟܬܐ ܕܡܲܢܬܲܝܬܐ ܘܓܲܪܘܲܣܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܘܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܗ̇: ܗܵܝ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܒܲܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ݂

ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܥܲܩܪܵܐ: ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܒܫܸܡ ܦܢܝܼܬܐ ܕܡܲܪܓܵܐ: ܪܵܒܵܐ ܕܲܝܖ̈ܵܘܵܬܐ ܟܲܒܝܼܖܹ̈ܐ ܕܕܵܥܪܝܼ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܲܪ ܥܹܕܬܐ: ܘܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܪܲܒܵܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܥܵܒܹ̈ܐ[1]:ܕܲܟܬܸܒ݂ܠܹܗ ܫܲܪܒܹܗ ܒܕܵܪܵܐ ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ ܕܲܝܪܵܝܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܡܲܪܓܵܐ: ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܒܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ ݂ ܘܝܲܬܝܼܪ ܥܲܠ ܗܵܢܵܐ: ܘܲܒܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܲܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕ(ܖܹ̈ܫܵܢܹܐ) ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܒܝܲܕ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܕܡܲܪܓܵܐ: ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܐܸܫܛܵܖܹ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܖܹ̈ܐ ܢܲܩܝܼܦܹ̈ܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܒܹܝܢ ܕܵܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ[2] ݂ ܒܕܵܪܵܐ ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܥܸܣܪܝܼܢ ܕܲܝܖܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܫܲܡܗܹ̈ܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܡܲܪܓܵܐ ݂ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܕܟ݂ܝܼܖܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ ܡܸܢܲܝܗܝ ܒܲܠܚܘܿܕ ܓܲܘ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܒܘܥܹ̈ܐ ܒܵܬܲܪ ܕܵܪܵܐ ܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ݂ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܫܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܕܟ݂ܝܼܖܹ̈ܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܐܲܪܒܥܵܐ ܕܲܝܖܹ̈ܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܥܲܩܪܵܐ: ܥܲܡ ܫܬܝܼܢ ܡܵܬܘܵܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬܐ ܬܵܒܘܿܥܹ̈ܐ ܠܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂

ܪܣܸܟ݂ܠܵܐ ܥܹܕܬܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܬܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܐ ܓܲܘ ܗܵܠܹܝܢ ܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܒܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܘܲܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ݂ ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܛܘܼܘܲܪܬܐ ܚܕܵܐ ܟܢܘܼܫܬܐ ܕܲܝܪܵܝܬܐ ܪܲܒܬܐ ܚܕܵܪܲܝ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕ(ܡܲܩܠܘܼܒ): ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܲܬܪܵܐ ܘܡܲܫܟܢܵܐ ܩܵܐ ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܕܲܝܖ̈ܵܝܹܐ: ܘܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ ܒܫܸܡ: ܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ݂

__________

[1] ܢܵܦܹܠ ܗܵܢ ܕܲܝܪܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܥܲܩܪܵܐ: ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19) ܠܵܐ ܫܟܸܚܠܹܗ ܝܲܠܝܼܦܵܐ ܕܓ̰ܝܘܿܓ݂ܪܵܦܝܵܐ (ܦܝܼܬܵܠ ܟܹܝܢܝܹܗ) ܐܸܠܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܬ݂ܖܹ̈ܐ (ܥܸܬܩܹ̈ܐ) ݂ “ܕܥܘܿܪ: ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܐ: ܓ̰ܝܘܿܓ݂ܪܵܦܝܵܐ ܦܘܼܪܢܵܣܵܝܬܐ: ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܒܐܲܖ̈ܝܼܟ݂ܵܬܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܦܸܢܝܵܬܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܙܥܘܿܪܬܐ”: ܡܢܵܬܐ 2: ܐܲܪܢܸܣܬ ܠܝܼܓ݂ܘܿ: ܦܵܪܝܼܣ 1891: ܦ 844 ـ 845 ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܛܘܼܟܵܣܵܐ ܥܹܕܵܬܵܢܵܝܵܐ ܠܥܹܕܵܬ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: 1318 ـ 1913: ܕܹܝܦܸܕ ܘܝܼܠܡܫܝܼܪܣܬ: ܛܲܒ݂ܥܵܐ ܒܝܬܪܸܣ (ܠܘܿܦ̮ܵܐܢ) 2000: ܦ 155 ݂

البطريرك الآشوري شيمون التاسع عشر حواليى عام 1905 في كوتشانه
© صندوق الموصل، مكتبية الدومينيكان في سولشوار (باريس). سلسلة Z58,2 ألبوم بني

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܡܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(16) ܠܥܲܕ ܕܵܪܵܐ ܕ(21)

ܒܕܵܪܵܐ ܫܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܕܲܒܪܹܐ ܠܹܗ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ: ܡܗܘܼܕܹܐ ܠܹܗ ܠܝܼܠܝܼܕܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ (ܡܚܘܼܝܲܕܬܐ ܥܲܡ ܪܗܘܿܡܵܐ): ܡܵܐ ܕܲܥܒܸܕܠܹܗ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ݂ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܕܪܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ ܠܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ (ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܬܐ) ݂ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܘܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܕܗܵܢ ܦܘܼܠܓ݂ܵܐ ܥܲܠ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܐ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܓܲܒܵܪܬܐ ܘܲܫܒ݂ܝܼܚܬܐ ܒܕܵܖܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ “ܓܲܘ ܚܘܼܬܵܡܹ̈ܐ ܕܕܵܖܹ̈ܐ ܡܸܨܥܵܝܹ̈ܐ: ܒܲܠܚܘܿܕ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܗܵܦܟܵܐ ܘܕܵܥܪܵܐ ܠܲܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܐ”[1]: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܩܢܝܼܙܬܐ ܓܲܘ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ ܛܘܼܖ̈ܵܝܹܐ ܬܚܘܼܡܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܦܵܪܣܵܝܬܐ (ܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ ܕܐܝܼܪܵܢ): ܘܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ (ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܘܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ) ݂

ܒܥܸܕܵܢ ܕܵܪܵܐ ܕ(19) ܘܲܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ: ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܡܥܘܼܦܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܠܲܓܢܵܒ݂ܬܐ ܕܡܵܬܘܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܠܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܩܸܛܠܵܐ ܘܲܚܛܘܼܦܝܵܐ ݂ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܕ(1843 ـ 1847): ܦܖ̈ܵܡܝܵܬܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܓܘܼܢܚܵܝܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܐ: “ܩܝܼܡܠܹܗ ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܕ(ܒܘܿܬܵܐܢ) ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ (ܒܲܕܪܚܵܐܢ) ܒܲܦܖ̈ܡܝܵܬܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕ(ܒ݂ܵܐܢ) ݂ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܦܖ̈ܝܼܡܹܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ (10000) ܓܲܒ݂ܖܹ̈ܐ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܚܛܝܼܦܹ̈ܐ ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ ܘܲܒܢܵܬܐ ܙܥܘܿܖܹ̈ܐ ܘܩܲܡ ܥܵܒ݂ܕܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܒܚܲܝܠܵܐ: ܘܡܘܼܩܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܡܵܬܘܵܬܐ ܘܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ”[2] ݂ ܓܲܘ (1894 ـ 1896) ܡܫܘܼܚܠܹܦܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܕܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܩܸܛܠܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ (ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܐܵܬ݂ܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ): ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܓܲܘ ܚܘܼܕܖܹ̈ܐ ܖ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ: ܘܥܲܠ ܫܸܘܝܹ̈ܐ ܝܲܬܝܼܪ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ ܒܝܲܕ ܫܲܠܝܼܛܵܐ (ܥܲܒܕܘܿܠ ܚܲܡܝܼܕ ܬܪܲܝܵܢܵܐ): ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܒܫܸܡ: ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ: ܗܿܘ ܕܲܦܩܸܕܠܹܗ ܠܚܲܝܠܵܘܵܬܹܗ (ܚܡܝܼܕܵܝܹ̈ܐ) ܠܲܨܦܵܚܵܐ ܥܲܠ ܦܸܢܝܵܬ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܡܚܝܼܠܹ̈ܐ ܘܦܲܚܝܼܚܹ̈ܐ: ܒܥܸܠܬܐ ܕܲܦܖ̈ܵܡܝܵܬܐ ܘܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܕܲܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܟܢܝܼܫܵܐܝܼܬ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܒܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ݂

ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܘܼܢܦܸܠܹܗ ܙܲܘܥܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܬܘܼܪܟܵܝܵܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܠܫܲܠܝܼܛܵܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1908: ܡܚܘܼܕܸܬ ܠܹܗ ܣܲܒ݂ܪܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܙܹܐܦܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܘܗܲܓܵܓܵܐ ܘܕܘܼܓܠܵܐ ݂ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1909: ܦܲܖ̈ܡܵܢܹܐ (ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܖ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ) ܕܲܦܖ̈ܵܡܝܵܬܐ ܕ(ܐܲܕܲܢܵܐ): ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܥܘܼܬܵܕܵܐ ܡܛܲܟ݂ܣܵܐ ܘܲܪܫܝܼܡܵܐ ܠܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܫܩܸܠܠܗ݇ܘܿܢ ܫܲܘܦܵܐ ܒܹܝܢ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕ1915 ܘ 1917: ܬܚܘܿܬ ܟܣܵܝܵܐ ܐܲܘ ܡܲܛܲܠܬܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ݂ ܡܼܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ: ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1914: ܥܒܸܪܘܼܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ـ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܘܩܝܼܡܠܗ݇ܘܢ ܒܩܸܛܠܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܐܘܼܪܡܝܼ ݂ ܒܢܝܼܣܵܢ 1915: ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ (ܩܛܵܠ ـ ܥܲܡܵܐ=ܓ̰ܝܼܢܘܿܣܵܝܕ) ܕܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܒܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܡܲܕܢܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܬܐ: ܦܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܦܲܨܝܹ̈ܐ (150) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܕܲܟܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ ܓܲܘ ܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܗܲܟܵܪܹܐ (ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ): ܒܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕ(ܒ݂ܵܐܢ) ܚܕܵܖ̈ܲܝ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܐ ܕܓܲܘ ܩܘܼܕܫܵܢܘܿܣ[3] (ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1662): ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܡܵܪܝ ܫܸܡܥܘܿܢ “ܡܼܢ ܒܲܝܬܘܼܬܐ ܕܛܵܥܢܵܐ ܝܵܬ ܫܸܡܵܐ: ܥܲܪܵܒ݂ܵܐ ܘܢܵܛܪܵܢܵܐ ܕܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܕܙܲܒ݂ܢܹܗ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1450”[4] ݂ ܣܡܸܟ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܥܘܼܫܢܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܦܵܬܐ ܕܨܵܦܘܿܚܹ̈ܐ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܹܐ ܘܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ: ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܦܵܝܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܐܲܠܝܼܨܹ̈ܐ ܥܲܠ ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܪܗܝܼܒ݂ܵܐ ܘܲܥܪܵܩܵܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ” ܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܘܲܦܣܵܥܵܐ ܠܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܖ̈ܵܡܹܐܕܡܵܛܝܼ ܠ(ܣܲܠܵܡܸܣ) ܓܲܘ ܐܝܼܪܵܢ ܒܝܘܿܡ 7 ـ 8 ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915 ݂ ܡܼܢ ܟܡܵܝܘܼܬܐ ܕ(100000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ (50000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܒܲܠܚܘܿܕ: ܘܫܲܪܟܵܢܵܐ ܦܵܝܫܵܢܵܐ ܫܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܘܢܝܼܚܠܗ݇ܘܿܢ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܩܘܼܒܠܹ̈ܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܒܝܲܕ ܓܲܝܣܵܐ ܪܘܼܣܢܵܝܵܐ ܘܲܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܝܗܝ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܕܐܘܼܪܡܝܼ: ܐܝܼܢܵܐ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ (ܐܝܼܖ̈ܵܢܵܝܹܐ) ܢܟܸܪܘܼܢ ܠܲܡܛܵܝܬܲܝܗܝ: ܘܚܲܕ ܪܹܫܵܐ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܕܘܼܟܵܢܲܝܗܝ ݂ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܫܸܢܹ̈ܐ 1915 ܘ 1917: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܡܝܼܢܹ̈ܐ ܦܖ̈ܵܡܝܵܬܐ ܘܲܩܖ̈ܵܒܹܐ ܕܸܡܵܝܹ̈ܐ: ܘܙܝܼܕܠܵܗ̇ ܚܲܪܘܼܦܘܼܬܲܝܗܝ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ ܘܐ݇ܣܘܼܖ̈ܝܵܝܹܐ ܘܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܲܘ ܟܠܲܝܗܝ ܡܵܬܘܵܬܐ ܘܲܡܕܝܼܢܵܬܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܕ(ܒ݂ܵܐܢ ܘܒܲܬܠܝܼܣ ܘܡܵܡܘܿܪܝܼܬܘܿܠܝܼܙ ܥܘܼܬ݂ܡܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܲܪܙܪܘܼܡ ܘܕܝܼܵܪܒܲܟܸܪ ܘܚܲܠܲܒ) ݂ ܘܝܲܬܝܼܪ ܠܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܩܸܛܠܹ̈ܐ ܡܲܙܕܸܥܵܢܹ̈ܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܘܚܸܙܝܹ̈ܐ ܐܵܦ ܫܘܼܓ݂݇ܠܵܢܹ̈ܐ ܘܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܕܡܲܥܪܲܩܬܐ ܥܒܲܪ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܘܬܐ: ܟܲܕ ܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܒܡܲܕܒܖܹ̈ܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ ܘܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ݂ ܒܩܲܝܛܵܐ ܕ1918: ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܗܡܲܝܬܐ ܕܢܘܼܛܵܪܵܐ ܪܘܼܣܢܵܝܵܐ ܐܸܠܲܝܗܝ: “ܦܣܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܝܲܬܝܼܪ ܚܲܣܝܼܪ (80) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܲܝܘܵܬܲܝܗ̈ܝ ܘܩܸܢܝܵܢܲܝܗܝ”[5]ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ܬܒܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܥܪܵܩܵܐ ܘܓܵܠܘܼܬܐ ܡܼܢ ܐܘܼܪܡܝܼ ܠܗܲܡܲܕܵܐܢ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ݂ ܩܕܵܡ ܡܛܵܝܬܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܓܲܘ ܒܲܥܩܘܼܒܵܐ (50 ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ): ܦܲܠܓܵܐ ܕܥܵܖ̈ܘܿܩܹܐ ܡܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܗܵܕܹܐ ܥܲܣܩܘܼܬܐ ܘܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܚܲܕܬܐ ݂

ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܘܲܬܚܘܿܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܹܫܵܝܵܐ: ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܩܖ̈ܵܒ݂ܬܵܢܵܝܹܐ: ܠܹܝܒ݂ܝܼ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܕܲܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܢܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ: ܒܣܲܒ݂ܪܵܐ ܕܩܵܢܝܼ ܘܡܵܛܝܼ ܠܚܲܕ ܦܠܵܛܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ ܚܫܝܼܚܵܐ ܠܐܘܼܡܬܐ ܐܵܬܘܿܪ ـ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ݂ “ܚܠܵܦ ܝܗܵܒ݂ܬܲܝܗܝ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܘܐܘܼܚܕܵܢܵܐ: ܐܲܘܝܘܼܬܐ (إتفاقية) ܕ(ܣܹܝܦܲܪ) ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕ(10) ܒܐܵܒ 1920: ܓܪܝܼܫܬܐ ܕܪܲܥܢܵܐ ܒܹܝܬ ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܘܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܡܐܲܘܝܹ̈ܐ ܘܐܣܝܼܖܹ̈ܐ ܐܸܒܲܝܗܝ: ܝܗܸܒ݂ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܐ (الضمانة) ܘܢܵܛܘܿܪܘܼܬܐ ܓܲܘ ܐܲܛܪܵܐ ܘܓܝܼܓ݂ܠܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܫܪܝܼܬܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ݂ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܐܲܘܝܘܼܬܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܐܲܝܟ݂ ܒܹܝܬ ܕܝܘܼܬܐ ܥܲܠ ܘܲܪܵܩܵܐ[6] ݂ ܟܲܕ ܬܟܝܼܠܹ̈ܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܲܝܗܝ ܒܲܠܚܘܿܕ: ܡܢܘܼܣܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ (6500) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܒܦܵܩܘܿܕܘܼܬܐ ܕܐܵܓ݂ܵܐ ܦܲܛܪܘܿܣ ܠܲܬܢܵܝܵܐ ܟܒ݂ܵܫܬܐ ܕܗܲܟܵܪܹܐ ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 1920: ܘܐܵܗܵܐ ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܹܗ ܠܚܲܕ ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܕܲܡܣܵܡ ܒܪܹܫܵܐ ܕܠܵܐ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1923: ܣܝܼܡܠܵܗ̇ ܐܲܘܝܘܼܬܐ ܕ(ܠܘܿܙܵܐܢ) ܚܲܕ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܗܲܓܵܓܹ̈ܐ (ܚܸܠܡܵܢܹ̈ܐ) ܫܲܖ̈ܝܹܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܹܐ: ܘܡܘܼܪܚܸܩܠܵܗ̇ ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܟܠ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܘܼܬܐ ܠܲܕܥܵܪܵܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܝܸܡܵܐ ݂ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܬܹܐ ܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܲܘ ܩܲܝܘܼܡܬܵܢܘܼܬܐ (إنتداب) ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܬܐ: ܘܫܲܪܝܘܼܬܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܒܝܘܿܡ 3 ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1932: ܒܥܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܹܐ ܡܒܲܪܒܲܙܬܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܠܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܕܗܵܠܹܝܢ ܢܘܼܣܵܝܹ̈ܐ ܘܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܦܵܬܲܝܗܝ ݂ ܒܬܲܡܘܿܙ 1933: ܐܲܠܦܵܐ ܓܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܛܥܸܢܘܼܢ ܙܲܝܢܵܐ (ܟ̰ܲܟܵܐ) ܘܲܪܚܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܬܚܘܿܬ ܩܲܝܘܼܡܬܵܢܘܼܬܐ ܐܲܘ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ: ܒܣܲܒ݂ܪܵܐ ܕܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܐ ܐܲܘ ܡܩܲܘܝܵܢܘܼܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܐ ܘܦܵܝܫܵܢܬܐ ܩܵܐ ܟܢܘܼܫܝܲܝܗܝ ݂ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܕܥܵܪܬܐ ܠܥܝܼܪܵܐܩ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ ܟܲܕ ܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܒܡܵܬܐ ܕ(ܦܝܼܫܚܵܒܘܿܪ) ܠܡܲܝܬܵܝܬܐ ܕܝܼܩܖ̈ܵܬܲܝܗܝ ܘܲܒܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܲܝܗܝ: ܚܲܝܠܵܘܵܬ̈ܐ ܕܡܲܠܟܵܐ (ܦܲܝܨܲܠ) ܡܘܼܠܒܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܢܘܼܪܵܐ ܥܲܠ ܩܖ̈ܵܒ݂ܬܵܢܹܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܡܨܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܬܵܒ݂ܪܝܼ ܠܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܗܵܕܹܐ ܨܪܘܿܚܝܼܬܐ  (ܫܡܵܛܬܐ): ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܥܝܼܖ̈ܵܩܵܝܵܐ ܒܢܘܼܩܵܡܵܐ ܡܼܢ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܡܵܬܵܝܹ̈ܐ ܓܲܘ ܣܹܡܹܝܠܹܐ: ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ݂ ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܦܪܵܡܬܐ ܘܩܸܛܠܵܐ ܒܝܘܿܡ 8 ܒܐܵܒ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1933: ܒܫܲܘܬܵܦܘܼܬܐ ܕܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܠܥܲܕ 11 ܒܐܵܒ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܢܚܝܼܖܹ̈ܐ ܘܲܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܬܠܵܬܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܡܼܢ ܓܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܘܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ݂ “ܐܲܚܝܼܕܹ̈ܐ ܘܦܵܠܚܹ̈ܐ ܥܲܖ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ܕܲܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܘܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܘܦܸܖ̈ܡܹܐ: ܩܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܣܲܩܬܐ ܐܲܘ ܡܲܪܲܡܬܐ ܕܕܲܪܓ݂ܲܝܗܝ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ: ܘܲܗܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܕܵܢܹ̈ܐ ܒܩܘܼܒܵܠܵܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܘܲܒܙܵܟ݂ܘܼܬܐ ܓܲܘ ܡܲܘܨܸܠ ܘܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܪܡܵܐ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܦܵܩܘܿܕܲܝܗܝ (ܒܲܟܸܪ ܨܸܕܩܝܼ) ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕ(ܓ̰ܲܢܲܪܵܐܠ)”[7] ݂

ܡܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܛܵܒ݂ܵܐ ܘܡܲܚܕܝܵܢܵܐ ܩܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ݂ ܒܥܸܕܵܢ ܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܬܲܪܝܵܢܵܐ: ܡܫܘܼܬܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܲܘ ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܣܢܝܼܕܵܐ ܒܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕܐܲܠܡܵܢܝܵܐ ܢܵܙܵܝܬܐ ݂ ܠܵܐ ܩܢܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܕܘܿܒܠܘܿܡܵܣܵܝܵܐ ݂ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1961 ܠܥܲܕ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܦܠܵܫܹ̈ܐ ܡܕܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܒܹܝܬ ܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ: ܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ (ܦܸܨܠܵܐ) ܟܹܐܒ݂ܵܢܵܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ: ܩܸܛܠܵܐ ܡܼܢ ܫܹܠܝ (إغتيال): ܒܙܵܙܵܐ (إبتزاز): ܣܚܵܦܵܐ (ܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ) ܕܝܵܪܬܘܼܬܐ: ܥܪܵܩܵܐ ܐܲܠܝܼܨܵܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ: ܬܲܥܪܲܒ݂ܬܐ ܐܲܠܝܼܨܬܐ: ܩܸܛܠܵܐ ܒܓܵܙܵܐ: ( ݂ ݂ ݂ ) ݂

ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܲܨܪܵܢܵܐ (المستبد) ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003: ܦܬܸܚܠܹܗ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܡܼܢ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ ܕܡܵܦܝܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܬܐ: ܕܲܒܐܘܼܪܚܵܗ̇ ܪܕܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܟܢܘܼܫܵܬ̈ܐ ܕܣܘܼܪܚܵܢܘܼܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܛܘܼܟܵܣܵܐ ܕ(ܩܵܥܝܼܕܵܐ ܘܕܵܥܹܫ) ܠܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ݂ ܘܐܵܦܸܢ ܕܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܵܘܵܬܐ ܒܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܚܖ̈ܵܢܹܐ ܕܥܝܼܪܵܐܩ: ܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܡܘܼܒܣܸܡܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܡܼܢ ܢܝܼܚܘܼܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܬܐ: ܒܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܝܼ ܕܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ: ܠܲܬܢܵܝܵܐ ܫܲܬܐܲܣܬܐ ܘܲܡܐܲܬ݂ܪܲܢܬܐ (توطين) ܕܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܫܸܖ̈ܫܵܝܹܐ ݂ ܗܵܫܵܐ: ܡܲܨܝܵܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ: ܕܪܵܢܝܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ݂

__________

[1] ܡܼܢ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܠܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ: ܡܹܐܡܪܵܐ ܓܲܘ ܐܝܼܣܬܝܼܢܵܐ 1994: ܡܸܢܝܵܢܵܐ 4: ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ـ ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܦ 4 ݂ ܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܗܵܠܵܐ ܟܹܐ ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܐܸܡܘܵܬܐ ܐ݇ܚܖܹ̈ܢܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܗܸܢܕܵܘܵܝܹ̈ܐ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

[2] ܚܙܝܼ: ܐܘܿܓ̰ܝܼܢ ܓ݂ܪܝܼܣܝܼܠ ܓܲܘ ܡ̇ܢ ܒܸܕ ܕܵܟܹܪ؟ 1915 : ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܓ̰ܘܿܙܹܝܦ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܦ 128 ݂

[3] ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1988: ܠܵܐ ܦܝܼܫ ܡܼܢ ܗܵܕܹܐ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܘܼܬܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܼܢ ܥܹܕܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܕܡܵܪܝ ܫܲܠܝܼܛܵܐ: ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܲܚܕܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܐ ܣܪܝܼܬܐ ܟܲܕ ܒܢܝܼܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1689݂ ݂ ܡܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܸܢܵܗ̇ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2018 ؟ ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܓ̰ܘܿܙܹܝܦ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ ݂

