ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ

شمالاً 36.49002شرقاً 43.44278يقع دير مار متى

وعلى ارتفاع 817 م على جبل مقلوب شمال محافظة نينوى،

على بعد 38 كم من شمال شرق الموصل.

ܠܦܘܼܬ݂ ܡܣܲܦܝܵܢ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܝܘܼܒܵܠܵܝܹ̈ܐ: ܫܸܪܫܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ ܕܵܥܹܪ ܠܲܦܢܝܼܬܐ ܕܕܝܼܵܪܒܲܟܸܪ ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ: ܘܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬ ܕܵܥܹܪ ܠܡܵܬܐ ܕܐܲܒܟܲܪܫܵܐ[1] ݂ ܡܼܢ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܚܵܒ݂ܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ ܐܲܠܦܹܵܐ ܕܪ̈ܲܒܵܢܹܐ (دير الالفاف) ݂

[1] ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ: ܚܕܵܐ ܣܪܝܼܛܬܐ ܟܬܝܼܒ݂ܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1852: ܓ̰ ݂ ܒ ݂ ܒܵܕܓ݂ܵܪ: ܡܼܢ (ܢܸܣܛܘܿܪ̈ܝܵܢܹܐ ܘܛܲܟܣܲܝܗܝ): ܠܲܢܕܲܢ: ܓ̰ܘܼܙܹܝܦ ܡܵܣܬܲܪ ݂

Plan monument

ܝܲܬܒ݂ܵܐ (ܕܘܼܟܵܐ):

ܢܵܦܹܠ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ ܓܲܘ ܛܘܼܪܵܐ ܕܡܲܩܠܘܼܒ (ܘܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ ܐܵܦ ܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܠܦܹܵܐ) ܥܲܠ ܫܸܛܚܵܐ ܫܛܝܼܚܵܐ: ܓܲܪܒܝܵܐܝܼܬ 36. 49002: ܘܡܲܕܢܚܵܐܝܼܬ 43. 44278: ܘܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܐ ܕ (817) ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܗܹܘܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܥܲܠ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕ (38) ܟܠܡ ܠܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܡܲܘܨܸܠ ݂ ܢܵܦܹܠ ܗܵܢܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܐܲܪܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܵܐ ܥܲܠ ܣܸܦܬܐ ܕܚܲܕ ܛܘܼܪܵܐ: ܘܝܵܗܹܒ݂ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܚܕܵܐ ܡܸܬܨܲܝܪܵܢܘܼܬܐ ܥܦܝܼܦܬܐ: ܐܸܢ ܦܵܐܹܫ ܚܸܙܝܵܐ ܡܼܢ ܓܲܘ ܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܒܸܕ ܡܲܒܝܸܢ ܐܲܝܟ݂ ܡܸܢܕܝܼ ܬܸܠܝܵܐ ܒܹܝܬ ܫܡܲܝܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܘܩܵܪܹܐ ܐܲܘ ܫܵܒ݂ܹܩ ܠܚܵܝܘܿܪܵܐ ܐܲܘ ܠܚܵܙܘܿܝܵܐ ܕܥܵܒ݂ܹܪ ܒܗܸܪܓܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ݂ ܘܥܲܠ ܗܸܦܟܵܐ: ܐܸܢ ܚܵܝܪܸܬ ܡܼܢ ܟܸܢܦܹܗ (ܡܼܢ ܛܲܪܡܹܗ) ܒܸܕ ܡܵܬܹܚ ܠܐܘܼܦܩܵܐ ܒـ (180) ܕܲܪ̈ܓ݂ܹܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܢ ܒܸܪܥܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܡ̇ܢ ܕܲܫܟܝܼܢܵܐ ܝܠܹܗ ܘܝܼܬܝܼܒ݂ܵܐ ܠܬܲܚܬ ܡܸܢܹܗ: ܡܵܬܹܚ ܠܲܚܝܵܪܵܐ ܕܟܠܵܝ̈ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܐܲܘ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ݂

ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ: ܐܲܚܢܲܢ ܠܐܲܟ݂ܵܐ ܝܼܘܲܚ ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܐ ܪܵܒܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܐ ܡܼܢ ܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ ܘܲܩܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ: ܘܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܐܵܗܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܐܲܪܬܘܿܕܘܿܟܣܵܝܵܐ: ܗܿܘ ܕܲܝܪܵܐ ܒܸܫ ܪܲܒܵܐ ܓܲܘ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܘܟܹܐ ܥܵܒ݂ܹܪ ܒܡܘܼܪܵܝܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒ ܫܘܼܠܛܵܢܘܼܬܐ ܘܓܲܒܵܪܘܼܬܐ ܥܲܡ ܕܲܝܪ̈ܵܘܵܬ݂ܐ ܛܵܒ݂ (ܒܸܫ) ܪ̈ܲܒܹܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܒܛܘܼܪ ܥܲܒ̇ܕܝܼܢ (ܛܘܼܪܵܐ ܕܥܲܒ̇ܕܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ) ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂

دير مار متى منظر الوادي.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى منظر الوادي.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى. غطاء الشرفة.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى. إطلالة على سهل نينوى.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܫܘܿܥܝܼܬܐ ܕܲܗܒ݂ܵܢܵܝܬܐ:

ܠܦܘܼܬ݂ ܫܘܿܥܝܼܬܐ ܕܲܗܒ݂ܵܢܵܝܬܐ ـ ܡܣܲܦܝܵܢ̈ܘܵܬ݂ܐ ـ ܕܵܥܹܪ ܫܸܪܫܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ (ܡܵܬ݂ܝܘܿ) ܠܲܦܢܝܼܬܐ ܕܕܝܼܵܪܒܲܟܸܪ (ܐܵܡܹܕ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ) ܓܲܘ ܬܲܝܡܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂ ܘܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ ܪܲܒܵܢܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܩܕܵܡ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܐܲܠܝܼܨܵܐ ܘܥܸܨܝܵܐ ܕܥܵܪܹܩ ܡܼܢ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܵܐ ܪܗܘܿܡܵܢܵܝܵܐ ܓ̰ܘܼܠܝܵܐܢ: ܕܲܒܥܹܐ ܠܹܗ ܕܩܵܛܹܠ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܒܨܝܼܪܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܩܕܵܡ (50) ܫܸܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܝܵܒ݂ܘܼܬܐ (ܬܲܘܒܵܐ) ܕܥܲܡܹܗ (ܡܵܡܹܗ) ܩܸܣܛܲܢܛܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 363: ܘܲܒܬܲܦܩܘܿ ܗܵܕܹܐ ܫܲܢ݇ܬܐ: ܝܼܠܵܗ̇ ܫܲܢ݇ܬܐ ܕܡܲܘܬܐ ܕܓ̰ܘܼܠܝܵܐܢ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܣܵܣܵܢܵܝܹ̈ܐ ݂ ܫܲܪܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ: ܐܣܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܚܲܕ ܦܸܨܠܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܒܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܐ: ܘܲܒܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܒܸܗܢܵܡ ܘܚܵܬܹܗ ܣܵܪܵܐ: ܘܦܝܵܫܬܐ ܕܒܵܒܲܝܗܝ ܣܲܢܚܝܼܪܸܒ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܕܢܸܡܪܘܿܕ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ (ܕܥܘܿܪ ܠܡܹܐܡܪܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ) ݂ ܠܦܘܼܬ݂ ܡܣܲܦܝܵܢ̈ܘܵܬ݂ܐ ܘܐܲܒ̈ܘܵܬ݂ܐ: ܩܝܼܡܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܣܲܢܚܝܼܪܸܒ݂ ܒܲܒܢܵܝܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ ܕܡܲܩܠܘܼܒ: ܒܒܥܵܘܼܬܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ: ܘܐܝܼܬ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܐܵܡܹܪ ܕܗܿܘ ܒܢܹܐ ܠܹܗ ܠܕܲܝܪܵܐ ܕܛܘܼܪ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܘܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܡܒܲܟܪܵܐ ܕܲܢܦܸܩ ܠܹܗ ܡܼܢ ܡܲܠܟܬܐ ܫܝܼܪܝܼܢ ݂

ܐܝܼܬ ܓܲܘ ܫܘܿܥܝܼܬܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ ܕܝܼܵܪܒܲܟܪܵܝܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܢܝܼܬܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܡܣܲܦܝܵܢܘܼܬܐ: ܪܵܒܵܐ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܹ̈ܐ: ܕܟܹܐ ܡܲܕܟ݂ܸܪܘܼܢ ܡܸܬܡܲܕܢܚܵܢܵܐ (ܡܸܣܬܲܪܝܵܢܵܐ) ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ܓܲܘ ܟܬܵܒ݂ܹܗ (ܐܵܫܘܿܪ ܡܫܝܼܚܵܝܬܐ) ݂ ܟܲܕ ܕܟ݂ܸܪܹܗ ܠܚܘܼܫܬܐ ܥܸܠܡܵܝܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܐܸܒܹܗ: ܕܟ݂ܸܪܹܗ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܕܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝ ܐܸܓ݂ܢܵܛܝܘܿܣ ܝܲܥܩܘܼܒ݂ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ݂ ܘܥܲܡ ܐܵܗܵܐ: ܡܫܘܼܪܸܪܹܗ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ܠܢܘܼܩܙܵܐ (ܛܸܦܵܐ) ܕܩܘܼܪܒܵܝܘܼܬܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܹܝܬ ܢܸܣܛܘܿܪ̈ܝܵܢܹܐ ܠܝܲܥܩܘܿܒܵܝܹ̈ܐ ܟܲܕ ܒܐܝܼܡܵܪܵܐ: ܒܫܸܪܫܵܐ ܐܝܼܬ ܐܲܘܝܘܼܬܐ ܒܹܝܬ ܢܸܣܛܘܿܪ̈ܝܵܢܹܐ ܠܝܲܥܩܘܿܒܵܝܹ̈ܐ ݂ ܒܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܐܲܘ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܪܲܒܵܢܵܐ ܝܲܘܢܵܝܵܐ ݂

دير مار متى. قطعة زخرفية تمثل عمادة سارة.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى. منحوتة قديمة
© ج. ب. بادغر، من {النسطوريين وطقوسهم}، لندن، جوزيف ماستر، 1852
دير مار متى. صورة قديمة ( بدون تاريخ).
© صندوق الموصل. مكتبة الدومينيكان (سولشوار) باريس. AFDM N12_88.MAR MATTI
دير مار متى. الواجهة
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܦܸܣܩܵܐ (ܩܸܛܥܵܐ) ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ:

ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܬܒ݂ܝܼܥܵܐ ܠܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܚܵܒ݂ܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܐܲܠܦܹܵܐ ܕܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܒܚܘܼܬܵܡ ܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂ ܘܲܠܗܵܕܹܐ ܥܸܠܬܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܐܲܘ ܡܫܘܼܡܗܵܐ ܒܫܸܡ: ܛܘܼܪܵܐ ܕܡܲܩܠܘܼܒ: ܘܲܡܫܲܡܗܵܐ ܘܝܼܕܝܼܥܵܐ ܒـ (ܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܠܦܹ̈ܐ): ܗܿܘ ܕܡܲܝܕܸܥ ܒܐܲܪ̈ܝܼܟ݂ܵܬܐ ܠܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬ݂ܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ: ܘܲܠܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ݂

ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܲܫܪܵܝܬܐ (ܡܩܝܼܡܵܢܘܼܬܐ) ܕܡܲܦܪܝܵܢܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܫܒ݂ܵܩܬܹܗ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܬܸܟܪܝܼܬ (ܡܲܦܪܝܵܢܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܐܲܘ ܟܘܼܢܵܝܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܗ݇ܘܵܐ ܝܗܝܼܒ݂ܵܐ ܠܲܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܒܲܛܠܵܐ ܟܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡܲܦܪܝܵܢܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1859) ݂ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ ܫܩܵܠ ـ ܝܗܵܒ݂ܵܐ ܩܡܘܼܛܵܐ ܥܲܡ ܥܹܕܬܐ ܕ (ܣܝܼܪܘܿ ܡܲܠܵܢܟܵܪܵܐ) ܓܲܘ ܗܸܢܕܘܿ ݂ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܨܦܵܚ̈ܝܵܬ݂ܐ ܕܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܕܵܪܹ̈ܐ ܐܲܪܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܘܚܲܡܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܠܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܐ ܐܲܘ ܠܣܲܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܐ: ܘܒܸܫ ܝܲܬܝܼܪ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܹܝܬ ܓܲܘܣܵܐ ܠܪܵܒܵܐ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܦܢܝܼܬܐ: ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܸܨܝܹ̈ܐ ܘܲܪ̈ܕܝܼܦܹܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܐܵܦ ܦܵܛܪܝܼܵܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܡܵܪܝ ܫܸܡܥܘܿܢ ܦܲܘܠܘܿܣ ܕ (22): ܥܸܨܝܵܐ ܕܚܵܝܹܐ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܡܼܢ ܚܲܝܲܘܗ̈ܝ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ ܒܥܸܠܬܐ ܕܟܘܼܪܗܵܢܵܐ: ܘܡܝܼܬ ܠܹܗ ܓܲܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܒܲܥܩܘܼܒܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܬܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1920 ݂

دير مار متى
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى. الساحة
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى. جرس وصليب
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى. الساحة
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܚܲܕ ܕܲܝܪܵܐ: ܘܥܹܕܵܬܵܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ:

ܚܵܒ݂ܹܫ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܐܲܘ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܪܲܒܵܢܵܝܵܐ: ܥܹ̈ܕܵܬܵܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ( ܗܵܝ ܪܹܫܵܝܬܐ ܓܵܘܲܝܗܝ ܦܪܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ): ܘܐܝܼܬ ܒܵܬܲܝ̈ ܨܠܘܿܬܐ ܩܵܐ ܡܩܲܒܠܵܢܘܼܬܐ ܕܢܸܕܪܹ̈ܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܩܸ̈ܠܵܝܵܬ݂ܐ ܢܩܝܼܪܹ̈ܐ ܓܲܘ ܛܘܼܪܵܐ ܩܵܐ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ: ܟܲܕ ܡܲܩܪܘܿܒ݂ܹܐ ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܚܲܝܬܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܫܸܪܫܵܝܬܐ ܕܐܸܕܝܘܿܡ: ܐܵܦܸܢ ܕܲܚܦܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܲܢܘܝܼܠܬܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܦܘܼܨܹܝܬܐ ܡܼܢ ܨܦܵܚ̈ܝܵܬ݂ܐ ܘܲܪ̈ܕܘܼܦܝܹܐ ܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ݂

دير مار متى. صومعة
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى. صومعة
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى. كنيسة
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى. ستارة المذبح
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى. المذبح
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى. مصلّى
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى. مصلّى
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى. ضريح
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܛܸܒܹ̈ܐ:

ܟܠܹܐ ܠܵܗ̇ ܨܦܵܚܬܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ ܕܕܵܥܹܫ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2014: ܓܲܘ ܪܵܓ݂ܘܿܠܵܐ ܒܪܸܚܩܵܝܘܼܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܟܝܼܠܘܿܡܝܼܬܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ: ܘܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܣܘܼܦܩܹ̈ܐ ܡܵܬܘܵܬ݂ܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܠܬܲܚܬ ܕܲܝܪܵܐ: ܘܥܵܡܘܿܪ̈ܲܝܗܝ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܼܢܝܹܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܐܝܼܬ ܠܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ ݂ ܘܠܲܟܠܵܝܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܕܐܲܢܹܐ ܩܸܢܛܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܥܲܠ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܐ ܘܥܲܠ ܝܵܪܬܘܼܬܐ: ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܦܘܼܨܝܹܐ (ܡܦܘܼܪ̈ܩܹܐ) ܟܬܵܒ݂ܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܬܐ ܕ (ܐܘܿܦܲܪ ܕܐܘܿܪܝܲܢܬ: ܬܸܫܡܸܫܬܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ) ݂ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ ܒܫܘܼܦܪܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܢܘܼܩܙܵܐ ܓܲܘ ܝܲܡܵܐ: ܘܗܵܠܵܐ ܚܲܕ ܟܸܢܫܵܐ ܪܲܒܵܢܵܝܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܟܹܐ ܚܵܝܹܐ ܒܐܵܗܵܐ ܕܲܝܪܵܐ: ܟܲܕ ܝܼܨܵܦܵܐ ܥܲܠ ܝܵܪܬܘܼܬܐ ܥܲܬܝܼܪܬܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܐ: ܘܲܟܪܝܼܟ݂ܵܐ ܒܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܬܘܵܬ݂ܐ ܕܒܲܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬܐ: ܘܗܵܠܵܐ ܪܵܒܵܐ ܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ ܘܚܲܓܵܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܐܵܬܝܼ ܘܣܵܥܪܝܼ ܠܐܵܗܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܘܲܒܗܵܝ ܚܸܡܬܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܩܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ ݂

دير مار متى. طائرة ورقية بألوان كردستان العراق وغطاء الشرفة
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى. ساحة و كرسي
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى. المطران موسى الشاماني
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى. الأب يوسف فهمي
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
دير مار متى. مجيد، نبراس وابنتهما داخل الدير
نيسان 2017 © أرشيف مجيد (كاهن) و باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe