ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ

يقع دير مار بهنام وسارة في منطقة منعزلة نسبياً على بعد 35كم من جنوب شرق الموصل في قرية الخازر على ارتفاع  232م   36.138311 شمالاً 43.405725 شرقا.

 

ܐܝܼܬ ܣܵܗܕܘܼܬܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ (ܪܲܒܵܢ) ܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ: ܘܲܒܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ: ܐܝܼܬ ܓܲܘ ܫܘܿܥܝܼܬܐ ܕܣܵܗܕܵܐ ܒܸܗܢܵܡ ܘܚܵܬܹܗ ܣܵܪܵܐ: ܒܦܲܠܓܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ (372) ݂ ܘܲܒܗܵܢܵܐ ܨܹܝܕ (ܡܠܘܿܐܵܐ): ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܗܵܝ ܚܦܝܼܪܬܐ ܕܲܚܝܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ ܣܵܗܕܵܐ ܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ: ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܩܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܐ ܫܲܪܝܼܪܬܐ ܕܝܵܬܵܐ ܠܗܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ݂ ܘܗܵܘ ܩܸܛܥܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܘܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ: ܝܼܠܹܗ ܚܕܵܐ ܓܠܝܼܦܬܐ ܪܲܒܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܢܩܝܼܫܬܐ ܒܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܛܵܒ݂ ܫܲܦܝܼܪܵܐ: ܕܟܹܐ ܪܵܡܙܵܐ (ܗܵܝ ܓܠܝܼܦܬܐ) ܠܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܟܲܕ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܣܵܐ: ܘܗܿܘ ܒܸܦܠܵܫܵܐ ܥܲܡ ܣܵܛܵܢܵܐ ݂


مخطط دير مار بهنام

©مقتبس من (كنائس وأديرة كردستان العراق عشية وما بعد الإسلام) أطروحة الدكتوراه لنارمين علي أمين. جامعة سانت كانتين في إيفلين. أيار 2001.

Plan monument

ܬܲܫܥܝܼܬܐ:

ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܐܝܼܬ ܘܵܠܹܐ ܕܠܵܐ ܢܵܫܹܝܚ ܠܪܸܥܝܵܢܵܐ ܐܲܘ ܠܲܫܪܵܝܵܐ ܕܝܲܠܝܼܦܵܐ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ܒܓܲܘ ܟܬܵܒ݂ܹܗ ܡܫܲܡܗܵܐ: (ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ: ܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܐ: ܒܲܝܪܘܼܬ 1965 ـ 1968: ܐܲܨܲܚܬܐ ܕܲܬܠܵܬܐ): ܗܿܘ ܕܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܓܲܘ ܐܵܗܵܐ ܡܹܐܡܪܵܐ ݂ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܵܐ ܕܘܿܡܢܝܼܟܵܝܹ̈ܐ: ܘܡܸܢܲܝܗܝ ܡܸܬܡܲܕܢܚܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ (ܦܝܼܝܹܗ): ܚܵܫܒ݂ܝܼ ܕܫܸܪ̈ܫܹܐ ܘܘܲܪ̈ܝܼܕܹܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܟܹܐ ܕܵܥܪܝܼ ܠܕܵܪܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ݂ ܘܲܒܥܸܠܬܐ ܕܲܢܦܵܠܬܹܗ ܒܦܘܼܫܵܟ݂ܵܐ: ܩܝܼܡܠܹܗ ܦܝܼܝܹܗܒܦܘܼܚܵܡܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܩܲܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܲܡܬܲܟܠܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ: ܥܲܡ ܡܣܲܦܝܵܢܘܼܬܐ ܥܲܡܡܵܝܬܐ ܡܫܲܓ݂ܫܵܢܬܐ ܠܕܘܼܡܵܪܵܐ ݂ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ܓܵܠܹܐ ܠܲܡ̈ܢܵܘܵܬ݂ܐ ܕܟ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܓܒ݂ܘܼܠܝܹ̈ܐ ܘܫ̈ܘܿܥܝܵܬ݂ܐ: ܟܲܕ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ ܡܵܨܹܐ ܕܦܵܐܹܫ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܗܵܘܹܐ ܪܲܒܵܢܵܐ ܐܲܘ ܣܵܗܕܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܦܵܐܹܫ ܣܵܗܕܵܐ ܡܵܪܹܐ ܛܝܼܡܵܐ ܐܸܢ ܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܲܘ ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܒܲܒܨܝܼܪܘܼܬ݂ܐ ݂ ܘܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܙܢܵܐ (ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܐ) ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ: ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܡܝܼܪܬܐ ܘܝܼܕܝܼܥܬܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܣܲܢܚܝܼܪܸܒ݂: ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܐܵܪܸܫܟ݂ܵܝܬܐ ܕܐܵܬ݂ܘܿܪ̈ܵܝܹܐ/ ܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ: ܢܸܡܪܘܿܕ: ܐܵܦܸܢ ܕܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܘܼܕ ܗܵܕܹܐ ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܐ ܒܵܒܵܝܬܐ: ܘܠܵܐ ܐܲܘܝܘܼܬܐ ܥܲܠ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܐ ܓ̰ܝܘܿܓܪܵܦܵܝܬܐ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܬܐ ܒܝܲܕ ܝܲܠܝܼܦܹ̈ܐ ܒܪ̈ܝܼܛܵܢܵܝܹܐ ܩܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܐ ܕܒܹܝܬ ܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬ݂ܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1949 ݂

ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܫܘܿܥܝܼܬܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܬܵܟܠܵܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܥܲܠ ܚܲܕ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ: ܘܗܿܘ ܡܛܲܝܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ (ܗܵܙܲܪ ܝܠܹܗ) ܠܲܡܦܲܪܫܵܢܘܼܬܐ ܐܲܘ ܢܘܼܩܵܕܵܐ: ܝܼܠܹܗ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܕܐܘܿܕܝܼܣܵܐ ܒܹܝܬ ܕܵܪܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ݂ ܒܐܝܼܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܟܬܵܒ݂ܵܐ (ܡܲܒܘܼܥܵܐ) ܬܡܝܼܗܵܐ ܕܣܵܪܵܐ ܚܵܬܵܐ ܕܒܸܗܢܵܡ: ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܒܘܼܣܸܡܬܐ ܡܼܢ ܡܲܪܥܵܐ ܕܒܲܪܨܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܐ ܕܪܲܒܵܢܵܐ ܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ ܕܝܼܕܸܥܠܹܗ ܠܣܵܪܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܐ ܕܒܸܗܢܵܡ ݂ ܐܵܗܵܐ ܚܸܙܘܵܐ ܓܕܸܫ ܠܹܗ (ܒܪܹܐ ܠܹܗ) ܒܲܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܩܵܪܝܼ ܠܵܗ̇: ܡܲܒܥܵܐ ܕܬܸܕܡܪ̈ܵܬ݂ܵܐ: ܕܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܐܵܦ ܡܲܒܥܵܐ (ܡܲܒܘܼܥܵܐ) ܕܬܸܕܡܪ̈ܵܬ݂ܵܐ ܪ̈ܘܚܵܢܵܝܵܬ݂ܐ: ܗ: ܕ: ܕܘܼܟܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܹܐ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܘܢܲܒ݂ܵܓܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ݂ ܟܪܸܒܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܡܼܢ ܫܪܵܪܵܐ ܕܐܵܣܝܘܼܬܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܐ ܘܡܲܥܡܲܕܬܐ ܕܲܒܢܘܿܢܹ̈ܗ: ܘܲܦܣܸܩ ܠܹܗ ܕܩܵܛܹܠ ܠܗ݇ܘܿܢ: ܘܒܵܐܗܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܐܲܪܒܥܝܼܢ ܡܼܢ ܠܸܘܝܹ̈ܐ ܐܲܘ ܟܢܵܘܵܬ݂ܐ ܕܒܸܗܢܵܡ ݂ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܣܲܢܚܝܼܪܸܒ݂ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܛܲܝܒܘܼܬܐ ܕܡܲܠܟܬܐ ܫܝܼܪܝܼܢ ܕܝܗܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܠܲܚܦܵܪܵܐ ܚܲܕ ܚܠܵܠܵܐ (ܐܘܼܪܚܵܐ ܬܚܘܿܬ ܐܲܪܥܵܐ) ܒܹܝܬ ܩܲܨܪܵܗ̇ ܠܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪ̈ܵܗ̇: ܕܡܵܨܝܵܐ ܒܵܟ݂ܝܵܐ ܥܲܠܠܲܝܗܝ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܵܥܝܵܐ: ܟܲܕ ܦܝܼܫܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܐܵܗܵܐ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܒܪܹܫ ܗܵܝ ܚܦܝܼܪܬܐ ܕܲܚܝܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘܵܗ̇ ܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ݂ ܡܲܠܟܬܐ ܫܝܼܪܝܼܢ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܥܸܠܬܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢ ܓܲܒ݂ܪܵܗ̇ ܡܲܠܟܵܐ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܩܝܼܡܠܹܗ ܡܵܪܝ ܡܲܬܲܝ ܒܲܛܪܵܕܬܐ ܕܪ̈ܘܼܚܹܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܡܸܢܹܗ: ܘܒܵܐܗܵܐ ܒܸܕ ܟܵܢܫܝܼ (ܟܵܦܫܝܼ) ܟܠܲܝܗܝ ܓܲܘ ܫܒ݂ܝܼܚܘܼܬܐ ݂

الشرفات الداخلية والخارجية لمدخل دير مار بهنام وسارة
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
واجهة مبنى دير مار بهنام وسارة.
أيار 2011 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
النحت الغائر القديم لواجهة مبنى دير مار بهنام
أيار 2011 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
تفاصيل تخريب داعش للنحت الغائر القديم على واجهة دير مار بهنام
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
النحت الغائر القديم لواجهة مبنى دير مار بهنام.
أيار 2011 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
تفاصيل تخريب داعش للنحت الغائر القديم على واجهة دير مار بهنام.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
تفاصيل تخريب داعش للنحت الغائر القديم داخل دير مار بهنام
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܡܣܲܦܝܵܢ̈ܘܵܬ݂ܵܐ: ܒܐܝܼܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܓ̰ܵܐܢ ܦܝܼܝܹܗ:

ܟܠܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܕܲܚܝܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܘ ܢܸܡܪܘܿܕ: ܐܸܢ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܲܚܝܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܚܘܿܬ ܡܲܥܒ̇ܕܵܢܘܼܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ: ܐܲܘ ܥܲܪ̈ܒ݂ܵܝܹܐ ܡܼܢ ܦܸܢ̈ܝܵܬ݂ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܢܸܡܪܘܿܕ: ܡܗܘܼܝܡܸܢܘܼܢ ܒܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܐܵܗܵܐ ܚܠܵܠܵܐ (ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܬܚܘܿܬ ܐܲܪܥܵܐ): ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܚܦܝܼܪܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ: ܟܹܐ ܚܵܫܒ݂ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܚܠܵܠܵܐ ݂ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܗܘܼܡܵܣܵܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܐ ܘܲܒܢܵܝܬܐ ܕܗܵܢܵܐ ܕܲܝܪܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ݂

ضريح مار بهنام حوالي 1920م
© هاري س. لوك ، موصل والأقلّيات فيها (لندن:مارتن هوبكنسون وشركاه،1925)
ضريح مار بهنام حوالي 1945-1950
© DR
ضريح مار بهنام أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين
© DR
قبّة ضريح مار بهنام ومخطط الضريح
© مقتبس من كتاب) بعض البقايا التاريخية لدير الشهيد مار بهنام (بيروت ، 1960،بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية
داخل الضريح مع المذبح الجنائزي.
أيار 2011 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
داخل الضريح ، صليب حجري أرمني (خاتشكار)
أيار 2011 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܩܲܒ݂ܪܵܐ:

ܐܵܗܵܐ ܫܲܘܦܵܐ (ܩܲܒ݂ܪܵܐ) ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܲܝܪܵܐ ܝܠܹܗ: ܒܗܿܝ ܕܠܵܐ ܝܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕ ܕܘܼܟܬܐ ܠܲܨܠܘܿܬܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܒܐܝܼܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܦܝܼܝܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܵܦ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܘܕܘܼܟܬܐ ܠܚܲܓܵܐ (ܣܵܥܘܿܪܘܼܬ݂ ܕܘܼܟܬܐ ܩܲܕܝܼܫܬܐ) ݂ ܠܦܘܼܬ݂ ܡܣܲܦܝܵܢܘܼܬܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܬܐ: ܟܹܐ ܣܵܥܹܪ (ܐܵܬܹܐ) ܠܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܡܘܼܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܘܕܵܣܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܢܸܫܹ̈ܐ ܠܒܵܥܘܼܬܐ (ܛܠܵܒܬܐ) ܕܲܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܐ ܡܼܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܦܸܪܝܘܼܬܐ ܘܲܠܫܲܡܝܼܢܘܼܬܐ: ܘܲܠܥܹܠ̈ܠܵܬ݂ܐ (ܦܹܐܪܹ̈ܐ) ܕܚܲܩܠܵܬ݂ܐ ܘܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܘܡܲܝܬܲܝܬܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ݂ ܒܲܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܐ ܪܵܒܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܡܼܢ ܩܲܒ݂ܪܵܐ: ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܓ̰ܵܐܢ ܡܘܿܪܝܼܣ ܦܝܼܝܹܗ ܐܲܘ ܣܝܼܡܠܹܗ ܚܲܕ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܕܐܵܡܹܪ: ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܬܸܠܵܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܒܐܝܼܕܵܐ ܡܟܲܣܹܐ ܠܲܚܕܵܐ ܥܹܕܬܐ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܫܲܪܘܵܝܵܐ ܛܵܒ݂ ܥܲܬܝܼܩܵܐ: ܘܐܸܢ ܐܵܗܵܐ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ: ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܗܵܕܹܐ ܥܹܕܬܐ: ܗܵܝ ܥܹܕܬܐ ܝܲܬܝܼܪ (ܒܸܫ) ܥܲܬܝܼܩܬܐ ܕܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ݂

رجال دين وأطفال دير مار بهنام وسارة. أوائل القرن العشرين
© هاري س. لوك ، موصل والأقلّيات فيها (لندن:مارتن هوبكنسون وشركاه،1925)
قبة مصلّى العذراء
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
تخريب داعش لواجهة مبنى دير مار بهنام وسارة
DR
تفاصيل تخريب داعش للمنحوتات الموجودة على واجهة دير مار بهنام وسارة.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܥܲܠ ܥܒ݂ܘܼܪܝܵܐ ܕܕܵܪܹ̈ܐ:

ܥܲܠ ܡܸܬܚܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܕܵܪܹ̈ܐ: ܒܸܕ ܕܵܟ݂ܪܲܚ ܠܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܚܘܼܕܵܬ݂ܵܐ ܐܲܘ ܬܘܼܪܵܨܵܐ ܕܥܹܕܬܐ: ܘܡܲܕܒܚܵܐ: ܘܨܲܠܡܹ̈ܐ ܒܹܝܬ (ܒܹܝܢ) ܫܸܢܹ̈ܐ (1164 ـ 1295) ܠܡܵܪܲܢ: ܗ: ܕ: ܕܵܪܵܐ ܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ (ܕܵܪܵܐ ܕܲܗܒ݂ܵܢܵܝܵܐ ܩܵܐ ܡܲܘܨܸܠ ܘܩܵܐ ܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܐܲܝܟܵܐ ܕܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܟܹܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܘܕܵܥܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ) ݂ ܐܵܦ ܒܸܕ ܕܵܟ݂ܪܲܚ ܠܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܥܲܡ ܪܗܘܿܡܹܐ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ: ܘܲܢܩܵܠܵܐ (ܫܘܼܢܵܝܵܐ) ܕܲܣܪ̈ܝܼܛܵܬ݂ܐ ܠܕܲܝܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܐܲܪ̈ܬܘܿܕܘܿܟܣܵܝܹܐ (ܕܲܝܪܵܐ ܕܙܲܥܦܲܪܵܐܢ: ܟܘܼܪܟܡܵܐ) ܒܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ݇ܬܐ ܕܡܵܪܕܝܼܢ (ܡܸܪ̈ܕܝܼܢ: ܚܸܣܢܹ̈ܐ) ܒܬܲܝܡܢܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܕܝܲܘܡܵܢܵܐ ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1839 ܦܝܼܫܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܬܒ݂ܝܼܥܵܐ ܠܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܕܠܵܐ ܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܪ̈ܲܒܵܢܵܝܹܐ ܚܫܝܼܚܹ̈ܐ ܠܡܲܕܟ݂ܘܿܪܹܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܥܲܡ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬ݂ ܣܘܼܩܒܵܠܵܐ ܕܣܵܥܘܿܪ̈ܘܵܬ݂ܐ ܕܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ (ܚܲܓܵܝܹ̈ܐ) ܡܸܬܡܲܕܢܚܵܢܹ̈ܐ ݂

ܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܡܫܲܪܹܐ ܒܥܲܡܠܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܚܘܼܕܵܬ݂ܵܐ ܕܕܘܼܟܵܐ: ܟܲܕ ܙܝܼܕܠܗ݇ܘܿܢ ܫܘܼܓ݂݇ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܢܵܛܘܿܪܘܼܬ݂ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܒܲܬܠܵܬܝܼܢܵܬ݂ܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܪ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܦܪܵܡ: ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܲܦܪܸܣܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܼܢ ܟܘܼܪ̈ܵܣܹܐ (ܒܲܝܪܘܼܬ 1954: ܘܒܲܓ݂ܕܵܕ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1964): ܘܥܲܡܠܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ ܒܘܼܕ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܗܵܢ ܕܲܝܪܵܐ (ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ: ܡܲܘܨܸܠ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1951) ݂ ܘܒܘܼܕ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܘܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܐܵܢܝܼ ܕܩܲܡ ܡܫܲܬܐܸܣܝܼ ܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ: ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐܲܡܝܼܪܹ̈ܐ ܪ̈ܲܒܹܐ ܒܸܗܢܵܡ ܘܚܵܬܹܗ ܣܵܪܵܐ (ܡܲܘܨܸܠ 1949) ݂ ܘܲܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1986 ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܬܝܼܡܵܐ ܚܘܼܕܵܬܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܠܫܲܦܪܲܢܬܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܕܘܼܟܬܐ ݂ ܠܗܵܫܵܐ ܛܥܝܼܢܵܐ ܝܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܡܫܲܒܚܵܐ ܒܥܲܬܝܼܪܘܼܬ݂ ܕܡܘܼܬܹܗ ܡܲܚܵܪܵܝܬܐ: ܢܝܼܫܵܢܩܹ̈ܐ ܕܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܚܘܼܕܵܬ݂ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1164: ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ݂ ܘܥܲܠ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ (ܡܲܠܒܵܢܹ̈ܐ) ܕܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܲܣܩܘܿܦܝܵܬܲܝܗܝ: ܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܕܵܒ݂ܚܵܢܹ̈ܐ ܘܡܲܩܪܸ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܕܢܸܕܪܹ̈ܐ: ܘܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܡܵܢܹ̈ܐ ܕܗܿܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ݂ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܬܐ ܚܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܠܐܵܗܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܵܝܵܐ: ܘܲܠܣܸܩܠܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܹܗ ܓܲܘ ܐܵܗܵܐ ܡܹܐܡܪܵܐ ݂ ܘܥܲܡ ܚܒ݂ܲܠ: ܗܵܢܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܡܫܲܒܚܵܐ ܘܡܸܬܪܲܫܡܵܢܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܢܝܼܫܵܐ ܠܕܵܥܹܫ ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܟܒ݂ܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܠܗܵܕܹܐ ܦܢܝܼܬܐ ܒܹܝܬ ܬܲܡܘܼܙ 2014 ܠܬܸܫܪܝܼܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2016 ݂ ܡܘܼܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܡܟܲܬ̇ܡܹ̈ܐ (ܫܸܚܬܵܢܹ̈ܐ) ܡܘܼܚܪܸܒ݂ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܢܸܩܫܹ̈ܐ ܘܣܸܩܠܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܘܒܲܪܵܝܹܗ: ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܨܠܝܼܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܘܨܲܠܡܹ̈ܐ ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܪ̈ܲܩܡܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܣܵܗܕܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܘܝܵܗܒ݂ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܘܬܲܦܢܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬ݂ܐ ܡܼܢ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܡܲܚܵܪܵܝܵܐ ܘܐܲܡܢܵܝܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܕܵܪܹ̈ܐ ݂

منحوتة قديمة (من المحتمل أنها تعود للقرن الخامس عشر) لمار بهنام وهو يهزم الشيطان
أيار 2011 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
تمثال لمار بهنام وهو يهزم الشيطان، بعد تخريب داعش له.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
تمثال لمار سارة، بعد تدمير داعش له.
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܨܲܠܡܵܐ ܪܲܒܵܐ:

ܩܸܛܥܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܘܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ: ܝܼܠܹܗ ܚܕܵܐ ܓܠܝܼܦܬܐ ܪܲܒܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܢܩܝܼܫܬܐ ܒܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܛܵܒ݂ ܫܲܦܝܼܪܵܐ: ܕܟܹܐ ܪܵܡܹܙ ܠܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܟܲܕ ܗܿܘ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܣܵܐ: ܘܲܦܠܵܫܵܐ ܥܲܡ ܣܵܛܵܢܵܐ ݂ ܒܐܝܼܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܓ̰ܵܐܢ ܦܝܼܝܹܗ: ܕܐܵܗܵܐ ܩܸܛܥܵܐ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܼܢ ܓܹܨܵܐ ܕܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܓܲܘ ܓܘܼܕܵܐ: ܦܝܼܫܠܹܗ ܓܠܝܼܦܵܐ ܘܲܢܩܝܼܫܵܐ ܒܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܓܲܘ ܕܵܪܵܐ ܚܲܡܫܵܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܐܲܘ ܓܲܘ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ݂ ܐܵܗܵܐ ܩܸܛܥܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܝܲܕ ܕܵܥܹܫ: ܐܲܝܟ݂ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܵܐ ܨܲܠܡܵܐ ܕܣܵܪܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܕܒܲܪܩܘܼܒ݂ܠ ݂

تدمير ضريح مار بهنام بتفجير من قبل داعش.
آذار 2015. DR
تدمير ضريح مار بهنام بتفجير من قبل داعش
آذار 2015. DR
أطلال خزان مياه ضريح مار بهنام بعد تفجيره من قبل داعش
نيسان 2017© باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
أطلال خزان مياه ضريح مار بهنام بعد تفجيره من قبل داعش والمطل على المذبح الجنائزي.
نيسان 2017© باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
أطلال جزئي مبنى ضريح مار بهنام المدمر بتفجير من قبل داعش. في الخلف، إطلالة على قرية الخازر
نيسان 2017 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
أعمال ترميم ضريح مار بهنام تحت إشراف الجمعية الفرنسية "أخوة في العراق"
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
أعمال ترميم ضريح مار بهنام تحت إشراف الجمعية الفرنسية "أخوة في العراق"
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
أعمال ترميم ضريح مار بهنام تحت إشراف الجمعية الفرنسية "أخوة في العراق
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
ضريح مار بهنام بعد ترحيل الأنقاض
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا
مدفن مار بهنام بعد ترحيل الأنقاض
كانون الأول 2017 © بولين بوشاير / ميزوبوتاميا

ܡܲܚܪܲܒ݂ܬܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ:

ܗܿܘ ܓܸܕܫܵܐ ܒܸܫ ܣܸܪܝܵܐ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܲܦܩܲܥܬܐ ܬܵܠܚܵܢܬܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܒܸܗܢܵܡ ܘܣܵܪܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܕܵܪ 2015: ܕܕܵܥܪܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1300: ܘܲܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܲܬܒ݂ܵܪ̈ܵܬ݂ܵܐ ܕܲܡܟܲܣܘܿܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܩܲܒ݂ܪܵܐ: ܗܵܫܵܐ ܠܵܐ ܝܵܗܒ݂ܝܼ ܠܲܢ ܡܨܵܝܬܐ ܕܝܵܕܥܲܚ ܩܵܐܹܡܹܗ ܘܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܹܗ ݂ ܐܝܼܢܵܐ ܘܵܠܹܐ ܕܝܵܕܥܲܚ ܡܵܐ ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܒܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܟܹܐܦܵܝܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ (ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ: ܚܵܬܫܟܵܪ) ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܓܲܘ ܓܘܼܕܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ݂ ܐܵܗܵܐ ܣܸܩܠܵܐ ܟܹܐܦܵܝܵܐ: ܓܵܠܹܐ ܘܣܵܗܹܕ ܥܲܠ ܡܙܝܼܓܘܼܬ݂ܐ ܡܥܲܩܲܕܬܐ ܕܲܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܐ ܥܲܡ ܪܘܼܚܵܢܵܝܘܼܬ݂ܐ: ܗܵܝ ܕܡܵܨܝܵܐ ܕܟܵܢܫܵܐ ܘܦܵܪܫܵܐ ܒܹܝܬ ܥܹ̈ܕܵܬ݂ܐ ܘܬܲܘܕܝܼܵܬ݂ܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ ܘܐܵܣܝܵܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܘܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ ݂

عمال ترميم ضريح مار بهنام تحت إشراف الجمعية الفرنسية "أخوة في العراق"
شباط 2018 ©باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
عمال ترميم ضريح مار بهنام تحت إشراف الجمعية الفرنسية "أخوة في العراق"
شباط 2018 ©باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
عمال ترميم ضريح مار بهنام تحت إشراف الجمعية الفرنسية "أخوة في العراق"
شباط 2018 ©باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
عمال ترميم ضريح مار بهنام تحت إشراف الجمعية الفرنسية "أخوة في العراق"
شباط 2018 ©باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا
عمال ترميم ضريح مار بهنام تحت إشراف الجمعية الفرنسية "أخوة في العراق"
شباط 2018 ©باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا

ܣܦܲܪ ܥܘܼܗܕܵܢܹ̈ܐ ܦܘܼܫܵܩܵܝܵܐ ܥܲܠ ܚܘܼܕܵܬ݂ܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ:

ܩܵܐܹܡ ܐܲܘ ܙܢܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕ 2016: ܐܝܼܡܲܢ ܕܲܥܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬ݂ܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܡܘܼܫܠܡܵܢܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܩܵܐܹܡ ܪܗܝܼܒ݂ܵܝܵܐ ܘܲܒܥܲܝܢܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܐܵܦ ܫܲܝܢܵܝܵܐ ݂ ܘܐܵܦܸܢ ܕܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܡܘܼܒܝܸܢܹܗ ܬܠܝܼܚܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܬܲܪܨܵܢܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܚܵܫܒ݂ܲܚ ܡܼܢ ܚܙܵܝܬܐ ܩܲܕܡܵܝܬܐ ܘܡܼܢ ܨܘܼܪ̈ܵܬ݂ܐ (ܨܘܼܪ̈ܝܵܬ݂ܐ) ܕܡܲܦܩܲܥܬܐ ܕܲܓܕܸܫܠܵܗ̇ ܒܐܵܕܵܪ 2015: ܐܝܼܢܵܐ ܥܲܡ ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܲܬܒ݂ܵܪ̈ܵܬ݂ܵܐ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܢܛܵܪܬܐ ܘܲܡܦܲܪܲܩܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܹ̈ܐ ܝܵܪ̈ܬܘܼܬܵܢܵܝܹܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ݂ ܡܵܨܹܝܚ ܕܲܡܦܲܠܓ݂ܲܚ ܠܹܗ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܠܐܲܪܒܲܥ ܡ̈ܢܵܘܵܬ݂ܐ: ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܬܠܝܼܚܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܠܗܲܠ ܐܸܣܵܐ: ܡܲܥܒ̇ܪܹ̈ܐ ܕܲܥܒ݂ܵܪܬܐ ܬܠܝܼܚܹ̈ܐ ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ: ܐܝܼܢܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܠܲܥܒ݂ܵܕܵܐ ܬܘܼܪܵܨܵܐ ܘܚܘܼܕܵܬ݂ܵܐ ܓܵܘܲܝܗܝ: ܩܘܼܒܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܢܦܝܼܠܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܘܐܵܦ ܩܸܫܬܐ ܦܬܝܼܚܬܐ ܠܨܲܘܒܵܐ ܕܡܲܥܒ̇ܪܹ̈ܐ: ܘܲܒܚܲܪܬܐ ܚܲܕ ܐܵܘܵܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܡܵܪܹܐ ܩܘܼܒܹ̇̈ܐ ܚܵܝܘܿܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܥܹܕܬܐ: ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܬܠܝܼܚܬܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܠܬܘܼܪܵܨܵܐ ܕܲܡܢܵܬ݂ܐ ܐܸܣܵܝܬܐ ܡܸܢܵܗ̇ ݂ ܘܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܙܠܵܝܹܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܲܝܗܝ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܡܸܬܦܲܩܥܵܢܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܦܩܸܥܠܗ݇ܘܿܢ: ܘܲܫܒ݂ܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܡܼܢ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܠܵܐ ܬܠܝܼܚܹ̈ܐ ݂

ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܐܲܚܘܼܬܐ ܓܲܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܦܣܸܩܠܹܗ ܕܲܡܫܲܪܹܐ ܒܬܘܼܪܵܨܵܐ ܘܚܘܼܕܵܬ݂ܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ: ܢܲܩܝܼܦܵܐܝܼܬ (ܚܲܕ ܪܹܫܵܐ) ܒܵܬܲܪ ܚܘܼܪܵܪܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ ݂ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܠܲܫܩܵܠܵܐ ܕܲܚܪ̈ܵܒ݂ܹܐ ܘܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܬܠܝܼܚܹ̈ܐ ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܲܚܙܝܼܪܵܢ 2017 ݂ ܘܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬ ܦܪܸܫܠܹܗ ܘܦܣܸܩܠܹܗ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܐܲܚܘܼܬܐ ܠܡܵܐ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܝܼܬܐ ܝܠܵܗ̇: ܒܡܲܕܥܲܪܬܐ ܕܲܡܢܵܬܐ ܪܲܒܬܐ ܡܼܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܓܠܝܼܦܹ̈ܐ ܕܚܵܫܒ݂ܲܚ ܗ݇ܘܵܘ ܕܲܛܠܝܼܩܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܘܠܲܝܬ ܡܨܵܝܬܵܐ ܠܡܲܕܥܘܿܪܲܝܗܝ ݂ ܘܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܣܦܝܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܐܵܬܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܒܵܠܵܐ: ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܐܲܢܹܐ ܓܠܝܼ̈ܦܵܬ݂ܐ ܕܦܝܼܫܬܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܐ ܕܲܬܠܝܼܚܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܘܲܚܪ̈ܝܼܒ݂ܹܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܲܦܩܵܥܬܐ: ܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܓܠܝܼܦܹ̈ܐ ܒܚܲܕ ܦܸܨܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܓܠܝܼ̈ܦܵܬ݂ܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܓܲܘ ܕܲܝܪܵܐ ݂ ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܬܠܵܚܬܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̈ܢܵܘܵܬ݂ܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ ܘܩܸܢܛܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܡܲܥܒ̇ܪܹ̈ܐ: ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܬܒ݂ܹܐ ܘܲܣܕܝܼܪܹ̈ܐ ܒܦܲܠܓܘܼܬ݂ ܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2018 ݂ ܘܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܬܘܼܪܵܨܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ܝܠܹܗ: ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܐ ܬܟܝܼܠܬܐ ܥܲܠ ܒܨܵܝܵܐ ܡܐܲܫܛܪܵܐ: ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܗܲܪ ܐܵܢܝܼ ܝܢܵܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܓܲܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ: ܠܸܒ݂ܢܹ̈ܐ ܕܛܝܼܢܵܐ ܡܦܲܚܪܹ̈ܐ ܒܫܸܡܫܵܐ: ܫܩܝܼܠܹܐ ܝܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܒܵܬܹ̈ܐ ܬܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܒܲܟ݂ܕܹܝܕܹܐ: ܘܨܘܼܪܬܐ ܕܩܘܼܒ̇ܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܪܫܝܼܡܬܐ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ: ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܲܟ݂ܘܵܬ݂ ܩܘܼܒܬܐ ܕܕܲܥܒ݂ܲܪ ܕܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 2014 ݂

ܘܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܐܵܗܵܐ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܐܬܹܐ ܠܹܗ ܡܼܢ ܪܘܼܟܵܒ݂ܵܐ ܕܩܘܼܒܹ̈ܐ (ܩܘܼܒܵܬ݂ܵܐ): ܘܗܵܝ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܐ ܕܲܡܟܘܼܣܹܝܬܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ: ܕܵܥܹܪ ܣܝܼܩܘܿܡܵܗ̇ ܠܫܲܢ݇ܬܐ ܕ1980: ܘܐܵܗܵܐ ܡܘܼܥܒ݂ܸܕ ܠܹܗ ܕܗܵܘܹܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܒܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕ ܓܹܒܵܐ: ܘܡܼܢ ܗܿܘ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܡܘܼܛܥܸܢܹܗ ܛܲܥܢܵܐ ܝܲܩܘܼܪܵܐ ܠܟܠܹܗ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ݂ ܡܵܕܹܝܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܓܘܼܒܝܵܐ ܕܬܘܼܪܵܨܵܐ: ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܡܲܕܥܲܪܬܵܐ ܠܗܵܘ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ (ܫܸܟܠܵܐ) ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܐ ܕ 1920: ܘܒܲܚܕܵܐ ܩܘܼܒܬܐ ܒܲܪܵܝܬܐ: ܘܲܚܕܵܐ ܐ݇ܚܹܪܬܐ ܒܸܫ ܙܥܘܿܪܬܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܡܼܢ ܓܵܘܵܐ ݂ ܐܵܗܵܐ ܥܸܠܬܵܐ (ܨܒ݂ܘܼܬܐ) ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܪܝܼܬܐ ܒܡܲܦܠܲܚܬܐ ܕܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܒܬܲܪܬܹܝܢ ܩ̈ܘܼܒܵܬ݂ܐ ܒܲܚܕܵܕܹ̈ܐ ݂ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܲܥܠܵܢܵܐ ܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܒܸܢܝܵܐ ܡܼܢ ܐܸܣܹ̈ܐ: ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܚܸܙܝܹܐ ܘܓܸܠܝܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܢܲܩܕܘܼܬܐ (ܬܲܡܲܙܬܐ) ܕܕܘܼܟܵܐ ݂ ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܐ ܪܲܒܬܐ ܐܵܦ ܠܲܢܛܵܪܵܐ ܘܠܲܡܬܲܪܘܿܨܹܐ ܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܹ̈ܐ ܡܓܲܠܦܹ̈ܐ (ܡܢܘܼܩܫܹ̈ܐ) ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܬܒ݂ܹܐ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܓܲܘ ܥܹܕܬܐ: ܘܐܵܗܵܐ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ (ܥܲܡܠܵܐ: ܫܘܼܓ݂݇ܠܵܐ) ܒܸܢܝܵܢܵܝܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܬܘܼܡܸܡܵܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܝܲܗܠܵܐ ܦܪܲܢܣܵܝܵܐ ܡܸܬ݂ܕܝܼܠܵܢܵܐ ܒܚܘܼܕܵܬ݂ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ݂

خارج الشهيد مار بهنام بعد إعادة الإعمار
ماي 2019 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا.
الداخلية لشهداء مار بهنام بعد إعادة الإعمار من قبل جمعية الأخوة في العراق
ماي 2019 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا.
الداخلية لشهداء مار بهنام بعد إعادة الإعمار من قبل جمعية الأخوة في العراق
ماي 2019 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا.
أعيد بناؤها قبة مار بهنام
ماي 2019 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا.
مذابح جنازة مار بهنام مجددة في شهيدها الذي أعيد بناؤه
ماي 2019 © باسكال ماغيسيان / ميزوبوتاميا.

Contribuez à la sauvegarde de la mémoire des monuments.

Photos de famille, vidéos, témoignages, partagez vos documents pour enrichir le site.

Je participe