[4] ܡܼܢ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܠܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ: ܡܹܐܡܪܵܐ ܓܲܘ ܐܝܼܣܬܝܼܢܵܐ 1994: ܡܸܢܝܵܢܵܐ 4: ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ـ ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܦ 5 ݂

[5] ܡ̇ܢ ܒܸܕ ܕܵܟܹܪ؟ 1915 ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ: ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܝܲܩܥܘܿܒ݂: ܦ 149 ݂

[6] ܡܼܢ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܠܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ: ܡܹܐܡܪܵܐ ܓܲܘ ܐܝܼܣܬܝܼܢܵܐ 1994: ܡܸܢܝܵܢܵܐ 4: ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ـ ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܦ 24 ݂

[7] ܡܼܢ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܠܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܐ: ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ـ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ: ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܐܲܠܝܼܫܘܿܪܵܐܢ: ܡܹܐܡܪܵܐ ܓܲܘ ܐܝܼܣܬܝܼܢܵܐ 1994: ܡܸܢܝܵܢܵܐ 4: ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ـ ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܦ ݂ 29 ݂

آب 1933: صور لآشوريين قبل مذبحة سميل
© صندوق الموصل، مكتبية الدومينيكان في سولشوار (باريس). سلسلة Z58,2 ألبوم بني

ܫܲܪܒܵܐ ܟܸܪܝܵܐ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܲܘ ܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܕܢܲܚܠܵܐ:

“ܐܝܼܬ (23) ܡܵܬܘܵܬܵܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬܐ ܓܲܘ ܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܕܢܲܚܠܵܐ: ܠܵܐ ܦܝܼܫ ܡܸܢܲܝܗܝ ܫܒܘܿܩ ܡܼܢ ܫܒܲܥ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ: ܗܝܼܙܵܢܹܐ ܥܠܵܝܬܐ ܘܬܲܚܬܵܝܬܐ: ܙ̰ܘܿܠܹܐ ܥܠܵܝܬܐ ܘܬܚܬܵܝܬܐ: ܒܸܠܡܲܕ: ܚܲܠܝܼܠܵܢܹܐ: ܟܲܫܟܵܒ݂ܵܐ: ܡܹܝܪܘܼܟܹܐ: ܪܲܒܲܬܟܹܐ”[1] ݂

ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1988 ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܖܸ̈ܒܹܐ ܘܡܘܼܩܕܹ̈ܐ ܐܲܢܲܝ ܡܵܬܘܵܬܐ ܒܝܲܕ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܨܲܕܵܐܡ ܚܘܼܣܲܝܢ ܓܲܘ ܦܠܵܫܹܗ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܵܖ̈ܘܿܕܹܐ ܕܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܘܲܠܓܵܗܵܐ ܕܬܠܵܬ: ܦܝܼܫܠܗ݃ܘܿܢ ܡܐܲܠܨܹ̈ܐ (500) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬܐ ܕܓܲܘ ܐܲܢܲܝ ܖ̈ܘܼܡܝܵܬܐ ܕܫܵܒ݂ܩܝܼ ܠܲܦܢܝܼܬܐ ܘܲܡܫܲܢܝܼ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܥܲܩܪܵܐ: ܘܲܠܡܲܘܨܸܠ ܘܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܬܐ ܘܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܐܲܠܦܘܼܬܐ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܐ: ܕܥܸܪܘܼܢ (200) ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܠܲܦܢܝܼܬܐ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܘܕܲܝܬܐ ܒܙܸܕܩܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ: ܘܐܲܡܝܼܢܘܼܬ݂ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܡܵܦܝܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܬܐ ܓܲܘ ܒܲܓ݂ܕܵܕ ܘܡܲܘܨܸܠ ܘܫܸܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂

ܫܸܪܫܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܗܝܼܙܵܢܹܐ ܕܵܥܹܪ ܠ (ܗܲܟܵܪܹܐ: ܐܲܟܵܖܹ̈ܐ) ܕܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܟܠܲܝܗܝ ܡܵܬܘܵܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܗܵܠܹܝܢ ܖ̈ܘܼܡܝܵܬܐ ܕܢܲܚܠܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܗܝܼܙܵܢܹܐ: ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܵܒ݂ܓܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܢ ܡܦܲܨܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܐܲܒܝܼܕܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܐ (ܓ̰ܝܼܢܘܿܣܵܝܕ) ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1915 ݂

__________

[1] ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܝܲܠܕܵܐ ܐܝܼܫܘܿ: ܡܼܢ ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܕܗܝܼܙܵܢܹܐ: ܩܲܡ ܚܵܙܹܐ ܠܹܗ ܝܲܗܠܵܐ ܕ(ܡܝܼܙܘܿܦܘܿܬܵܡܝܵܐ) ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕ 22 ܒܬܲܡܘܿܙ 2017 ܓܲܘ ܥܲܩܪܵܐ ݂

صليب آشوري من العصر الساساني (القرن الثالث - السابع).
نيسان 2018 © متحف بغداد

ܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ:

ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(19) ܘܩܲܕܡܵܝܘܼܬ݂ (عشية) ܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܐ ܡܵܛܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܐ ܕܚܲܕ ܡܸܠܝܘܿܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܘܐܝܼܪܵܢ ܘܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ݂ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1957: ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܦܵܠܹܛ ܗ݇ܘܵܐ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܩܘܼܪܒܵܐ 750000 ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܠܗܲܠ ܚܲܕ ܡܸܠܝܘܿܢ ݂ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕ1970: ܒܨܸܪܹܗ ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܠ  300000 ܐܲܠܦܹ̈ܐ: ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2017: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܨܝܼܪ ܡܼܢ 40000 ܐܲܠܦܹ̈ܐ: ܘܗܵܕܹܐ ܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܕܥܵܡܘܿܖܹ̈ܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܸܬܝܲܒܠܵܢܹ̈ܐ ݂

ܦܸܢܝܵܬܐ ܖܹ̈ܫܵܝܹܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܲܝܗܝ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ: ܝܼܠܵܗ̇ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܥܲܡ 2000 ܝܼܩܖ̄ܵܬܐ ܓܲܘ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܝܲܬܝܼܪ ܚܲܣܝܼܪ 1500 ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܡܒܘܼܖ̈ܒܸܙܹܐ ܠ (55) ܡܵܬܘܵܬܐ ܚܕܵܪ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܒܦܸܢܝܵܬܐ ܕܒܲܪܘܲܪ ܘܣܹܡܹܝܠܹܐ ܘܙܵܟ݂ܘܿ ܘܥܵܡܹܝܕܝܼܵܐ ݂ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܟܠܵܢܵܝܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܓܲܘ ܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܡܵܛܹܐ ܠܩܘܼܪܒܵܐ ܕ(20000) ܥܸܣܪܝܼܢ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ[1] ݂

ܠܗܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܐܲܪܒܲܥ ܕܲܝܖܹ̈ܐ ܖ̈ܲܒܹܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ: ܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܓܲܘ ܕܲܝܖܹ̈ܐ: ܘܡܵܪܝ ܩܲܝܘܼܡܵܐ ܓܲܘ ܕܘܼܪܹܐ: ܘܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܐܝܼܝܹܬ: ܘܡܵܪܝ ܡܘܼܫܹܐ ܓܲܘ ܟ̰ܲܠܠܸܟ ݂

__________

[1] ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܐܲܪܟܝܼܕܝܵܩܘܿܢ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ: ܟܵܗܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܕܡܵܪܝ ܢܲܪܣܵܝ ܓܲܘ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ݂

فريق ميزوبوتاميا أمام كنيسة مار كوركيس الآشورية في هيزانكه السفلى.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܘܲܡܫܲܡܗܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܗܝܼܙܵܢܹܐ ܬܲܚܬܵܝܬܐ:

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܓܲܘ ܗܝܼܙܵܢܹܐ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1925 ݂ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܒ݂ܝܼܩܬܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܦܠܲܚܬܐ ܠܗܲܠ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܪܲܒ݂ܬܐ ܘܲܬܠܝܼܚܬܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܦܠܵܫܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1988 ݂ ܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܡܸܢ݇ܕܪܹܫ݇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2005: ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܘܲܙܝܼܪܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܕܕܲܥܒܲܪ ܣܲܪܓܝܼܣ ܐܵܓ݂ܵܓ̣ܵܐܢ ݂

ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܐܲܪܒܲܥ ܥܹܕܵܬܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܢܲܚܠܵܐ ܕܐܣܝܼܖܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܚܲܕ ܪܹܫܵܐ ܒܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܒܲܓ݂ܕܵܕ ݂ ܘܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܪܵܒܵܐ ܙܥܘܿܪܬܐ: ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܒܥܸܕܵܢ ܩܘܼܕܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܒܙܘܼܝܵܚܹ̈ܐ ܕܥܹܐܕܵܘܵܬܐ ܐܲܘ ܥܲܕܥܹܐܕܹ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܡܸܢܕܝܼ ܕܫܵܒܹܩܠܗ݇ܘܿܢ ܕܟܵܦܫܝܼ ܒܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ݂

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܐ ܥܹܕܬܐ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܪܘܼܡܬܐ ܕܚܵܝܪܵܐ ܥܲܠ ܫܸܛܚܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܡܲܥܪܒ݂ܵܐ: ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܘܲܫܡܸܢܬܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܣܘܼܟܲܡܬܐ ܒܚܲܕ ܙܢܵܐ ܝܘܼܪܟ݂ܵܝܵܐ ܨܠܝܼܒ݂ܵܝܵܐ ݂ ܢܵܦܹܠ ܬܲܪܥܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܥܲܠ ܦܵܬܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ݂ ܘܥܹܕܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܵܪܲܬ ܚܲܕ ܗܲܝܟܠܵܐ: ܘܡܵܪܲܬ ܚܲܕ ܩܪܵܫܵܐ ܬܠܝܼܬܲܝ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܟܘܼܣܝܹ̈ܐ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܘܐܵܦ ܩܪܵܫܵܐ ܒܨܘܼܒܵܬܹ̈ܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܡܟܘܼܣܲܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܦܵܠܵܛܝܼܢ ݂ ܡܵܨܹܝܚ ܕܡܵܛܹܝܚ ܠܩܘܼܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܕܝܼܠܹܗ ܪܝܼܡܵܐ ܘܲܡܟܘܼܣܝܵܐ ܒ (ܚܝܼܠܬܐ: سجادة): ܘܝܼܠܹܗ ܚܲܕܟܡܵܐ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܐ ܩܲܠܝܼܠܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܬܲܪܥܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܡܵܖ̈ܲܝ ܬܠܵܬ ܦܬܵܚܝܵܬ݂ܐ ݂ ܦܸܬ݂ܘܵܐ ܕܩܸܫܬܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܬܐ ܘܡܲܕܒܚܵܐ: ܝܼܠܲܝܗܝ ܫܲܘܝܹ̈ܐ ܘܡܲܕܒܚܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܣܢܝܼܕܵܐ ܒܚܲܕ ܓܘܼܕܵܐ ܦܲܠܓܘܿ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ ݂

كنيسة مار كوركيس الآشورية في هيزانكه السفلى.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الواجهة الجنوبية لكنيسة مار كوركيس الآشورية في هيزانكه السفلى.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الحديقة الجنوبية لكنيسة مار كوركيس الآشورية في هيزانكه السفلى.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صليب على جنوب كنيسة مار كوركيس الآشورية في هيزانكه السفلى.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
غصن زيتون بعد عيد الشعانين على إحدى نوافذ كنيسة مار كوركيس الآشورية في هيزانكه السفلى.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
صحن كنيسة مار كوركيس الآشورية في هيزانكه السفلى.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
كتاب ديني باللغة السريانية ضمن كنيسة مار كوركيس الآشورية في هيزانكه السفلى.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܲܪܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ:

ܩܵܫܵܐ ܐܲܢܕܪܵܐܘܿܣ ܡܝܼܟ݂ܵܐܹܝܠ: ܝܼܠܹܗ ܟܵܗܢܵܐ ܕܡܲܪܥܝܼܬܐ ܕܡܵܬܘܵܬܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬܐ ܕܓܲܘ ܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܕܢܲܚܠܵܐ: ܢܲܩܝܼܦܹ̈ܐ ܠܥܹܕܬܐ ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ݂ ܝܼܠܹܗ ܒܵܒܵܐ ܠܐܲܪܒܥܵܐ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ: ܩܪܹܐ ܠܹܗ ܒܡܲܕܪܲܫܬܐ ܕܣܲܪܣܸܢܟ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1973 ܓܲܘ ܟܲܪܟܘܼܟ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܣܝܼܡܵܐ ܟܘܼܪܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1988 ݂ ܚܝܹܐ ܠܹܗ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕ2003 ܓܲܘ ܗܝܼܙܵܢܹܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܩܲܪܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܣܸܬܘܵܐ ܘܪܵܒܵܐ ܚܸܡܵܐ ܒܩܲܝܛܵܐ ݂ ܝܼܩܖ̈ܵܬܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܬܐ ܟܹܐ ܚܵܝܝܼ ܡܼܢ ܙܪܘܿܥܬܐ ܘܡܲܩܝܲܡܬܐ ܕܚܲܝܘܵܬ݂ܐ ݂ ܘܐܵܦ ܟܹܐ ܙܵܪܥܝܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܪܬܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܚܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܒܵܬܹ̈ܐ ݂ ܐܲܢܲܝ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܵܬܵܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܥܲܣܩܘܼܬܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܝܼܠܵܗ̇: “ܐܲܚܲܢ ܚܸܕܝܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܓܲܘ ܛܘܼܖ̈ܵܢܲܢ ܐܝܼܢܵܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܒܵܥܝܼ ܕܫܵܩܠܝܼ ܘܟܵܒ݂ܫܝܼ ܠܐܲܖ̈ܥܵܬܲܢ: ܘܲܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܫܩܵܠ ـ ܝܗܵܒ݂ܵܐ ܒܹܝܬ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܩܘܼܖ̈ܕܵܝܹܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܠܵܐ ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܘܲܫܓ݂ܝܼܫܹ̈ܐ” ݂

الأب أندراوس ميخائيل، كاهن القرى الآشورية في وادي نهلة و عقرة التابعة لكنيسة المشرق القديمة.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الأب أندراوس ميخائيل، كاهن القرى الآشورية في وادي نهلة و عقرة التابعة لكنيسة المشرق القديمة.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الأب أندراوس ميخائيل، كاهن القرى الآشورية في وادي نهلة و عقرة التابعة لكنيسة المشرق القديمة برفقة زوجته.
نيسان 2018 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe