ܡܲܣܥܪܵܐ (ܡܸܢܝܘܿܚܵܐ) ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ ܓܲܘ ܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ

ܢܵܦܹܠ ܡܲܣܥܪܵܐ (مزار) ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ ܓܲܘ ܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.391417 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 44.328306ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(1070) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ݂

ܒܫܸܪܫܵܐ ܡܲܣܥܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ ܒܹܝܬ ܥܠܵܬܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ (منسك): ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܵܙܹܝܚ ܪܵܒܵܐ ܐܲܟ݂ܘܵܬܹܗ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ݂ ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܝܪ̈ܝܼܬܹܐ: ܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬ݂ܐ (شفاعة) ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ: ܚܲܝܠܵܐ ܝܠܹܗ ܕܲܡܥܲܕܸܪ ܠܐܲܢ݇ܬ̇ܬ݂ܐ ܥܲܩܪܵܐ ܕܒܲܛܢܵܐ (ܦܵܝܫܵܐ ܒܛܝܼܢܬܐ) ݂ ܘܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܦܲܠܓܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܡܬܘܼܪܲܨܬܐ: ܡܥܲܕܸܪ ܠܲܦܣܵܥܬܐ ܕܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ ܘܐܵܙܵܠ݇ܢܹ̈ܐ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܡܩܲܕܫܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܦܲܠܓܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܠܫܸܪܫܹܗ ܫܲܪܘܵܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ: ܕܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܐܲܬ݂ܪܲܢܬܐ (توطين) ܕܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ: ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܡܸܬܥܲܠܬ݂ܵܢܹ̈ܐ (الحياة المتنسكة) ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ ݂

_______

ܚܙܝܼ: ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܕܲܝܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܩܕܵܡ ܘܒܵܬܲܪ ܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܐܸܓܲܪܬܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܢܲܪܡܝܼܢ ܥܲܠܝܼ ܡܘܼܚܲܡܲܕ: ܒܹܝܬ݂ ܨܲܘܒܵܐ ܕܣܵܐܢ ܟܵܢܬܵܢ ܓܲܘ ܐܹܝܦܠܝܼܢ (ܦܪܲܢܣܵܐ): ܒܚܵܝܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܕܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܬܲܝܬ ܘܓ̰ܵܐܢ ܡܝܼܫܹܝܠ ܬܹܝܪܝܼ: ܐܝܼܵܪ 2001: ܦ 211 ݂

Plan monument

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܹܠ ܡܲܣܥܪܵܐ (مزار) ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ ܓܲܘ ܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ: 36.391417 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 44.328306ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(1070) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ[1]: ܘܲܠܡܲܕܢܚܵܐ ܕܙܵܒ݂ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܥܲܠ ܒܘܼܥܕܵܐ ܕ(48) ܟܠܡ ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ ݂ ܕܲܩܝܼܩܵܐܝܼܬ ܢܵܦܹܠ ܡܲܣܥܪܵܐ ܓܲܘ ܠܸܒܵܐ ܕܡܲܚܬܵܢܵܐ (منحدر) ܕܛܘܼܪܵܐ ܕܣܲܦܝܼܢ: ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܫܸܠܫܸܠܬܐ (ܫܸܫܸܠܬܐ) ܕܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ݂ ܒܹܝܬ݂ ܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܒܠܵܛܵܐ (نتوء) ܟܹܐܦܵܝܵܐ ܘܡܸܢܹܗ ܡܵܨܹܐ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܚܵܙܹܐ ܠܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܘܫܸܬܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ ݂ ܐܵܦ ܝܼܕܝܼܥܵܐ ܝܠܹܗ ܒܫܸܡ ܪܲܒܵܢܵܐ ܒܝܼܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ[2]: ܐܲܘ ܐܲܝܟ݂ ܕܩܵܪܝܼܠܹܗ ܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܕܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ: ܫܹܝܟ݂ ܘܲܣܣܘܿ ܪܲܗܡܵܢ[3] ݂

_______

[1] ܡܲܘܕܥܵܢ̈ܘܵܬ݂ܐ ܕܥܲܠ ܡܲܬܚܵܢܹ̈ܐ ܘܪܵܡܘܼܬ݂ܵܐ: ܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܫܲܪܪܹ̈ܐ (مؤكدة) ݂

[2] ܠܦܘܼܬ݂ ܢܝܼܢܘܿܣ ܗܲܢܵܐ ܒܸܪܝܵܐ ܓܲܘ ܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ ܘܝܼܬܝܼܒ݂ܵܐ ܒܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ: ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܫܸܡܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ ܒܝܲܕ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ݂

[3] ܚܙܝܼ: ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܕܲܝܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܩܕܵܡ ܘܒܵܬܲܪ ܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܐܸܓܲܪܬܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܢܲܪܡܝܼܢ ܥܲܠܝܼ ܡܘܼܚܲܡܲܕ: ܒܹܝܬ݂ ܨܲܘܒܵܐ ܕܣܵܐܢ ܟܵܢܬܵܢ ܓܲܘ ܐܹܝܦܠܝܼܢ (ܦܪܲܢܣܵܐ): ܒܚܵܝܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܕܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܬܲܝܬ ܘܓ̰ܵܐܢ ܡܝܼܫܹܝܠ ܬܹܝܪܝܼ: ܐܝܼܵܪ 2001: ܦ 209 ݂ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܕܲܩܝܼܩܵܐ ܪܸܬ݂ܡܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܬܹܐ ܠܹܗ ܒܐܲܨܲܚܬܐ ܥܲܪܒ݂ܵܝܬܐ: ܒܗܿܝ ܕܠܲܝܬ (ܦܹܝܪܝܼ ܘܠܵܐ ܦܹܝܪܘܿ) ܒܹܝܬ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ: ܘܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܠܹܗ ܪܵܗܡܵܢ ܘܲܣܘܿ ܘܠܵܐ ܫܝܼܟ݂ ܘܲܣܣܘܿ ܪܲܗܡܵܢ ݂ (ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ)

مدينة شقلاوا من مزار الربان بويا
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مزار الربان بويا في شقلاوا. مدخل المجمع
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ:

ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܬܐ ܕܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ: ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟܠܵܗ̇ ܦܢܝܼܬܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܒܵܬܲܪܟܸ̇ܢ ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܐ ܕܐܲܕܝܵܒܝܼܢ ܘܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܵܗ̇ ܐܲܪܒܹܝܠ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܦܪܸܣܠܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ ܒܲܪܘܝܼܚܘܼܬ݂ܐ ݂ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܒܡܲܫܚܲܕܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ ܐܲܕܲܝ ܘܬܐܘܿܡܵܐ ܘܬܲܠܡܝܼܕܲܝܗܝ ݂ ܘܪܵܒܵܐ ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܲܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܫܘܼܪܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܛܘܼܘܵܪܵܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܬܵܡܵܐ: ܘܲܥܒ݂ܵܪܵܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬ݂ܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܘܡܼܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܢܲܝ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܐ ܚܙܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ـ ܠܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ـ ܡܼܢ ܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܘܐܵܬ݂ܘܿܪ̈ܵܝܹܐ (ܚܲܢܦܹ̈ܐ): ܘܐܲܢܲܝ ܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܘܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܬܸܢܝܹ̈ܐ ܘܡܲܙܕܥܵܢܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ: ܘܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܐܣܝܼܪܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܒܛܵܒ݂ܘܼܬ݂ ܢܝܼܫܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܗܵܘܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܣܘܼܪܹ̈ܐ ܒܥܸ̈ܠܵܬ݂ܐ ܓ̰ܝܘܿܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ݂

ܐܲܝܟ݂ ܕܐܡܸܪܲܢ: ܒܫܸܪܫܵܐ ܡܲܣܥܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ ܒܹܝܬ ܥܠܵܬܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ (منسك): ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܵܙܹܝܚ ܪܵܒܵܐ ܐܲܟ݂ܘܵܬܹܗ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ: ܚܲܪܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ݂ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐܝܼܬ ܐܝܼܬ ܬܲܚܘܝܼܬܐ ܕ ” ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܕܲܚܝܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܵܡܵܐ ܦܵܠܚܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܐܘܼܡܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܲܡܬܲܪܲܨܬܐ ܕܙܩܘܿܪܹ̈ܐ: ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ ܡܬܲܪ̈ܨܹܐ ܡܼܢ ܣܲܥܪܵܐ ܕܥܵܢܵܐ (ܥܸܙܵܐ)”[1] ݂ ܒܝܲܘܡܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܠܲܝܬ̇ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܕܪܲܒܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܐܸܠܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܚܵܒܹܫ ܚܢܵܢܹ̈ܐ (ذخائر) ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ: ܡܸܢܲܝܗܝ ܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ ݂

ܐܸܕܝܘܿܡ ܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܩܘܼܪܕܵܝܬܐ ܪܲܒܬܐ: ܡܵܛܹܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫ̈ܗ̇ ܠـ (25000) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܢܸܫܡܹ̈ܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܓܵܘܵܗ̇ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܡܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܵܛܹܐ ܠـ (150) ܝܼܩܪ̈ܵܬ݂ܐ (عائلات): ܣܘܿܓ݂ܐܲܝܗܝ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܝܠܲܝܗܝ[2]: ܡܲܘܣܸܦ (ܡܲܙܝܸܕ) ܥܲܠܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܩܵܝܹܐ ܥܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܐܸܠܵܗ̇ ݂ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܚܲܕܟܡܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ (500) ܝܼܩܪ̈ܵܬܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܬ݂ܐ ܚܵܝܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ ݂

_______

[1] ܝܵܬ ܡܲܒܘܼܥܵܐ

[2] ܡܲܒܘܼܥܵܐ: ܢܝܼܢܘܿܣ ܗܲܢܵܐ ݂

الجبل الملتف حول مزار الربان بويا
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܠ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ (ܐܲܒ̈ܘܵܬ݂ܐ: تقاليد):

ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ ܚܝܹܐ ܠܹܗ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܘܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓ݂: ܗ: ܕ: ܒܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܚܸܠܩܲܝܗܝ ܡܸܚܕܵܕܹ̈ܐ: ܒܗܿܝ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ ܫܸܡܵܐ ܕܗܿܘ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܘܲܡܝܲܩܪܵܐ ܓܲܘ ܫܲܪܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܩܲܪܕܵܓ݂ ݂ ܘܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ: ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ ܚܝܹܐ ܠܹܗ (68) ܫܸܢܹ̈ܐ ܒܲܢܙܝܼܪܘܼܬܐ ܘܒܲܨܠܘܿܬܐ ܓܲܘ ܡܲܣܥܪܵܐ ܕܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ ݂ ܘܲܒܚܲܕ ܡܼܢ ܠܲܝܠܵܘܵܬ݂ܐ: ܡܩܘܼܒܸܠ ܠܹܗ ܚܲܕ ܚܸܠܡܵܐ: ܟܲܕ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܪܵܝܹܗ ܕܩܵܐܹܡ ܡܼܢ ܫܸܢ݇ܬܹܗ ܕܥܵܒܹܕ ܣܵܥܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܠܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܓܲܘ ܓܸܦܹܗ ܕܓܲܘ ܛܘܼܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܒܪܵܫ (ܠܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܡܼܢ ܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ ܘܐܲܪܒܹܝܠ) ݂ ܘܐܵܦܸܢ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ: ܩܝܼܡܠܹܗ ܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ ܒܲܦܣܵܥܬܐ ܕܛܘܼܪܵܐ: ܠܗܲܠ ܒܚܲܪܬܐ ܠܒ݂ܝܼܒ݂ܘܼܬܹܗ ܘܚܸܡܬܹܗ ܨܦܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠ ܡܵܪܝ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ: ܕܲܗܘܹܐ ܠܹܗ ܬܡܝܼܗܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܣܵܥܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ݂ ܘܬܵܡܵܐ ܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܐܡܝܼܪܵܐ ܕܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܬܦܵܩܬܐ ܒܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓ݂: ܠܚܲܝܠܘܿܢܹܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ݂ ܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓ݂ ܒܗܿܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ: ܘܒܵܐܢܝ݇ ܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܪܘܼܦܹܐ ܠܹܗ ܐܝܼܕܵܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܦܵܐܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܣܵܗܕܵܐ ܓܲܘ ܐܲܪܒܹܝܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 359: ܐܝܼܡܲܢ ܠܵܐ ܩܒܸܠ ܠܹܗ ܕܢܵܟܹܪ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ: ܘܠܵܐ ܕܕܵܥܹܪ ܠܚܲܢܦܘܼܬ݂ܐ ݂ ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܒܘܼܕ ܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓ݂: ܕܗܿܘ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܟܹܐ ܣܵܥܹܪ ܗ݇ܘܵܐ ܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܚܠܵܬܹܗ ܒܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ ݂

ܘܐܝܼܬ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܐܵܡܪܝܼ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ ܫܟܸܢܹܗ ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ ܒܗܿܘ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܕܪܵܓܘܿܠܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܵܙܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܲܝܬܐ ܕܝܸܡܹܗ ݂ ܘܡܸܬܗܲܘܝܵܢܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܿܝ ܩܸܫܬܐ ܕܐܝܼܬ ܓܲܘ ܛܘܼܪܵܐ ܪܵܡܙܵܐ ܠܕܘܼܟܬܹܗ ݂ ܘܲܒܠܚܘܿܕ ܒܲܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܟܪܝܼܬܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܘܬܐ ܕܝܸܡܹܗ: ܡܫܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܘܲܫܟܸܢܹܗ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܥܠܵܬܹܗ: ܒܗܿܘ ܡܲܚܬܵܢܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܣܥܝܼܪܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܩܵܐܹܡ ݂

الصوامع القديمة ضمن الجبل بالقرب من مزار الربان بويا
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܡܲܣܥܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ:

ܠܲܡܛܵܝܵܐ ܠܒܹܝܬ݂ ܥܠܵܬ݂ܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ: ܘܵܠܹܐ ܕܲܦܣܵܥܬܐ ܒܲܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܬܐ ܦܬܝܼܬܐ: ܕܲܡܫܲܪܝܵܐ ܡܼܢ ܫܦܘܿܠܵܐ ܕܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ݂ ܘܚܲܕ ܪܹܫܵܐ ܒܵܬܲܪ ܬܲܪܥܵܐ ܢܦܵܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܬܘܼܠܬܐ: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܦܸܬ݂ܘܵܐ ܕ 3623504 ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ ܘ 4419488 ܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ(986) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܘܝܘܼܬ݂ ܫܸܛܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ[1] ݂ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ ܒܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇  ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1930: ܘܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܕܸܬ݂ܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1992: ܒܵܬܲܪ ܡܫܲܬܐܲܣܬܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ ܕܟܸܠܝܵܢܵܐ ܕܛܘܼܝܵܣܵܐ ܓܲܘ (عدم الطيران) ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܣܘܼܪܛܵܐ ܕܦܸܬ݂ܘܵܐ (36) ݂ ܘܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܦܠܲܚܬܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܩܵܐ ܬܸܫܡܸܫܬܐ ܕܥܲܢܝܼܕܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܛܘܼܡܪܹ̈ܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܓܲܘ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܐܵܦ ܗܿܘ (ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ) ܐܬܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܡܚܲܕܘܿܬܹܐ ݂ ܘܲܚܫܝܼܚܬܐ ܠܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܦܵܐܹܫ ܚܸܙܝܵܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܐ ܕܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ ݂

ܡܬܲܪܲܨܬܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܡܛܵܐ ܠܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܟܹܐ ܡܫܲܪܝܵܐ ܡܼܢ ܫܦܘܿܠܵܐ ܕܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ: ܘܐܵܦ ܣܝܵܓ݂ܵܐ ܦܲܪܙܠܵܝܵܐ ܕܐܝܼܬ ܒܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬ ܚܠܵܬ݂ܐ: ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕ(21): ܒܛܵܒ݂ܬܐ ܘܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܣܲܪܓܝܼܣ ܐܵܓ݂ܵܓ̰ܵܐܢ: ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܩܲܕ̇ܝܼܡܵܐ ܓܲܘ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܲܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ݂ ܒܕܲܥܒܲܪ ܥܲܣܩܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܠܒܹܝܬ ܚܠܵܬ݂ܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ: ܒܡܲܦܠܲܚܬܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܟܹܐܦܵܝܬܐ ܚܲܪܝܼܦܬܐ ܘܥܝܼܩܬܐ ݂ ܘܝܲܘܡܵܢܵܐ ܦܫܝܼܩܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܬܘܼܪܲܨܬܐ ܒܦܲܠܓܵܗ̇ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܩܵܐ ܦܣܵܥܬܐ ܘܲܡܛܵܝܬܐ ܕܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ ܘܲܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܠܒܹܝܬ ܩܘܼܒ݂ܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ ݂ ܐܸܠܵܐ ܦܲܠܓܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܘܡܵܢܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܐܸܣܟܹܝܡܹܗ ܫܲܪܘܵܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܓܲܘ ܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܢܙܝܼܪܘܼܬܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ ݂ ܪܵܒܵܐ ܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܵܨܝܼ ܕܐܵܣܩܝܼ ܠܒܹܝܬ ܚܠܵܬܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ: ܟܹܐ ܡܨܲܠܝܼ ܩܕܵܡ ܓܸܦܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܥܲܠ ܨܘܼܪܬܐ ܕܲܚܕܵܐ ܟܲܘܬܐ ܒܲܫܦܘܿܠܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ ݂

ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܘܲܡܛܵܝܬܐ ܠܒܹܝܬ݂ ܥܠܵܬ݂ܐ: ܡܵܨܹܝܚ ܕܚܵܙܹܝܚ ܠܚܲܕ ܒܹܐܪܵܐ ܚܦܝܼܪܵܐ ܓܲܘ ܐܲܪܥܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕ(7 ـ 10) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ: ܕܦܵܐܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܡܘܼܦܠܚܵܐ ܒܝܲܘܡܵܢܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ ܠܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܡܲܝܼܵܐ ܡܼܢ ܛܘܼܪܵܐ ݂ ܡܼܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2000: ܡܲܝܼܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܨܠܹܐ ܠܲܬܚܲܬ ܕܪ̈ܵܓ݂ܘܿܠܸܐ ܘܟܢܝܼܫܹ̈ܐ ܒܚܲܕ ܩܒ݂ܵܝܵܐ (خزان) ܕܡܲܝܼܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܓܸܦܵܐ ݂ ܘܠܲܐܟ݂ܵܐ ܡܸܢ݇ܕܪܹܫ ܚܫܝܼܚܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ ܕܐܲܢܲܝ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܘܬܲܪ̈ܡܝܵܬ݂ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܓܡܪܹ̈ܐ ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܡܵܠܵܝܵܐ (ܙܘܼܙܵܝܵܐ) ܝܗܝܼܒܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܣܲܪܓܝܼܣ ܐܵܓ݂ܵܓ̰ܵܐܢ ݂

ܠܝܲܘܡܵܢܐ ܗܵܢܵܐ ܡܲܣܥܪܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܦܲܩܝܼܪܵܐ ܒܐܸܣܟܹܝܡܹܗ: ܘܕܘܼܟܵܐ ܝܠܹܗ ܕܲܢܙܝܼܪܘܼܬܐ: ܘܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ ܚܲܕܬܐ ܓܵܘܹܗ: ܝܼܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕ ܣܸܒܸ̇ܠܬܐ (ܣܸܡܲܠܬܐ) ܦܲܪܙܠܵܝܬܐ ܘܓܘܼܕܵܐ ܟܹܐܦܵܝܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ܒܡܲܥܠܵܢܵܐ ݂ ܘܟܠܡܵܐ ܕܲܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ: ܘܡܸܢܕܝܼ ܪܹܫܵܝܵܐ ܡܼܢ ܒܹܝܬ݂ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ (ܐܘܿܬܵܚܹ̈ܐ) ܚܦܝܼܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܹܐܦܵܐ ݂ ܘܚܲܕ ܪܹܫܵܐ ܒܵܬܲܪ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܘܥܲܠ ܣܸܡܵܠܵܐ: ܒܸܕ ܚܵܙܹܝܚ ܚܲܕ ܓܘܼܕܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܸܢܝܵܐ ܡܼܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܡܬ݂ܝܼܚܹ̈ܐ ܘܲܣܩܝܼܠܹ̈ܐ: ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܚܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܡܲܘܠܲܕܬܐ ݂ ܘܡܼܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ: ܪܵܒܵܐ ܢܸܩܒܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܐܵܬܝܼ ܠܗܵܢܵܐ ܡܲܣܥܪܵܐ ܠܲܦܪܵܟ݂ܵܐ ܟܲܪܣܲܝܗܝ ܒܐܲܢܲܝ ܟܹܐܦܹ̈ܐ: ܒܣܲܒ݂ܪܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܒܲܛܢܹ̈ܐ ܘܗܵܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܝܲܠܹ̈ܕ݇ܐ ݂ ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܝܪ̈ܝܼܬܹܐ: ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܕܲܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ: ܚܲܝܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܲܡܥܲܕܪܵܐ ܠܢܸܩܒ݂ܵܐ ܥܲܩܪܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܠܵܐ ܥܲܩܪܵܐ: ܘܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܲܛܢܵܐ ݂

ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܝܵܕܘܿܥܬܐ ܒܥܸܩ̈ܒ݂ܵܬ݂ܐ ܡܝܲܩܲܪܬܐ ܢܲܪܡܝܼܢ ܥܲܠܝܼ ܡܘܼܚܲܡܲܕ: ܢܵܦܹܠ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܥܠܵܬ݂ܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܣܸܡܵܠܵܐ[2] ݂ ܘܟܠ ܕܐܲܝܟ݂ ܕܗܵܘܝܵܐ: ܡܸܬ݂ܡܲܨܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܢ ܡܲܣܥܪܵܐ: ܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܕܲܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܥܝܼܩܵܐ ܘܟܘܼܦܵܢܵܐ: ܕܡܲܒܝܘܿܢܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܲܕܒܚܵܐ ܚܝܵܪܵܐ ܒܡܲܕܢܚܵܐ: ܘܦܬܝܼܚܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ ܕܲܗܠܝܼܙܵܐ: ܘܲܬܪܹܝܢ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܒܕܸܦܢܹܗ[3] ݂

ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬ݂ܐ[4]: ܢܵܦܹܠ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܒܐܵܘܵܢܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܓܘܼܕܵܐ ܕܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ: ܠܬܲܚܬ ܕܚܲܕ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܡܼܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ݂ ܕܘܼܟܬܵܢܵܐܝܼܬ ܦܵܐܹܫ ܡܙܲܝܚܵܐ ܒܪܲܒܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐ ܒܵܬܲܪ ܚܕܵܐ ܫܲܒܬܐ ܡܼܢ ܥܹܐܕܵܐ ܕܲܩܝܵܡܬܐ ݂ ܘܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܐ (ܒܹܝܬ݂ ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ): ܕܡܼܢ ܩܕܵܡ ܘܒܵܬܲܪ ܥܹܐܕܵܐ ܕܲܩܝܵܡܬܐ: ܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܚܝܼܡܬܐ  ܠܲܣܥܵܪܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܥܠܵܬ݂ܐ ܐܲܘ ܠܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܒܗܿܝ ܕܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ ܗܵܘܹܐ ܒܲܣܝܼܡܵܐ: ܘܗܵܘܝܵܐ ܡܛܵܝܬܐ ܐܸܠܹܗ ܠܵܐ ܥܲܣܩܵܐ: ܘܫܵܒ݂ܩܵܐ ܕܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ ܡܛܲܟܣܝܼ ܦܘܼܪ̈ܓܵܝܹܐ (سفرات، نزهات) ܥܲܠ ܝܘܼܪܟ݂ܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ݂

_______

[1] ܡܲܘܕܥܵܢ̈ܘܵܬ݂ܐ ܕܥܲܠ ܡܲܬܚܵܢܹ̈ܐ ܘܪܵܡܘܼܬ݂ܵܐ: ܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܫܲܪܪܹ̈ܐ ݂

[2] ܚܙܝܼ: ܥܹܕܵܬ̈ܐ ܘܕܲܝܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܟܘܼܪܕܸܣܬܵܐܢ ܕܥܝܼܪܵܐܩ ܩܕܵܡ ܘܒܵܬܲܪ ܡܲܫܠܡܵܢܘܼܬ݂ܐ: ܐܸܓܲܪܬܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬ݂ܐ ܕܢܲܪܡܝܼܢ ܥܲܠܝܼ ܡܘܼܚܲܡܲܕ: ܒܹܝܬ݂ ܨܲܘܒܵܐ ܕܣܵܐܢ ܟܵܢܬܵܢ ܓܲܘ ܐܹܝܦܠܝܼܢ (ܦܪܲܢܣܵܐ): ܒܚܵܝܘܿܪܘܼܬ݂ܐ ܕܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܬܲܝܬ ܘܓ̰ܵܐܢ ܡܝܼܫܹܝܠ ܬܹܝܪܝܼ: ܐܝܼܵܪ 2001: ܦ 211  ܘܡܵܐ ܕܐܵܬܹܐ ܒܵܬܪܵܗ̇ ݂

[3] ܚܙܝܼ: ܪܘܼܫܡܵܐ (ܡܵܦܵܐ) ܕܢܲܪܡܝܼܢ ܥܲܠܝܼ ܡܘܼܚܲܡܲܕ ݂

[4] ܒܬܲܡܘܿܙ 2017: ܒܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܢܝܼܢܘܿܣ ܗܲܢܵܐ ܒܸܪܝܵܐ ܓܲܘ ܫܲܩܠܵܒ݂ܵܐ ݂

كنيسة القديسة العذراء ضمن المجمع الديني لمزار الربان بويا في شقلاوا
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
المقبرة التابعة لكنيسة القديسة العذراء ضمن المجمع الديني لمزار الربان بويا في شقلاوا
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
الصعود نحو مزار الربان بويا في شقلاوا
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
طريق الوصول إلى مزار الربان بويا في شقلاوا
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مغارة للنذور على طريق الوصول إلى مزار الربان بويا في شقلاوا
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
طريق الوصول إلى مزار الربان بويا في شقلاوا
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مزار الربان بويا في شقلاوا . حوض قديم.
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مزار الربان بويا في شقلاوا . المدخل بعد االتأهيل والتجديد
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مزار الربان بويا في شقلاوا . مشهد من الأعلى
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مزار الربان بويا في شقلاوا . مشهد داخلي
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
مزار الربان بويا في شقلاوا . حجر النذور
تموز 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe